<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    


Romas Kasparas: „Trys ketvirčiai amžiaus”

Parengta pagal to paties pavadinimo publikaciją, išspausdintą „Pasaulio lietuvio” žurnale. 1980 m. Nr. 1/123. P. 16-21. Tai ištraukos iš P. Valančiūno (slapyvardis) knygos „Rusijos carų mėginimai Lietuvą surusinti ir lietuvių pasipriešinimo kova XIX amžiuje”. 

 

Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis uždraudimas giliai užgavo lietuvius. Draudimas itin užgavo jo religinius jausmus, tautiškumą bei kultūrą. Giliai tikintiems ėmė trūkti religinio peno. Valdžios brukamos lietuviškos knygos rusiškomis raidėmis pasirodė tiesiog pavojingos katalikybei. Sąmoningiems katalikams nebuvo kitos išeities, kaip griebtis rizikingo darbo - knygas spausdinti slaptai ir gabenti jas iš svetur, platinti ir taip saugoti bei ginti savo religiją. Kitaip grėsė didesnė pražūtis - sielos pražūtis. Kai tik susiorientuota ir griežtai atsisakyta rusiškų raidžių, knygos kaip savotiški sukilėliai stojo prieš baisų ir nedorą valdžios darbą. Prasidėjo kova.
Vienas iš pirmųjkų į kovą stojo vyskupas Motiejus Valančius su keliais artimais padėjėjais kunigais ir negausūs to meto inteligentai bei žmonės prasčiokai, maldingos moterys ir kt.
Vieni ir kiti parodė griežtą ir tvirtą ryžtą, nenukrypdami nuo savo pozicijų.
Kova su spaudos draudimu, su rusų priespauda, iš pradžių buvo religinio pobūdžio. Tautinis pasipriešinimas tuo metu buvo labai menkas. Tautinis ir socialinis kovos pobūdis ėmė ryškėti vėliau, jau atsiradus laikraščiams.
Dauguma draudžiamojo laikotarpio knygnešių, knygų
platintojų, tautinės ir kitokios samonės žadintojų buvo
prasčiokai, bemoksliai, dažnai net neraštingi žmonės. Tačiau jie buvo apsiskaitę susipratę žmonės. Tai buvo lyg liaudies šviesuomenė. Tie žmonės tada varė beveik visą tautos atgijimo darbą: švietė dar nesusipratusius savo brolius, ardė rusų statomą lietuviams dvasios vergijos pastatą, neleido įgyvendinti jiems savo užgaidas.
Praktiniame gyvenime knygnešiai stovėjo tautos priekyje ir daug nuveikė įgyvendindami jų idealus to meto prislėgtoje, pilkoje, nenormalų gyvenimą gyvenančioje Lietuvoje. Jie dirbo inteligentų darba, nes tikrų inteligentų daugelyje Lietuvos vietų visai nebuvo. arba buvo tik kur ne kur tik po vieną kitą išmėtyti. Be to, jie buvo budrios žandaro akies sekami. Susipratę ūkininkai, bežemiai, darbininkai, smulkūs krautuvininkai uoliai, nenuilsdami, su dideliu pasiryžimu vykdė, ką laikraščiuose ir knygose išskaitydavo, ką negausūs inteligentai šiokiu ar tokiu būdu sumanydavo, paskelbdavo, jiems kuriuo nors būdu įkvėpdavo. Jie ruošė, pureno dirvą Lietuvos ateičiai.
Prieš spaudos draudimą iš Mažosios Lietuvos kontrabandininkai gabendavo į Lietuvą įvairias prekes.
Spaudą uždraudus, atsirado nauja prekė - knygos.
1865 ir 1866 metais Mažojoje Lietuvoje imta spausdinti lietuviškas maldaknyges. Kad galėtų jas platinti Didžiojoje Lietuvoje, perspausdindami knygas, jokių naujų įrašų nepateikdavo, palikdavo net senųjų spaustuvių pavadinimą, ankstesnį aprobatą, cenzūros leidimą, ir spausdinimo metus. Tokius leidinius knygnešiai ir pardavinėjo.
Knygas per sieną nešdavo bažnyčios tarnai ir kiti žmonės. Jų negasdindavo kratos, kalėjimai, trėmimai į Sibirą. Atsirado net specialių knygų platinimo draugijų, kurias sudarydavo kunigai, bažnyčios tarnai, o vėliau ir pasauliečiai inteligentai. Pirmoji tokia organizacija buvo sudaryta vyskupo iniciatyva.
Visi knygų platinimo vadai turėjo daugybę padėjėjų, slaptai pereinančių sieną, nešančių rankraščius ir iš ten parnešančių knygas. Jie patys arba kiti tas knygas platindavo. Tokių knygnešių buvo daugybė. Knygas vežiodavo visokie škaplierninkai, kartais net žydai „kromelninkai”, gaudami už tai nemažai uždarbio.