<< Lietuviškas žodis     << Daraktoriai     << Atgal    

Duomenų bazės turinys >>>

Knygnešių giraitė Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyne

Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius.
Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904. -  Vilnius, 2004. P. 658, 661

 

Knygnešiai, kurių atminimui pasodinti vardiniai ąžuoliukai

Aglinskas Kazys 2–2
Akelaitis Juozas 7–11
Alvito pagrindinė mokykla 4–2
Andriukaitis Petras 3–3
Aušros vidurinė mokyla 4–8
Aušrota Jurgis 11–13
Bagdonas Juozas 5–9
Balasevičius Vincas 11–12
Balčikonis Juozas 4–3
Baltrušaitis Antanas 7–5
Baltūsis Motiejus 3–8
Baltušnikas Vincas 1–2
Baranauskas Augustas 8–10
Bankaitė Magdė 11–10
Baranauskas Juozas 5–10
Basanavičius Jonas 7–1
Bataitis Antanas 9–11
Baužys Karolis 3–4
Bitaitis Ignas 10–12
Bielinienė Ona 11–5
Bielinis Jurgis R
Bielskus Vincas 10–10
Bitaitis Ignas 11–14
Bubėnas Dominykas 10–3
Bulota Stasys 1–10
Burba Jonas 4–14
Didikas Antanas 4–1
Didžiulis Stanislovas 10–7
Dobrovolskis Jonas 10–9
Eimaitis Motiejus 6–4
Ercupas Kazimieras 2–3
Graužinytė-
Palevičienė Domicelė 2–9
Grybauskas Motiejus 1–1
Griganavičius Antanas 1–9
Grinevičius Adomas 4–13
Grinius Kazys 4–9
Grušys Juozas R–5
Gudas Jurgis 8–11
Gudelis Petras 9–10
Gumbelevičius Kazys 8–8
Gumbelevičius Simonas 6–9
Ištremtiems knygnešiams 10–12
Janutėnas Augustas 9–14
Jurevičius Jonas 4–5
Jurjonas Jonas 9–13
Juška Vincas 11–2
Kačergis Juozas 1–5
Kaluškevičius Jonas 8–6
Kancleris Juozas R
Kazlas Jonas 1–8
Kazlauskas Juozas 8–7
Kriaučiūnas Petras 4–10
Kudirka Vincas 7–2
Kumetis Jonas 1–6
Kupstas Povilas 5–1
Kušeliauskas Serafimas 6–2
Ladukas Adomas 8–3
Lapinskas Pranas 3–10
Lietuvninkas Petras 8–5
Luobikis Jonas 6–10
Markevičius Motiejus 1–7
Markevičius Vincas 9–9
Markvaldas Domininkas 6–12
Matulaitis Andrius 10–6
Matulaitis Petras 7–6
Matulaitis Stasys 2–1
Mikolainis Petras 9–12
Milukas Antanas 2–10
Mockaitis Antanas 2–4
Murka Simonas 9–7
Nagevičius Mykolas 8–1
Neimantas Antanas 9–8
Nežinomam knygnešiui R–3
Nežinomam daraktoriui 7–12
Oleka Petras 3–6
Paliulis Tomas 4–7
Paškauskas Jurgis 7–3
Paškevičius Jonas 9–4
Pavilionis Sreponas 5–6
Pavalkis Juozas 5–7
Petravičius Feliksas 6–6
Petrika Silvestras 8–2
Povilaitis Antanas 9–5
Povylius Antanas 5–8
Pučiliauskas Pranas 7–4
Pumeris Simonas 3–5
Putvinskis Vladas 3–9

 

Račiūnas Jonas 11–3
Račkus Mykolas 6–7
Ramanauskienė Agota 11–9
Rimša Juozas 7–10
Rimša Petras 6–11
Rugys Juozapas 7–8
Ruseckas Petras 11–1
Sederevičius Martynas 4–6
Semėnas Antanas 1–2
Simanonis Mykolas 10–1
Skalandžiūnas Antanas 10–5
Stakelė Stanislovas 3–11
Stankevičius Mečislovas 3–7
Starkevičius Simonas 11–4
Staugaitis Antanas 11–7
Staugaitis Jonas 11–6
Stiklius Kostas 6–3
Sutkaitis Jurgis 9–3
Suvalkijos knygnešiams 5–4
Šembelis Petras 7–9
Širvenskas Jonas 11 -8
Širvydas Juozas Otonas 9–1
Šlekys Vincas 7–7
Telyčėnas Juozas 4–4
Ūdra Kazys 5–12
Ūdraitė Augustė 8–4
Urbonavičius Valentinas 9–6
Užkurnis Baltrus 5–5
Valančius Motiejus 6–1
Varkala Petras 6–5
Verbyla Andrius 10–8
Verkelis Pranas 6–8
Vičas Dominykas 3–1
Vidugiris Povilas 11–15
Vilkauskis. Daraktorius 11–11
Viltrakis Motiejus 2–5
Vilutis Petras 9–2
Vištyčio knygnešiams 5–3
Žilinskas Mykolas 3–2
Žilys Jonas 10–2
Žitinevičius Jurgis 2–6
Žuvusiems knygnešiams R–2
 
7–2:7 – eilės numeris;
2 – ąžuoliuko numeris

 

 
Vaidevutis Budvytis
 
1989 m. pavasarį, Lietuvos knygnešio draugija (pirmininkė dr.Irena Kubilienė), atsiliepė į kreipimąsi sodinti Lietuvos Tautinio Atgimino Ąžuolyną dr.J.Basanavičiaus, tautos gaivintojo, tėviš­kėje. Knygnešių ainiai suvažiavo iš visos Lietuvos, pasiryžę atlikti gražią ir prasmingą pareigą.
Ąžuolėlių sodinimu išreiškėme pagarbą savo protėviams, pasak poeto J.Marcinkevičiaus, žodžio stogą kėlusiems. Rūsčiaisiais lietuviškosios spaudos draudimo metais, mūsų tautos knyg­nešiai, kaip ąžuolai, tvirtai įleidę šaknis į gimtąją žemę, atsilaikė prieš atšiaurius okupantus, privertė carinę Rusijos valdžią grąžinti lietuviškąjį raštą.
Ąžuolyno idėjos sumanytojams pritarus, buvo pasodinta Knygnešių giraitė. Viduryje giraitės suprojektuotas ir paliktas neužsodintas ratas, kurio centre pradėtas krauti simbolinis akmenų aukuras. Į ratą atveda Knygnešių alėja. Pirmasis ąžuoliukas kairėje alėjos pusėje paskirtas knygnešystės organizatoriui Lietuvoje – vyskupui Motiejui Valančiui. Priešais, kitoje alėjos pusėje, ąžuoliukas dr.Jonui Basanavičiui, toliau – dr. Vincui Kudirkai ir kitiems įžymiems mūsų knygos didvyriams. Rato centre, už aukuro – ąžuoliukas Nežinomam Knygnešiui, jis simbolizuoja šimtus pavardžių, kurių istorija ir rašytiniai šaltiniai mums neišsaugojo. Greta – ąžuoliukas Žuvusiam Knygnešiui, o tokių buvo dešimtys. Tolimajame dešiniame kampe pasodintas ąžuoliukas knygnešių, buvusių tremtyje, atminimui. Šalia jo – ąžuolas knygnešiams, palaidotiems ne Lietuvos žemėje, bet Rusijos imperijoje ir emigracijoje.
Šiuo metu giraitėje auga 144 ąžuolai, tame tarpe 115 vardinių, kuriuos sodino ainiai, Knygnešio draugijos nariai, krašto­tyrininkai, mokyklos. Dar atsiras vietos ne vienam ąžuolėliui, kurį norės pasodinti knygnešių ainiai.
Knygnešių giraitę globoja Knygnešio draugijos Vilkaviškio skyrius, kuriam vadovauja mokyt. Vitalija Dambrauskaitė.
 
 
Irena Kubilienė
 
In April 1989, people from all over Lithuania planted 7000 oak trees in Ožkabaliai, the birthplace of dr. Jonas Basanavičius, the awakener of the nation. This action symbolized the Lithuanian National Rebirth and the road to Independence.
One of the groves (No 10 on the scheme) is dedicated to the “Booksmugglers”, the modest heroes of the Lithuanian book. During the 40-year-long ban on Lithuanian books in Latin characters imposed by tzarist Russia (1864-1904), the whole nation was deprived of the right to literacy in their mother tongue. Booksmugglers risked their lives by smuggling forbidden Lithuanian books and newspapers from Prussia (Lithuania Minor) across the borders of the then Russian Empire.
The descendants of the booksmugglers have planted 144 oak trees to symbolize Lithuania’s resistance to occupants and the ban on the press.
The Booksmugglers Grove is designed with an alley leading to a circle within which there is a sacrificial stone altar. The alley is lined with oak trees planted in honour of the first organizers of the resistance movement, among them, bishop Motiejus Valančius, dr.Jonas Basanavičius, dr.Vincas Kudirka and other oustanding figures of the times of the ban on the press.
Within the circle, one of the oaks is dedicated to the Unknown Booksmuggler, representing the hundreds of others whose names had not been entered into history books. Three other oaks symbolize the booksmugglers who died in action; also the exiled booksmugglers and those who died in the Russian Empire and in emigration.
The Booksmugglers Grove is frequently visited by the descendants and members of the Lithuanian Booksmuggler Society. Those who have planted oak trees bring their children to show the trees growing in memory of their forefathers.
At present the Booksmugglers Grove is tended by the Vilkaviškis branch of the society guided by Mrs. Vitalija Dambrauskaitė.