<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    


Mikalojus Akelaitis

 

 

Mikalojus Akelaitis. M. Valančiaus, S. Daukanto bendražygis, vienas iš 1863 m. sukilimo vadų. Gimė 1829 m. gruodžio 5 d. Marijampolės valsčiuje, mirė 1887 m. rugsėjo 26 d. Paryžiuje. 1858 m. leidinyje „Teka Wilenska” vienas pirmųjų iškėlė mintį, kad reikia pradėti leisti lietuviškus laikraščius. Nuo 1858 m. vasario mėn. kartu su S. Daukantu gyveno Svirlaukyje pas Petrą Smuglevičių ir aktyviai bendradarbiavo tuometinėje spaudoje, pasirašinėdamas įvairiais slapyvardžiais. Rinko tautosaką, medžiagą lietuvių kalbos žodynui, gramatikai ir kt. Kelių lietuviškų šviečiamojo, religinio pobūdžio knygelių autorius. Kurį laiką gyveno Rietave pas Oginskius, ir rūpinosi spaustuvės steigimo, lietuviškų knygų leidybos centro įkūrimu Rietave. Jo paragintas Žemaičių vyskupas M. Valančius prašė rusų valdžios, kad leistų spausdinti blaivybei reikalams Žemaitijoje propaguoti skirtą laikraštį (leidimas nebuvo gautas). 1861 m. įsitraukė į slaptą sąjūdį, kuris ruošė 1863 m. sukilimą. Buvo persekiojamas policijos. Kurį laiką gyveno Prancūzijoje. 1863 m. , prasidėjus sukilimui, slapta grįžo į Lietuvą ir buvo paskirtas Augustavo (Užnemunės) vaivadijos civiliniu sukilimo komisaru. Jis organizavo sukilėlių būrius, tiekė sukilėliams ginklus, maistą, literatūrą. Spėjama, kad M. Akelaitis į lietuvių kalbą išvertė 1863 m. sausio 22 d. sukilimo manifestą. 1864 m. pasiraukė į Prūsus, čia buvo nuteistas, tačiau iš teismo salės pabėgo ir išvyko gyventi į Prancūziją. Čia sukūrė šeimą, tačiau ir toliau dirbo Lietuvai - iki pat mirties vadovavo Paryžiuje veikusiai „Želmens” draugijai. Mirdamas visą savo archyvą užrašė Krokuvos universitetui. Po mirties išspausdinta nemažai jo darbų, iš kurių savo verte labiausiai išsiskiria „Gramatyka j kęzyka litewskiego”.

Tekstas parengtas ŽKD IKC