<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    


Georgas Sauerwinas

 

 
 
Georgas Sauerweinas (1831 m. sausio mėn. 15 d.-1904 m. gruodžio mėn. 16 d.). Gimė Hannoveryje. Mažosios Lietuvos himno autorius - „Lietuviais esame gimę“. Politikas, rašytojas, poliglotas. Savo vaikystę praleido Gronou miestelyje, kur jo tėvas dirbo kunigu. Vėliau savo darbus dažnai pasirašinėdavo Aus Gronau slapyvardžiu. G. Sauerweinas buvo linkęs mokytis kalbų -būdamas 12 metų amžiaus jis jau mokėjo graikų ir lotynų kalbas. 1848 m. baigė Hannoverio liciejų. Vėliau studijavo Geottingeno universitete teologiją, filosofiją ir kalbas. Po dviejų semestrų išvyko studijuoti į Vieną. Vienoje pasimokęs šešis semestrus, išvyko į Angliją, norėdamas patektį į Indiją. Londone būdamas susipažino su garsiąja Britų biblijos draugija ir kiek vėliau tapo jos nuolatiniu bendradarbiu. 1858, barono Stockmaro rekomenduojamas, jis tapo kunigaikščio Hermann von Wied dvaro mokytoju, kur mokė kunigaikščio dukrą Elzbietą.
Jo mėgo keliauti po pasaulį ir mokytis svetimų kalbų. Savo kalbų mokėjimu jis jau tada buvo pagarsėjęs ne tik Vokietijoje, bet ir Anglijoje. G. Sauerweinas, kiek yra žinoma, mokėjo apie 46 kalbas. Norėdamas toliau mokytis kalbų, jis aplankė daug šalių. 1873 m. Geottingeno universitetas jam. suteikė filosofijos daktaro ir laisvojo meno magistro lapsnius.
Kai rašytojas pirmą kartą atvyko į Mažają Lietuvą, nėra tiksliai žinoma. Su lietuvių kalba jis buvo anksčiau susipažinęs bendraudamas su Mažosios Lietuvos lietuviais, dirbusiais Gronau fabrikuose. Pasak jo, lietuvių kalba jam. buvusi beveik kaip motinos kalba. 1877 m. jis apsigyveno Šilininkų kaime, Pilkalnio aps. Lietuviai šį humanistą mielai priėmė. Po to jis jau kasmet atvykdavo kuriam. laikui pagyventi į Mažają Lietuvą. Susipažinęs su Mažosios Lietuvos žymesniais veikėjais, jis greitai įsijungė į lietuvininkų tautinę ir politinę veiklą ir beveik 20 metų buvo vienas iš krašto tautinės ir politinės veiklos vadovų. 1878 m., lankydamasis Klaipėdoje, padėjo rengti deputaciją pas karalių Vilių I, parašė sveikinimų tekstus. Tautinė veikla krašte, vadovaujant G. Sauerweinui, pagyvėjo. 1890 m. buvo įsteigta Lietuviškoji konservatyvų draugystė. Sauerweinas nenuilstamai populiarino lietuvių vardą spaudoj. Kitataučių (vokiečių, norvegų) laikraščiuose jis aprašė gražius lietuvių papročius, jų seną ir garbingą kalbą. Pastebėjęs, kad vienur kitur nyksta tautiniai drabužiai, sumanė surengti tautinių drabužių šventę. Jo rūpesčio dėka pagarba tautiniams drabužiams XIX a. pabaigoje vėl atgijo. 1898 m. rinkimuose į Prūsijos seimą G. Sauerweinas buvo iškeltas lietuvininkų kandidatu (kaip ir Smalakis, Zaunius ir Juška). Jis nebuvo išrinktas, todėl nusivylė ne tik rinkimų rezultatais, bet ir lietuviais. Po to jis išvyko iš Tilžės ir daugiau ten nebegrįžo. Nors J. Basanavičiui jis ir rašė, kad pasiilgęs lietuvių, bet pamilto krašto jam. daugiau nebeteko pamatyti. Mirtis jį aplankė Oslo ligoninėje. Palaidotas Gronou kapinėse (Vokietija).
G. Sauerweinas į Mažają Lietuvą atvyko po 1870-1871 m. karo. Prūsijos valdžios politika tada buvo jau aiškiai nukreipta prieš tautines mažumas, o lietuvių kalba stumiama iš mokyklų. Matydamas valdžios pastangas slopinti lietuvių kalbą ir pastebėjęs, kad patys lietuvininkai jau pradeda išsižadėti savo kalbos, G. Sauerweinas tapo tos senos kalbos gynėju. „Dvasiškai skurstame”, sakė jis, „kai išsižadam. savo kalbos ir lietuviškos prigimties”. Jis stengėsi sužadinti garbės jausmą - „garbinga būti lietuvininku“. Tuo laikotarpiu G. Sauerweinas pradėjo ruošti peticijas valdžiai, kad ši grąžintų lietuvių kalbą į mokyklas ir kad religijos būtų mokoma motinos kalba. Nutarė nusiųsti deputaciją pas patį karalių ir prašyti „malonės” skriaudžiamai lietuvių kalbai. Tačiau visos jo pastangos buvo bergždžios. Tada jis ėmė raginti lietuvius mokyti savo vaikus lietuviškai skaityti ir rašyti namie, steigti sekmadienines mokyklas, kur religija galėtų būti dėstoma gimtąja kalba.
G. Sauerweinas, žadindamas lietuvininkus iš tautinio miego ir gindamas juos nuo skriaudėjų, parašė daug straipsnių, išspausdino keletą brošiūrų. XIX a. pabaigoje-XX a. pradžioje Mažojoje Lietuvoje buvo mėgiami jo sukurti eilėraščiai „Lietuva ant visados“, „Vainikas“ ir keletas kitų. Jis yra parašęs dvi poemas: „Macilėnas ir Gražina“, „Nemunyčiai naujųjų laikų Mažoji Lietuva“.
 
Parengta pagal publikaciją, išspausdintą Bostone (JAV) 1961 m. išleistoje
„Lietuvių enciklopedijoje”. T. 26, p. 533