<< Lietuviškas žodis     << Daraktoriai     << Atgal    


Raseinių krašto slaptosios mokyklos ir daraktoriai

Tekstą parengė Raseinių krašto istiorjos muziejus 

 

 

  • Bačiulis Petras

  • Petras Jeronimas Eidukas

  • Marijona Rakevičienė (Rakevič)

  • Juozas Karabinas

  • Zagorskas Juozas, Antano

  • Urba

  • Aužbikavičius Julius, Kasparo

  • Petras Bačiulis

  • Kunevičius Juozas, Kazio

  • Marijona Rakevičienė.

1. Bačiulis Petras. Gimė 1893 m. kovo mėnesį Šiluvos pristavas, uriadninkas A. Būda ir Žandarų puskarininkis Bertuničius aptiko slaptą mokyklą Šiluvos valsčiaus Maižiškių k., valstiečio Tomo (Fomos) Leono sodyboje. Tai buvo kilnojama mokykla. Namų šeimininkas, kurio namuose veikė mokykla turėjo išlaikyti mokytoją. Tuo metu čia mokytojavo Krakių miestelio gyventojas P. Bačiulis prieš tai dirbęs vyr. darbininku Žaiginio dvare. Jis mokė “rusiškai ir žemaitiškai rašyti, skaityti, taip pat maldų” penkis to kaimo ūkininkų vaikus. Mokykla veikė nuo 1892 m. „dvi savaites prieš Kalėdas” iki 1893 kovo mėn.
2. Petras Jeronimas Eidukas iš Kauno. Mokytojavo Liepkalnio mokykloje. Mokykla susekta 1893 kovo mėn. 10 d. Čia buvo mokomi 9 mokiniai. Tėvai daraktoriui specialaus atlyginimo nemokėjo tik aprūpindavo o butu ir davė valgį.
3. Marijona Rakevičienė (Rakevič). Gyveno Šiluvoje Benedikto Banevičiaus name. 1895 m. balandžio mėn. 23 d. atidarė slaptą mokyklą berniukams ir mergaitėms. Mokė lietuviškai ir lenkiškai skaityti ir rašyti 7 vaikus. Mokykla susekta 1896 m. vasario mėn. 26 d.
4. Juozas Karabinas įsteigė 1900 metais mokyklą Šunkepių k. Iš pradžių mokytojavo Morkus iš Bardiškių k., o nuo 1902 m. - Pranas Šivickis iš Žalakiškių k. Jo atsiminimuose rašoma, kad jis mokė vaikus lietuvių kalba skaityti ir rašyti pas įvairius ūkininkus, o nuo 1903 m. savo namuose.
5. Zagorskas Juozas, Antano. Gimė apie 1871 m.. Gyveno Betygalos valsčiuje. Valstietis. 1904 m. kovo 10 d. pristavas užtiko slaptą mokyklą Macaičių k., Šiluvos vlsč., valstiečio Adomo Granausko namuose su 5 vaikais. Juos lietuviško rašto ir maldų mokė J. Zagorskas, gaudamas nuo mokinio po 50 kp visam sezonui.
6. Urba. Gyveno Piktaičių k. Mokė vaikus Vičaičių k. slaptoje mokykloje. Policija mokyklos neišaiškino todėl apie ją informacijos nėra. Literatūra: A. Vaišvila „Šiluvos apšvieta“. V., 1999., p. 46- 51
7. Aužbikavičius Julius, Kasparo. Gimė apie 1830 m. Raseinių mieste. 1899 m. balandžio mėn. 23 d. apsigyveno Norvainių k., Raseinių apskrityje. Nuomojo iš Onos Bernotienės kambarį, kuriame įsteigė lietuvišką mokyklą. Už mokslą ėmė maistu. 1900 m. vasario mėn. 5 d. mokykla žandarų buvo susekta. Tuo metu mokykloje mokėsi 4 mokiniai 7-13 m. amžiaus. Atimti 4 lietuviški elementoriai. 1901 m. kovo 21 d. daraktorius ir du mokinių tėvai nubausti po 7 d. arešto daboklėje.
8. Petras Bačiulis. Gyveno Krakėse, 1892 m. - dvaro darbininkas. 1893 m. vasario mėn. 11 d. policija jį užtiko mokant vaikus slaptoje mokykloje Tomo Leono namuose Maižiškių k., Šiluvos valsčiuje. Mokykloje mokėsi penkių valstiečių vaikai. Mokytojas gaudavo pastogę bei maistą ir po 5 - 10 kapeikų nuo vaiko kas savaitę. Mokyklą susekus, Bačiuliui skirta 3 mėn., arešto policijos areštinėje.
9. Kunevičius Juozas, Kazio. Gimė apie 1870 m. Žostautų k., Kėdainių raj. Baigęs Raseinių apskrities mokyklą, J. Kunevičius mokytojavo. Slaptoje mokykloje mokė lietuviško rašto ir tikybos. Už tai buvo nubaustas 25 rub. bauda arba 7 d. arešto policijos areštinėje.
10. Marijona Rakevičienė. Gimė apie 1852 m. bajorė, gyv. Šiluvoje. 1896 m. vasario 26 d. jos bute, kurį nuomojo iš valstiečio Benedikto Banevičiaus, buvo rasta slapta mokykla su 7 vaikais. Juos mokė pati M. Rakevičienė lietuviško ir lenkiško rašto. Vilniaus generalgubernatorius kovo 29 d. ją nubaudė 7 d. arešto policijos areštinėje, B. Banevičių - 10 rublių bauda arba 3 d. arešto 5 kitus mokinių tėvus po 3 rub. baudos arba 2 d. arešto.
 
Literatūros sąrašas:
1. Vytautas Merkys „Draudžiamosios Lietuviškos spaudos kelias 1864 - 1904 “ Vilnius 1994 m
2. “Kraštotyra” IX knyga II dalis. Vilnius 1979 m.
3. Alfonsas Vaišvila “Šiluvos apšvieta “V., 1999.
4. “Naujas Rytas” 1970 m. Sudarytojas Antanas Pocius „Viduklė “Kaunas 2002 m.
5. ”Žemaitijos istorija”. Vilnius 1997 m.
6. “Knygnešys „1989 Nr. 6
7. “Naujas Rytas” 1989 m. 06 22