<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    


Varnių kunigų seminarijos
 auklėtiniai – Lietuviškos raštijos
 kūrėjai 

Alvydas Ivoncius, in: „Kalvotoji Žemaitija“, 2004-10-14

 

 

Nors Žemaičių vyskupija buvo įkurta 1417 metais, nepasirūpinta įsteigti dvasinės mokyklos kunigams ruošti. Jurgis Petkevičius, vyskupavęs Žemaičiuose 1567-1574 metais, ketino įsteigti kunigų seminariją, tačiau nespėjo to padaryti. Vyskupas paliko pinigų žemaičiams jaunuoliams mokyti kunigystės Vilniuje. Po J.Petkevičiaus vyskupavęs Merkelis Giedraitis įsteigė Alsėdžiuose kunigų seminarijos užuomazgą.
M.Giedraitį Žemaičių vyskupo soste pakeitęs Mikalojus Pacas pasikvietė į Kražius jėzuitus, ir šie 1616 metais atidarė kolegiją. Prie jos buvo įkurta teologijos mokykla. Matyt, jos nepakako, nes vyskupas Stanislovas Kiška 1622 metais Varniuose pastatė kunigams rengti mokyklą. Kadangi jaunuolius mokė iš Kražių atvykstantys jėzuitai, jiems buvo per sunku dirbti dviejose mokyklose. Todėl buvo nuspręsta sujungti kunigus rengiančias Varnių ir Kražių mokyklas, įsteigiant Kražiuose kunigų seminariją. Perkelti iš Kražių kunigų seminariją į Varnius nusprendė vyskupas Antanas Tiškevičius. Tai buvo padaryta 1740 metais. 1864 metais Rusijos valdžia liepė Žemaičių kunigų seminariją perkelti iš Varnių į Kauną. Čia ji veikė iki 1926 metų, kol buvo iš Žemaičių vyskupystės sukurtos Telšių, Panevėžio ir Kauno vyskupijos.
Varnių kunigų seminarijos dalis auklėtinių paliko pėdsakus lietuviškoje raštijoje, o kai kurie iškilo iki mūsų grožinės literatūros klasikų. Čia pateikiame tik trumpus duomenis apie kai kuriuos raštijos puoselėtojus ir kunigus, baigusius Varnių kunigų seminariją.
 
Dauguma rengė religinius raštus
Plečiantis knygų leidybai, buvo susirūpinta lietuvių kalbos gryninimu, jos apvalymu nuo svetimybių. Vyskupo J.A.Giedraičio rūpesčiu pasirodę religinio turinio leidiniai „Evangelijos“ (1806) bei „Naujasis testamentas“ (1816) buvo parašyti palyginti gryna lietuvių kalba.
Dauguma Varnių kunigų seminarijos auklėtinių rašė, vertė ar rengė vien religines knygas. Bene pirmasis Varnių kunigų seminarijos auklėtinis — lietuviškos raštijos kūrėjas Silvestras Rusevičius (1747-1831). Bemaž visą gyvenimą po įšventinimo jis kunigavo Rietave, išvertė ir išleido religinių raštų: „Išguldymas afieros mišių šventų“ (1805), „Jėzus, Marija, Juozapas šventas“ (1824). Religines knygas rašė, vertė, leido Bonaventūra Gailevičius (apie 1752-1834), Juozapas Arnulfas Giedraitis (1757-1838), Adomas Paulauskis (apie 1764-1843), Bonaventūra Miknevičius (1768-1849), Antanas Janikavičius (apie 1791-1850), Kalikstas Kasakauskis (apie 1792-1866), Kazimieras Skrozdskis (1798-1874), Motiejus Valančius (1801-1875), Tadas Juzumas (1810-1851), Otonas Praniauskas (1818-1878), Vincentas Šurevičius (apie 1818-1860), Feliksas Vereika (1822-1882), Adomas Mackevičius (apie 1822-1892), Antanas Juzumas (1822-1871), Norbertas Gedgaudas (1824-1901), Jeronimas Kiprijonas Račkauskis (1825-1889), Antanas Petravičius (apie 1825-po 1899), Antanas Norvaiša (apie 1827-mirties metai nežinomi), Antanas Beresnevičius (1831-1913), Pranas Viksva (apie 1832-1908), Romualdas Stakėnas (1835-1907), Povilas Beresnevičius (1837-1888).
Šių autorių išleistos knygos dabar — retenybė, sutinkamos nebent muziejuose, privačiose kolekcijose ir svarbiausiose šalies bibliotekose. Galbūt pakartotinių leidimų rekordą bus pasiekusi T.Juzumo ir J.Račkauskio parengta maldaknygė „Senas aukso Altorius“, išleista mažiausiai 40 kartų!
 
Ne visų kūryba išliko
Kai kurie Varnių kunigų seminarijos auklėtiniai domėjosi pasaulietine literatūra, patys ją rašė, daugiausia, kaip būdinga ne tik XIX amžiui, bet ir šiems laikams, — poeziją. Pirmasis žinomas pasaulietinės literatūros vertėjas — vyskupas J.A.Giedraitis. Spėjama, kad jis, be religinių raštų, išvertė pasaulietinės poezijos, kuri, deja, neišliko.
Pirmasis lietuviškai kūręs grožinę literatūrą Varnių kunigų seminarijoje yra kunigas Antanas Strazdas (1763-1833). Berods po seminarijos baigimo dar penkerius metus gyveno Varniuose. Vėliau persikėlė į Vilniaus vyskupiją ir buvo blaškomas iš vienos parapijos į kitą, nemėgstamas nei dvasinės vyresnybės, nei pačių kunigų. A.Strazdas 1814 metais išleido poezijos rinkinėlį „Giesmės svietiškos ir šventos“. 1824 metais jis pradėjo žygius dėl platesnio rinkinio išleidimo, bet užkliuvo cenzūrai ir, nors vargo penkerius metus, savo nepasiekė. Užtat jo poezija sklido tarp žmonių, virsdama liaudies dainomis. Vėliau buvo užrašyta dalis A.Strazdo eilėraščių, neskelbtų jo 1814 metų rinkinėlyje. Poetas apdainavo ujamų valstiečių dalią ir vargus, atspindėdamas ne tik socialinę, bet ir nacionalinę priespaudą.
Deja, ne visų rašiusių poeziją kūriniai išliko, kaip A.Strazdo ar A.Baranausko. Žarėnuose palaidotas kunigas Laurynas Grikša (apie 1774-1844), rašęs eilėraščius, iš kurių išliko tik vienas „Mes seneliai diengalėliai“, įdėtas į S.Daukanto „Daines žemaitiškas“. Neliko Juozapo Varkulevičiaus (apie 1788-1838), Jono Čiuldos (1796-1861), Juozapo Rimkevičiaus (1814-1901), Stanislovo Juozapo Vaidilos (1817-1879) kūrybos. Pastarasis mėgo eilėraščius improvizuoti. Gal jis buvo neeilinio talento žmogus, tačiau jo eilėraščių rankraščiai pražuvo.
Kai kurių kunigų poetų eilėraščiai buvo paskelbti pernelyg vėlai, tad jų epochai neturėjo didelės reikšmės. Tik 1930 metais skaitytojai galėjo išvysti Kiprijono Juozapo Zabičio-Nezabitauskio paliktą rankraštinį eilėraščių rinkinį „Eiliavimas liežuvyje lietuviškai žemaitiškame“. Rankraščiuose liko Antano Savickio (apie 1782-1836) verstos pasakėčios bei didaktiniai eilėraščiai. Dingo didžioji Anupro Jasevičiaus (1805-1884), Motiejaus Žutauto (1827-1880) eilėraščių dalis. Jis dar parašė atsiminimus apie tremtį. Didaktinius bei humoristinius eilėraščius rašė Pranciškus Stanskis (1815-1905). Daugiau išliko Varnių seminarijos ir Peterburgo dvasinės akademijos, Saratovo kunigų seminarijos rektoriaus Juozapo Želvio-Želvavičiaus kūrybos. Rašytojas išleido „Giesmes, arba poeziją“ (1858), I.Krylovo pasakėčių vertimų rinkinį „Pasakos“.
A.Savickis buvo parengęs spaudai savo kūrybos rankraštį. Būsimo leidinio viena dalis vadinosi „Baikos, arba pasakos, lygios teisybei“, o kita — „Pradžia visokių satyrų, arba prykalbesnių“. A.Savickio eilėraščiai silpnoki, kiek vertingesni aprašantys metų laikus. A.Savickis vertė pasakėčias, pats prikurdamas joms moralus. Įdomesni yra jo humoristiniai eilėraščiai. Deja, A.Savickio kūryba neturėjo reikšmės jo laikais, net nebuvo paskelbta, o vėliau sukurtos grožinės literatūros kontekste prarado meninę vertę. Nors J.Želvio-Želvavičiaus kūryba buvo išleista, ji dėl meninio lygio neteko išliekamosios vertės.
Kazimieras Aleksandravičius (apie 1824-1884) išvertė į lietuvių kalbą lenkų dramaturgo J.Koženiovskio komediją „Šiaušius ir jo šeimininkas“. A.Strazdo biografiją parašė, steigė kaimo mokyklas bei vadovėlių leidimą rėmė Jonas Katelė (1831-1908), humoristinius eilėraščius, pasakėčias rašė Vincentas Šliogeris (1832-1913). Išliko Dominyko Palionio-Pėžos (1836-po 1882), Jurgio Rupkos (1839-1929), Petro Rimkevičiaus (1842-1907) kūrybos.
Tik po mirties buvo išleistas Antano Vienažindžio (1841-1892) poezijos rinkinys „Dainos lietuvininko“. A.Vienažindys — vienas pirmųjų lietuvių lyrikų, meilės temos lietuvių poezijoje pradininkas. Daugelis jo, kaip ir A.Strazdo, eilėraščių virto liaudies dainomis.
 
Didaktinės prozos pradininkai
Petras Gomalevskis (1819-1868) 1853 metais išleido didaktinę apysaką „Aplankymas seniuko“. Kūrinyje propaguojamas pamaldumas, raginama kovoti už blaivybę.
Varnių seminarijos ir Peterburgo dvasinės akademijos auklėtinis, Varnių seminarijos profesorius ir rektorius Juozapas Silvestras Dovydaitis (1826-1883) laikomas vienu iš didaktinės prozos pradininkų Lietuvoje. Parašė didaktines apysakas „Šiaulėniškis senelis“ (d. 1-3, 1860-1864), „Gyvenimas Stepo Raudnosio“ (1895). Didaktinei prozai buvo būdingas siužeto susiejimas su pamokymais, ryškūs, tačiau schematiški kontrastai, personažai simbolizavo dorybes arba ydas. S.Dovydaičio senelis, keliaujantis per žmones, išreiškė paties autoriaus moralines pažiūras. Kadangi S.Dovydaitis buvo artimiausias M.Valančiaus pagalbininkas kovojant prieš XIX a. pirmoje pusėje labai paplitusį girtavimą, „Gyvenimą Stepo Raudnosio“ paskyrė blaivybės idėjoms propaguoti.
Be abejo, toli visus pralenkė Varnių kunigų seminarijos auklėtinis Antanas Baranauskas. Neaptarinėsime ir taip visiems puikiai žinomos šio poeto kūrybos. Artimiausiu A.Baranausko draugu Varnių kunigų seminarijoje buvo Klemensas Kairys. Jis taip pat baigė Peterburgo dvasinę akademiją. Iš vieno kito likusio K.Kairio eilėraščio galima spręsti jį buvus neeilinio talento.
Varnių kunigų seminarijos auklėtiniai reiškėsi ne vien religinėje ar grožinėje literatūroje. Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771-1849) ypač domėjosi biologija, sukūrė šio mokslo lietuviškų terminų. J.A. Pabrėžai talkininkavo bei S.Daukanto „Istoriją žemaitišką“ nurašė Juozapas Butavičius (1806-1840). Vincentas Prialgauskis (g. 1817) rinko lietuviškas dainas.
Kalikstas Kasakauskis (1792-1866) išleido lietuvių kalbos gramatiką. Rankraščiu lietuvių kalbos gramatiką paliko J.Čiulda. Elementorių „Naujas mokslas skaitymo rašto žemaitiško“ 1848 metais išleido Jonas Lechavičius (1819-1861). Pranciškus Kašarauskas (1821-1880) domėjosi geologija, tremtyje dalyvavo ekspedicijose. Dirbdamas kunigu, rinko lietuviškus žodžius, tautosaką. Deja, neišliko Adomo Mackevičiaus (apie 1822-1892) sudarytas lietuvių-latvių kalbų žodynas. Lietuvių kalbos gramatiką išleido, lietuvių-latvių-lenkų-rusų kalbų žodyną parengė Mykolas Miežinis (1827-1888). Savotiškas buvo Vladislovo Dembskio (1831-1913) likimas. Šis kunigas tapo ateistu, išleido materialistinę pasaulėžiūrą bei ateizmą propaguojančių knygų.