<< Lietuviškas žodis     << Lietuvos knygnešio draugija     << Atgal    


LIETUVOS KNYGNEŠIO DRAUGIJOS 
NUOSTATAI 

 

 

Knygnešio draugija - savanoriška bendrija, vienijanti knygnešių palikuonis ir tuos, kurie nori prisidėti prie knygnešių atminimo išsaugojimo. Draugija veikia prie Lietuvos kultūros fondo.

Lietuvos knygnešio draugijos ženklas1. Draugijos tikslas - bendromis jėgomis kaupti dar šeimose išlikusias knygnešystės relikvijas muziejui, ieškoti knygnešių veiklos pėdsakų, puoselėti jų atminimą kaip mūsų tautos istorinę, kultūrinę bei dorovinę vertybę.
2. Draugijos uždaviniai:
a) Tvarkyti knygnešių atminimo vietas, pažymėti jų kapus paminklinėmis lentelėmis, stogastulpiais, bendradarbiaujant su Lietuvos karių kapų bendrija.
b) Organizuoti paskaitas, seminarus, susitikimus, ekspedicijas knygnešystei tyrinėti ir nušviesti, bendradarbiaujant su Kraštotyros draugija, muziejais bei mokslo įstaigomis.
c) Rengti žymiųjų knygnešių jubiliejinius paminėjimus.
3. Draugijos narių pareigos ir teisės:
a) Draugijos nariu gali būti kiekvienas asmuo, norintis prisidėti prie knygnešystės tyrinėjimo ir knygnešių atminimo puoselėjimo bei pripažįstantis draugijos nuostatus.
b) Draugijos nario pareiga - vykdyti priimtus nuostatus ir programą, skleisti knygnešių veiklos tyrinėjimo rezultatus, prisidėti darbais ir lėšomis.
c) Draugijos narys turi teisę rinkti draugijos aktyvą ir būti renkamas.
4. Draugijos organizacinė struktūra:
a) Aukščb) iausias draugijos organas - visuotinis susirinkimas, kuris nustato veiklos programą, tvirtina bei keičc) ia nuostatus, sprendžia bendrų lėšų naudojimo klausimus; šaukiamas ne rečd) iau kaip kartą per metus.
e) Draugijos aktyvas organizuoja renginius, šaukia susirinkimus, renka iš savo tarpo vadovus, iždininką, metraštininką, talkų seniūnus.
f) Draugija turi teisę atidaryti sąskaitą valstybiniame banke, o turimas lėšas panaudoja knygnešių atminimo įamžinimui bei draugijos spaudai.
g) Už lėšų panaudojimą aktyvas atsiskaito draugijos susirinkime.
h) Draugija leidžia savo veiklos biuletenį.
i) Draugija turi savo emblemą, antspaudą, vėliavą.
j) Panaikinus draugiją, jos lėšos atitenka LKF.