<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    


Vilniaus generalgubernatoriaus K. Kaufmano rašto vidaus reikalų ministrui dėl lietuviškų knygų lotyniškomis raidėmis spausdinimo ir platinimo uždraudimo fragmentai. 1865 m. rugsėjo 6 d.

Parengta pagal Lietuvos CVIA, 378 f., BS, 1865 m., 1775 b., 13-16 t. Siunčiamojo rašto nuorašas rusų k.

 

 
Nuo seno Šiaurės vakarų krašte brendę ir nuo 1861 m. prasidėję sunkūs įvykiai pareikalavo būtinų pertvarkymų, kuriuos caro nurodymu ir pradėjo vykdyti mano pirmtakas grafas Michailas Nikolajevičius Muravjovas. Šių pertvarkymų tikslas - grąžinti Šiaurės vakarų kraštą į istorinę praeitį ir tuo būdu su šaknimis išrauti viską, kas, siekdamas jį atskirti, sukėlė paskutinį maištą. (Praleidžiami generalgubernatoriaus monarchistiniai samprotavimai, kuriais norima pagrįsti carinę nacionalinio engimo politiką). Atkreipęs dėmesį į tai, kas anksčiau išdėstyta, aš pripažinau būtinu:
1. Pavesti Vilniaus švietimo apygardos vyresnybei rūpintis išleisti kaip galima didesnį skaičių knygų ir vadovėlių liaudies skaitymui lietuvių ir žemaičių tarmėmis, bet rusiškomis raidėmis ir
2. Pasiūlyti gubernijų viršininkams: pirma, uždrausti visiems spaustuvių, litografijų ir chromolitografijų savininkams spausdinti savo įstaigose bet kokius leidinius lotyniškomis-lenkiškomis raidėmis lietuvių ir žemaičių tarmėmis; antra panaudoti visas nuo jų priklausančias priemones, kad būtų uždrausta įvežti, parduoti ir bet kokiu būdu platinti visus leidinius minėtomis tarmėmis lotyniškomis-lenkiškomis raidėmis; ir trečia, paskelbti šį mano patvarkymą visiems spaustuvių ir litografijų savininkams bei knygų pardavėjams, o jo pažeidimo atveju draudžiamus leidinius konfiskuoti mano pirmtako padarytų patvarkymų pagrindu, o apie pažeidėjus pranešti man tolimesniems patvarkymams.
Kartu su tuo aš pasiūliau Vilniaus cenzūros komitetui ateityje pastoviai ir tiksliai vykdyti žodinį mano pirmtako pasiūlymą, kad visos knygos ir rankraščiai lietuvių, žemaičių ir latvių tarmėmis būtų leidžiami spausdinti tik rusiškos pasaulietinės abėcėlės raidėmis.Apie tai, kas anksčiau išdėstyta, laikau pareiga pranešti jūsų prakilnybei, nuolankiausiai prašydamas jūsų, gerbiamasis pone, ar nepripažintumėte galimu duoti patvarkymą, kad čia išvardintos priemonės būtų išplėstos likusioms imperijos dalims, kad tuo būtų visiškai panaikinta galimybė leisti žemaitiškas-lietuviškas knygas lenkiškomis raidėmis.
 
Generolas-adjutantas