<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    


Stačiatikių parapijinės mokyklos 
Žemaitijoje XIX a. pab.-XX a. pr.

 

Viktoras Vitkus

 

XIX a. viduryje stačiatikių parapijinių mokyklų tinklas Žemaitijoje buvo nedidelis. Tai kėlė nerimą caro valdžiai. 1867 m. Raseinių mieste ir valsčiuje mokėsi tik 35 stačiatikių tikėjimą išpažinę mokiniai. Tokia padėtis buvo beveik 20 metų. 1889 m. tik 531 rusų kilmės valstiečių vaikas iki 12 metų sąlyginai buvo raštingas, vyresnio amžiaus - 4474. Tai sudarė 3,5 procentus visų valstiečių. Šis skaičius žymiai mažesnis negu Kauno (5,5 proc.) ir Vilkijos (4 proc.) valsčiuose. Iš viso mokančių rusų kalbą Raseinių valsčiuje buvo 19000 gyventojų (13 proc.). Tuo tarpu Kauno valsčiuje - 59, o Vilkijos - 13 proc.. K. Gukovskis mano, kad šie statistiniai duomenys sumažinti. Anot jo, rusų kalbą turėjo mokėti žymiai daugiau gyventojų, o informacija nebuvo tikslinama 5-6 metus.
Panaudojant įvairias priemones, pradėtos steigti stačiatikių mokyklos. Tuo tikslu buvo kreiptasi į įtakingus bajorus. 1895 m. į Ariogalos cerkvės-mokyklos statybos komiteto sudėtį įėjo K. Daugirdas.
1900 m. gegužės 22 d. Raseinių šv. Trejybės cerkvės šventikas Piotras Preobraženskis gavo iš Kauno jeparchijos slaptąr aštą Nr. 228 apie carinės Rusijos požiūrį į garbės akademiką, rašytoją, grafą Levą Tolstojų. Ilgai dvasinė konsistorija sprendė, ar leisti atlikti religines apeigas, skirtas jam jau mirus. Galop protojerėjus D. Oguševičius paklūsta Švento sinodo nuomonei ir teigiamai sprendžia problemą. Čia stengiamasi išvengti neramumų iš didelės rašytojų gerbėjų, tarp kurių buvo ir parapijinių mokyklų mokytojų bei mokinių tėvų, pusės. Numatyta leisti galimas religines apeigas. Rašte primenama, kad L. Tolstojus nutraukė santykius su cerkve ir pamynė visa, ką vakar gerbė. Jis kūręs savo tikėjimą, paremtą Evangelija. Bet L. Tolstojus pasiėmė tik tą Kristaus mokslo dalį, kuri liepia visus mylėti.
1908 metais liepos 14 dieną Policijos departamentas išsiuntė Kauno gubernijos policijos viršininkams slaptą aplinkraštį Nr. 66324 su žiniasklaidoje paskelbta informacija apie antimoralių moksleivių organizacijų atsiradimą. Tai „Obščestvo ogarkov“ - paauglių draugija, „Lyga svobodnoi liubvi“ - laisvosios meilės lyga ir kt. Tyrinėjant švietimo ir civilinės vadovybės tyrimus, nustatyta, kad informacija kiek iškreipta. Nepaisant to, policijos departamentas manė, kad per pastaruosius 2-3 metus jaunimo moraliniai-doroviniai principai smuko, o tai galėjo ateityje atsiliepti valstybės interesams. Grėsmingas jaunimo elgesys buvo jaučiamas ne tik gatvėse, bet ir visuomenės susibūrimuose. Pastebėta, kad sumažėjo tėvų autoriteto sumažėjimas, niekas nekontroliuoja mokinių elgesio po pamokų. Policijos nuomone, tai neigiamas spektaklių lankymo, šokių vakarų, kinematografo, alkoholio piktnaudžiavimo poveikis. Manyta, kad tam turėjo įtakos ir 1905 metų revoliucijos įvykiai, to laikotarpio literatūra, pornografijos pliūpsnis. Buvo manoma, kad Liaudies švietimo ministerija ir kitos institucijos privalo sustiprinti auklėjamąjį darbą. Jai turėjo talkinti ir Vidaus reikalų ministerija. Vietinei administracijai buvo pavesta informuoti policiją apie pastebėtus jaunimo elgesio nukrypimus. Pastarosios privalėjo raportuoti gubenatoriaus pareigas einančiam vicegubernatoriui Grezėvui ir kanceliarijos valdytojui Trofimovičiui.
Raseinių policijos ispravnikas aplinkraščio kopiją su žyma „slaptai“ gavo 1908-07-26 (Nr. 11600 ). 1908-08-07 raštu Nr. 214 jis kreipėsi į Raseinių cerkvės šventiką dėl bendrų veiksmų, vykdant aplinkraščio nurodymus.
Mokytojų lojalumas valdininkams kėlė abejonių. Itin buvo domimasi Raseinių m. L. Kontrimo žemesniosios žemės ūkio mokyklos mokytojo Aleksandro Sergejevičiaus Krylovo elgesius. Kreiptasi į Raseinių cerkvės dvasiškį P. Preobraženskį dėl šio mokytojo ištikimybės stačiatikių tikėjimui prisaikdinimo.
1908 m. lapkričio 4 d. Lietuvos stačiatikių eparchijos parapijinių mokyklų reikalų stebėtojas nurodė, kad atidaromos slaptos lenkiškos (lietuviškos) mokyklos rusų gyventojams. Atkreiptas vietos dvasiškių dėmesys į darbą su tėvais. Pažymėta, kad parapijinių mokyklų tikybos mokytojai dirba blogai. Mokyklose jų trūko. Lingių, Varsėdžių ir Kaltinėnų tikybos mokytojams Chanevičiui, Kuznecovui ir Jerosovai dėl lėšų trūkumo nebuvo mokami atlyginimai. Mokinių skaičius mokyklose nebuvo didelis. Anot Varsėdžių mokytojo A. Kuznecovo, 1909 m. čia mokėsi 4 mokiniai, 1910 m. - 6. 1908 m. Raseinių cerkvė globojo 6 parapijines mokyklas. Daugelyje vietų dėl mažo mokinių skaičiaus mokyklas steigti atsisakyta. Buvo pasirenkamos didesnės gyvenvietės. 1910 m. rusų persikėlėlių vaikų bendrabučiui Raseinių valsčiuje buvo numatoma skirti nuo 250 iki 300 rb. per metus. Numatyta ir mokyklos statyba, tačiau rusifikacijos procesui tai didelės įtakos neturėjo.
1926 m. buvo vykdoma nauja rusų mokyklų registracija-inventorizacija, kurios metu siekta išsiaiškinti tikslius mokyklų adresas, klasių, mokinių skaičių, kas šioms įstaigoms vadovauja ir kas jose dėsto. Privalu buvo nurodyti ir kokia kalba atskiri dalykai dėstomi. Jeigu mokykloje buvo dėstoma lietuvių kalba, tai reikėjo nurodyti, kokie konkrečiai dalykai. Atsakymai į klausimus ar buvo minčių apie naujų mokyklų atidarymą, bandymų uždaryti rusų mokyklas turėjo pasiekti Eparchijos Tarybos sekretorių E. Sokolovą.
Minėto laikmečio rusų mokyklų būklę iliustruoja šie 1927 m. gegužės 28 d. Lietuvos stačiatikių eparchijos protojerėjaus pasakyti žodžiai: „(...) kai kurios rusų pravoslavų šeimos silpnai kalba rusiškai, užmiršta maldas."
 
Literatūra ir šaltiniai:
1. Материалы для статистики Ковенской губерши. 1868 г.
2. К. Гуковский. Памятная книжка Ковенской губерши. 1889 г.
3. Литовская епархи. Ковенскш благочинный. Указь. 1895-12-12. №.532.
4. М.В.Д. Ковенского Губернатора по концелярш отделеше 2. Увьедомлеше. 1908-07-26. №. 11600. г. Ковно. Циркулярно. Секретно.
5. Контора Ковенского архиерейскаго дом . Увьедомление. 1908-10-27. №. 147 Ковна.
6. Указы Его Императорского Величества Самодержца Всероссшскаго изь Литовской Духовной Консисто ш Ковенскому Благочинному. 1908-12-14. №.463, 1909-01-25 .
7. Виленскш учебный округ. Инспектор народных училищь Ковенской губерши. Увьедомлеше. 1910-03-04. №. 138. г. Тельши.
8. Виленскш учебный округ. Варсядское народное училище, Росс1енского у., Ковенск. г. 1910-03-06. Почт. ст. Колтыняны, Ков.г.
9. Паверкшнянская низшая сельско-хозяйственная школа 1-го разряда имен Леона Контрима. Прошение. 1910-04-30. №. 132. Почта г. Росс1ены, Ковенской губ.
10. Ю. Ковенскаго губернскаго предводителя дворянства. Увьедомлеше. 1910-10-02 №. 896. г. Ковна.
11. Земский начальник. Увьедомлеше. 1910-11'2б. г. Россиены.
12. Lietuvos stačiatikių eparchijos tarybos 1926-05-14 raštas Nr.238.
13. V. Vitkus. Slaptas raštas // Lūšies žvigsnis. 1998-08-25. Nr. 27.
14. V. Vitkus. Prieš 90 metų. // Lūšies žvilgsnis. 1998-08-04. Nr. 21.