<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    


Jurgis Bielinis (išsamiau)

 

Parengta pagal Romo Kasparo publikaciją „Trys ketvirčiai amžiaus“, išspausdintą  „Pasaulio lietuvio” žurnale. 1980 m. Nr. 1/123. P. 16-21 

 
 
J. Bielinis gimė 1846 m. kovo mėn. 16 d. Purviškės vienkiemyje, Suostų parapijoje Biržų apskrityje. Iš mažens jis buvo jautrios sielos, pasižymėjo gyvumu ir dideliu polinkiu į mokslą. Jis svajojo palikti gimtajį kaimelį ir
leistis į mokslus. Tai daryti vaikiną itin paskatino neteisingas matininkų elgesys su jo tėvais ir kaimynais. Jurgis dar jaunas būdamas pradėjo kovoti su caro valdžia. Tai akivaizdu ir iš 1912 m. liepos mėn. 16 d. pirmojo „Baltojo Erelio” (laikraščio) numerio.
Į. Bielinis mokėjo vokiečių, latvių, lenkų ir rusų kalbas. Rygoje jis mokėsi vokiečių liaudies mokykloje būdamas jau daugiau kaip 20 metų. Mokyklą baigė su pagyrimu. Kelerius metus pasimokęs grjžo namo, vedė antrą žmoną Oną Brazauskaitę ir pradėjo ūkininkauti. Pirmą kartę jis vedė būdamas 18 metų; vedė 4 metais jaunesnę mergaitę Sakytę, bet ta po metų mirė. Likęs našlys, griebėsi mokslo, svajojo tapti kunigu. Tuo tikslu buvo susirinkęs pinigų ir nuvykęs į Kauno kunigų seminariją. Kaune jį apvogė. Neturėdamas pinigų savo planų nebegalėjo įgyvendinti. Tuo metu susipažino su vyskupu Motiejumi Valančiumi. Vyskupas, matyt, apie jį buvo girdėjęs, tad patikėjo jam 2 ar 3 tūkstančius rublių ir paprašė, kad šis juos nuneštų į Tilžę kunigui Zabermanui atlyginti už ten spausdinamas lietuviškas knygas.)
Kažkokiu būdu Į. Bielinis, nuklydęs į Paparčius (Žaslių parapija), sužinojo, kad vietos katalikų vienuolynas atiduotas provoslavams. Jis tuo reikalu iškėlė bylą. Byla pasiekė aukščiausią instanciją - senatą. Byla atkreipė vyriausybės dėmesį - palaikyta bruzdėjimo požymiu. Rodos, iš senato buvo išsiųstas raštas Vilniaus gubernatoriui skubiai ištardyti ir suimti iniciatorius. Į. Bielinis tuo metu kaip tik buvo Žasliuose. Jis nakvojo pas žydą smuklininką, kuris Bielinį įspėjo: „Žmogau, slėpkis! Aš atsimenu lenkmetį ir žinau, kad jie tavęs nepagailės”.
Į. Bieliniui pasisekė pasprukti. Neradusi jo Žasliuose, policija 1890 m. vieną balandžio sekmadienį, po Velykų, padarė jo namuose kratą. Nuo to laiko Bielinį valdžia vis sekė, stebėjo namus, manydami jį sučiupti su gabenamomis ir platinamomis draudžiamomis knygomis. Per 4-5 mėnesius namus krėtė kas mėnesį. Skundai iš vietos gyventojų ir kaimynų taip dažnai eidavo, kad policijai net įgriso ir skundikus ne kartą ji išvijo. Daugelis žmonių kaime buvo tamsūs. Kai kuriems kaimynams nepatiko ir karštas Į. Bielinio kišimasis į vietinius reikalus. Be to, valdžia buvo pažadėjusi 500 rublių už Į. Bielinio sugavimą. Net Į. Bielinio nuomininkas kartą vijosi jį pagauti; pagaliau buvo kalbama, kad Bielinio šeima, kaip neištikima valdžiai, būsianti ištremta į Rusiją, Tad kai kurie turbūt tikėjosi, kad bent dalis atimto Į. Bielinio turto atieks jiems.
Į J. Bielinio namus kai kada užsukdavo valdžios agentai, dėdamiesi pakeleiviais ar kokiais išgalvotais reikalais užvažiavę, o jų tikslas buvo aiškus - sekti Į. Bielinį. Tačiau jis sugebėdavo į tas pinkles neįkliūti. Apie gudrias jo priemones išsisukti iš policijos nagų tarp žmonių buvo daug kalbama. Štai vienas pasakojimas.
Kartą vienoje valsčiaus sueigoje buvo daug žmonių, tarp jų ir uriadninkas. Jis susiginčijo su vienu vyru, kad jis žūt būt Bielinį paspausiąs. Kaip tik tuo metu įėjęs Į. Bielinis. Pamatęs uriadninką, tuoį atsiklaupęs ir ėmęs kalbėti poterius. Uriadninkas „elgetai” padavęs 2 grivinas. Kai „elgeta” išėjo, žmonės pasakė, kad čia buvęs Į. Bielinis.
Biržų apylinkėje buvęs kitas įvykis. Į. Bieliniui sugrįžus namo, policija tuoį apsupo jo namus. Pabėgti nebuvo galima. Į. Bielinis tuojau puolė prie krosnies, išmetė iš jos malkas ir įlindo į pečių, o žmona jį apkrovė malkomis. Kai policija jėjo į trobos vidų, ji apsimetė, kad nori užkurti krosnį. Policija, iškrėtusi visą namą ir neradusi Į. Bielinio, keikdamasi išėjo lauk, o Į. Bielinis sveikas išlindo iš krosnies.
„Po pirmos kratos jokių lietuviškų knygučių mūsų namuose nebuvo likę, - yra papasakojęs Jurgio Bielinio sūnus Kipras Bielinis, - bet netrukus kažkuriuo būdu vėl jų atsirado, ir dar brolio ir vyresniosios sesers maldaknygės. Knygos buvo laikomos skardinėje dėžutėje, kuri buvo slaptoje rugių aruodo klėtelėje. Šventadieniais dėžutę iš grūdų išimdavo ir eidavo į bažnyčią. Pamenu, kad jie skaitydavo jas atsargiai, nes parapiečiais sunku buvo pasitikėti. Paskui knygelės vėl grįždavo į vietą. Vėliau ten ėmė slėpti ir kitokio turinio knygeles”.
Atgavus spaudą ir prasidėjus revoliuciniam judėjimui, 1905 m. vasarą Lietuvos socialdemokratų partijos centro komiteto įgaliotas Į. Bielinio sūnus Kipras kreipėsi į tėvą, kad šis iš Prūsų pargabentų partinės literatūros ir atsišaukimų. Tėvas sutiko ir parveže tą literatūrą į Kėdainius pas Jokūbą Daumantą. Bet jau 1906 m. atsisakė ją gabenti, tardamas: „Ar tais keliais jūs Lietuvą vedat?”
Su laiku J. Bielinio sveikata ėmė silpnėti. Kartą, nukeliavęs nuo namų keliasdešimt kilometrų, vos užrėpliojęs iš klonio pas savo pažjstamą Mitkų, sukniubo prie pačių vartų po kryžiumi. Nuneštas į gryčią ir neprataręs nė žodžio, po kelių minučių mirė - buvo 1918 m. sausio 18 diena. Palaidotas Suostų kapinėse.