<< Lietuviškas žodis     << Lietuvos knygnešio draugija     << Atgal    


Lietuvos knygnešio draugija (išsamiau)

Irena Kubilienė: „Po Knygnešio draugijos vėliava“ 

 

Lietuvos knygnešio draugijos emblemaIrena Kubilienė. Danutės Mukienės nuotr.Mintis įkurti Knygnešio draugiją kilo 1983 m. Tą vasarą grupelė entuziastų, vadovaujama aktyvaus kraštotyrininko Gedimino Ilgūno (buvęs Lietuvos Respublikos parlamento Švietimo, mokslo ir kultūros komisijos pirmininkas), keliavo po Lietuvą knygnešių keliais. Tada ir įsitikino, jog Respublikoje yra gausybė šių pilkųjų didvyrių kapų, kuriems reikia priežiūros, kad daugelio palikuonių šventai saugo knygnešių - senelių ir prosenelių - atminimą, savo archyvuose turi svarbių dokumentų, laiškų, atsiminimų.
Kad taip subūrus visus draugėn, įkūrus muziejų ir visas tas relikvijas išsaugojus ateinančioms kartoms - blykstelėjo mintis! Deja, oficialiai tokios draugijos įstatus pavyko įregistruoti tik 1987 m. Jai v
adovauti ėmėsi Vilniaus pedagoginio instituto docentė Irena Kubilienė, Kauno knygnešio Mykolo Račkaus anūkė.
Šiuo metu Knygnešio draugija turi savo vėliavą, kurios eskizą sukūrė tekstilininkas
prof. Juozas Balčikonis su sūnumi Kęstučiu. V. Pūtvio-Putvinskio proanūkė Viktorija
Daniliauskaitė nupiešė draugijos ekslibrisą. Žumalisto Viliaus Užtupo rūpesčiu Knygne-
šio dienai pavyko išleisti atviruką su J. Bielinio atvaizdu. Žodžiu, padaryta daug.

„Įsiklausykime į VĖLIAVOS šlamesį - ar tik ne protėvių susibūrusios vėlės plevena virš mūsų galvų, lai-
mindamos šventą tautos žygį? Manau, jog ir Knygnešio draugijos vėliava yra mūsų tėvų ir senelių knygnešių priesakas mums - mokytis iš jų dvasios stiprybės.

Savo veiklos devizu PER GENTĮ - Į TAUTĄ subūrėme gražų būrį knygnešių gentainių. Paskaičiuokime. Jeigu Lietuvoje būta kelių tūkstančių knygnešių, tai jų palikuonys turėtų sudaryti dar didesnę lietuvių tautos dalį. Pačiu laiku suskubome: tiesioginių knygnešių palikuonių jau nedaug, tačiau kokių vertingų relikvijų jie išsaugojo - Ne tik nuotraukų, dokumentų, knygų, prisiminimų! Svarbiausia, jie išlaikė savo tėvų knygnešystės idealus, garbę ir orumą. Ar sugebėsime visa tai perduoti jaunimui? Jeigu nutrūks vertybių perdavimo estafetė, kas tada mus išgelbės? Dėl to draugija pirmiausia ranką tiesia jauniems knygnešių gentainiams - skatina juos pažinti ir gerbti knygnešystės idealus,
saug
oti ir puoselėti ne tik istorines, bet ir dorovines tautos vertybes. Taigi narystė mūsų draugijoje yra ne tiek fizinė, kiek dvasinė. Gerų darbų Lietuvai niekada nebus per daug.Lietuvos knygnešio draugijos vėliava
Savo veiklos pradžioje mokyklas pakvietėme į kilnią akciją - rinkti varį ir bronzą P. Rimšos garsiajai skulptūrai ,,Lietuvos mokykla 1864-1904" išlieti. Per du mėnesius į Vilnių buvo atvežta keturios tonos brangaus ir reikalingo metalo, - netrukus po to buvo pradėti skulptūros liejimo darbai. Tuo rūpinosi draugijos Kauno skyriaus narys Aidas Rimša. Jis kartu su Paveldo taryba atkūrė Kauno Knygnešių sodelį ir Knygnešių sienelę. Panevėžio rajone (Ustronėje) įkurtas Knygnešių muziejus, Kaune granito plokštėse išraižyti iškiliausių žinomų knygnešių pavardes. Pavyko rašinio apie knygnešystę konkursas. Iš mokyklų gavome daugybę kūrinėlių. Kai kurie rašiniai - rimta tolesnių tyrinėjimų paraiška ir paskata.
Džiaugiamės, kad knygnešystės idealai gražiai puoselėjami Krakių M. Katkaus mokykloje. Šios mokyklos mokiniai rašė referatus apie Krakių knygnešius, skaitė juos Knygnešių muziejuje Ustronėje. Tai mokytojos entuziastės Marijos Šepetienės nuopelnas.
Iš Ukmergės penktosios vidurinės mokyklos sulaukėme penkių gediminaičių rašinių.
Kaišiadorių rajone daugelį metų knygnešystę garsino Jonas Laurinavičius.
Kietaviškių mokyklos aštuntokės Astos Aimantaitės rašinys buvo vienas geriausių, o Vilniuje  besimokančio Dainiaus Česiūno referatas pelnė ,,Kaišiadorių aidų“ prizą.
Vilniaus pedagoginio instituto geografai sudarinėjo žemėlapį, kuriame atsispindi Garšvių knygnešių
organizacijos ryšiai ir knygų platinimo keliai. Toks žemėlapis papuošė Ustronės svirną-muziejų. Ištyrėme Šešupės knygnešių brastas.
Vilniuje, Rasose, buvo pastatytas garsaus tautodailininko Ipolito Užkurnio išdrožtas paminklas  knygnešiui ir tautosakos rinkėjui M. Davainiui-Silvestraičiui. Tai buvo pats pirmasis koplytstulpis, pastatytas Knygnešio draugijos rūpesčiu. Antrąjį 1989 m. kovo 16 dieną, skirtą ,,Varpo“ šimtmečiui Ipolitas Užkurnys išdrožė savo senelio, Boguslaviškio knygnešio Baltraus Užkurnio atminimui. Daugelyje kitų Lietuvos vietų panašūs koplytstulpiai įamžino kitų knygnešių atminimą.
Auga Skirsnemunės knygnešio Jurgio Paškausko vardo parkas Mituvos pakrantėje - jį sodino knygnešio genties jaunimas.
Dešimtys knygnešių kapų paženklinti draugijos emblema - knyga su erškėčių vainiku. Vilniaus dailės akademijos studentai kartu su doc. J. Burneika kūrė simbolinį paminklą knygnešių kapams.
Ošia ąžuoliukai Ožkabaliuose, dr. J. Basanavičiaus gimtinėje. Visi ąžuolai vardiniai, pasodinti knygnešių gentainių. Šis memorialinis ąžuolynas - didelės mūsų dvasinės traukos vieta: kiekvienas
ąžuolas alėjose pažymėtas specialia lentele. Jas padarė ir draugijai padovanojo Vilniaus baldų kombinatas. Vilniaus statybos technikumo moksleiviai užrašė, o Pedagoginio instituto studentai
išraižė brangius mums vardus: ,,Knygnešei Magdalenai Bonkutei“ ir kt…
Pilnus tikėjimo Lietuvos ateitimi laiškus nuo pat draugijos gyvavimo pradžios mums rašė Amerikos lietuvis J. Markvaldas, o knygnešio Aleksandro Žalpio anūkas net atvažiavo į Lietuvą, norėdamas pavaikščioti savo senelio takais Lietuvoje. Malonu, jog ir jis, ir Domininko Markvaldo sūnus ąžuolyne rado lentelę su jiems brangiomis pavardėmis... Manau, kad ten, kur mūsų draugijos vėliava pabūna garbės sargyboje prie knygnešio kapo ar pamaldose už jo atminimą, ten žmonės tampa tvirtesni.
Tvirti ir apsisprendę draugijos nariai stovėjo Baltijos kelyje. Jungiamąja grandimi mūsų rankose buvo vainikai, skirti žuvusiems stalininėje tremtyje knygnešiams Jonui Luobikiui, Andriui Verbylai, Juozui Akelaičiui. Mūsų vėliava nusilenkė ir sugrįžusiam į Lietuvą Vincui Bielskiui: jo palaikus parsivežė knygnešio gentainiai. Grįžo ir Juozas Akelaitis namo po dvigubos tremties į Manzurką. Dabar jau visam laikui.
Su draugijos vėliava stovėjome ir Kovo vienuoliktąją prie Aukščiausiosios Tarybos, ir Spaudos rūmų sargyboje.
Geranoriškai padedame vieni kitiems. Štai prieš 50-60 metų jauna mergina Elena Sadauskaitė globojo ir
bendradarbiavo su Kauno knygnešiu Mykolu Račkumi. Po kurio laiko, kai moteris peržengė 80 metų ribą, ją ėmė globoti knygnešio Petro Šembelio proanūkiai. Knygnešio draugijos paramos sulaukė senasis Julius Valeika iš Girių kaimo Baltarusijoje, jauna mokytoja Aldona Simanavičiūtė, Ragainėje mokinanti vaikus lietuviškos kalbos.“

Parengta pagal to paties pavadinimo publikaciją išspausdintą
„Knygnešio“ 1990 m. spalio mėn., Nr. 10 (334)