<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    

 

MOTIEJUS VALANČIUS.
Svarbiausios gyvenimo ir veiklos datos

Didžiausią pasipriešinimą spaudos draudimui lietuvių tauta parodė organizuodama nelegalios lietuvių spaudos leidimą užsienyje bei jos platinimą Lietuvoje. Vienas pirmųjų nelegalios spaudos organizatorių buvo Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius. 1867 m. jis, įkūręs specialų fondą knygoms leisti ir šiam fondui paskyręs savo asmenines santaupas, Mažojoje Lietuvoje pradėjo spausdinti savo ir kitų autorių religinius bei pasaulietinius veikalus. 

  

Žemaičių vyskupas, rašytojas, švietėjas Motiejus Valančius. Fotoreprodukcija iš Lietuvos knygnešio draugijos archyvo

 • 1801 m. vasario 28/16 d. gimė Nasrėnuose, Salantų parapijoje.

 • 1821 m. baigė mokslą Žemaičių Kalvarijoje.

 • 1822 m. įstojo į Varnių kunigų seminariją.

 • 1828 m. užbaigė mokslą Vyriausioje Vilniaus kunigų semmarijoje.

 • 1828 m. rudenį paskirtas Moziriaus mokyklos kapelionu ir tikybos mokytoju.

 • 1834 m. perkeltas į Kražių gimnaziją toms pačioms pareigoms, be to, tvarkė gimnazijos biblioteką.

 • 1840 m. pavasarį patvirtintas Vilniaus Dvasinės Akademijos adjunktu, Vilniuje gavo teologijos daktaro laipsnį.

 • 1842 m. išvyko į Peterburgo Dvasinę Akademiją.

 • 1844 m. rudenį iš Peterburgo sugrįžo į Lietuvą.

 • 1845 m. paskirtas Varnių kunigų seminarijos rektoriumi.

 • 1848 m., dar teberektoriaudamas, išleido žymiausių savo istorijos veikalų ,,Žemaičių Vyskupystė“.

 • 1850 m. pavasarį įšventintas Žemaičių vyskupu, pradėjo didelį švietėjo darbą, steigė parapines mokyklas.

 • 1858 m. pradėjo blaivystės akcįją, tęsė švietėjo darbą.

 • 1862 m. buvo išrinktas Varšuvos dailės draugijos nariu.

 • Po 1863-1864 m. sukilimo Žemaičių vyskupijos kapitula (ir kunigų seminarija) buvo perkelta į Kauną. Tai buvo savotiškas vyskupo M. Valančiaus ištrėmimas į carinės administracijos centrą. Kaune vyskupas buvo nuolat sekamas, tačiau M. Valančius sugebėjo tęsti švietėjo darbą ir pirmasis organizavo knygnešių veiklą, pats rašė, leido ir platino religinio ir pasaulietmio turinio knygas.

 • 1875 m. gegužės mėnesio 29/17 d. M. Valančius mirė Kaune. Palaidotas Kauno arkikatedros kriptoje.

Tekstą parengė Lietuvos knygnešio draugija.
Pirmą kartą tekstas panaudotas Lietuvos knygnešio draugijos
lankstinuke  „Vyskupas Motiejus Valančius“. Vilnius, 2000 m.