<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    


Akademikas, habilituotas daktaras 
Vytautas Merkys

 

Motiejus Valančius. Tarp katalikiškojo universalizmo ir tautiškumo (1999)
Vytauto Merkio viena iš paskutiniųjų knygų – „Motiejus Valančius. Tarp katalikiškojo universalizmo ir tautiškumo“.  1999 Vytautas Merkys. Vilnius, 2003 m. 
Danutės Mukienės nuotrauka

 

Vienas iš žymiausių lietuviškos spaudos draudimo laikotarpio tyrinėtojų – humanitarinių mokslų habil. dr. (1968), profesorius (1991), Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (1990), Gardino universiteto garbės daktaras (1993), Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordino kavalierius, MA S. Daukanto premijos (1996) ir Lietuvos mokslo premijos (1997) laureatas Vytautas Merkys.
Akademikas gimė 1929.05.05 Rokiškio apsk. Čivų kaime. 1946 m. jis baigė Kupiškio gimnaziją, 1951 m. - Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą. 1953-1986 m. buvo Lietuvos Mokslų Akademijos Istorijos instituto aspirantas, jaunesnysis mokslinis bendradarbis, skyriaus vedėjas, 1986-1987 m. – Lietuvos Mokslų Akademijos  Ekonomikos instituto ūkio ir ekonominės minties istorijos skyriaus vedėjas, 1887-1992 m. – Lietuvos istorijos instituto direktorius, nuo 1992 m. – vyriausiasis mokslinis bendradarbis, Vytauto Didžiojo Universiteto profesorius. Lietuvos Mokslų Akademijos žurnalo „Lituanistica“ ir tęstinio leidinio „Lietuvos istorijos metraštis“ redakcinių komisijų pirmininkas.

Svarbiausieji mokslo darbai

 • Dalevskių šeima (1967);

 • Lietuvos pramonės augimas ir proletariato formavimasis XIX a. (rusų k., 1969);

 • Simonas Daukantas (I leid. 1972, II leid. 1991);

 • Nelegalioji lietuvių spauda kapitalizmo laikotarpiu (ligi 1904 m.) (1978);

 • Lietuvos valstiečiai ir spauda XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje (1982);

 • Konstantinas Jablonskis (1991);

 • Knygnešių laikai. 1864–1904 (1994);

 • Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias 1864–1904 (1994);

 • Motiejus Valančius. Tarp katalikiškojo universalizmo ir tautiškumo (1999).

Kiti Vytauto Merkio svarbesni darbai:

 • M. Valančius, Raštai, t. 2: Žemaičių vyskupystė (1972);

 • K. Jablonskis, Lietuvių kultūra ir jos veikėjai (1973);

 • K. Jablonskis, Istorija ir jos šaltiniai (1979);

 • S. Daukantas, Raštai, t. 1–2 (1976);

 • S. Daukantas, Vertimai ir sekimai (1984);

 • J. Lukoševičius, Atsiminimai ir laiškai (1982);

 • I. Jonynas, Istorijos baruose (1984),

 • I. Jonynas, Lietuvos didieji kunigaikščiai (1996);

 • Knygnešys 1864–1904, t. 3; Petrui Ruseckui pagerbti (1997);

 • Motiejus Valančius. Ganytojiški laiškai / parengė V.Merkys ir B.Vanagienė (V.: Žara, 2000. 216 p.).