<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 

Knygnešys Augustas Baranauskas

Gimė 1861 m. rugpjūčio mėn. 13 d. (1) Šiupylių k., Gruzdžių a., Šiaulių r. Mirė 1923 m. rugpjūčio 24 d. ten pat. Palaidotas Šiupylių kapinėse.

 

 

Tėvas Jurgis buvo Šiupylių vargonininkas. Motina svajojo išleisti sūnų į kunigus. Bet kunigu netapo. Vegerių vargonininkas išmokė vargonuoti. Vargonavo Šiupyliuose, Senojoje Žagarėje, Žarėnuose, Vegeriuose. Anksti įsitraukė į lietuviškos spaudos platinimą. Šiam darbui galėjo turėti įtakos ir Augustas Baranauskas (viduryje). Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo J.Šliūpas, kurio gimtinė Rakandžiai yra netoli Šiupylių. Apie tai liudija J.Šliūpo laiškas A.Merkeliui. Prisidengdamas įvairiais slapyvardžiais spausdino eilėraščius, daineles ir korespondencijas “Aušroje”, “Varpe”, “Unijoje”, “Lietuviškame balse” ir kt. Rinko tautosaką. Nustojus eiti “Aušrai”, pradėjo leisti hektografuotą laikraštėlį “Dainų nešėjas” (Dajniu Neszejis). Čia surašydavo savo ir draugų eiliuotą kūrybą. Pirmo numerio išėjo 200 egz. Išleidus antrąjį, uriadnikas griežtai įspėjo, kad daugiau neleistų. Pats draudžiamos spaudos iš Prūsijos nenešdavo. Imdavo iš Jurgio Bendiko ir kt. knygnešių. Gavęs tuoj pat išplatindavo. Knygnešio J.Bielinio paslaugomis naudojosi nuo 1889 pradžios. Bendravo su M.Slančiausku, priklausė tai pačiai “Atgajos” draugijai, veikusiai 1889-1895 Žagarės, Gruzdžių, Skaistgirio apylinkėse. 1895.VII.18 per kratą bute žandarai rado lietuviškų rankraščių. Vienerius metus (iki 1896.IX.17) taikytas kardomasis areštas Šiaulių kalėjime. 1896.VIII.31 caro paliepimu 3 metams ištremtas iš Vakarų krašto. Bausmę atliko Liepojoje. Ten vertėsi prekyba, toliau tęsė lietuvišką veiklą, organizavo vaidinimus, pats jiems parašydavo veikalėlių. Platino draudžiamąją spaudą, atveždavo jos ir į Lietuvą. 1900, prasidėjus L.Vaineikio bylai, buvo kratytas, apkaltintas draudžiamosios spaudos laikymu. Caro paliepimu 1902.XI.27 ištremtas į Smolenską dvejiems metams. Atlikęs bausmę, grįžo į Liepoją. Čia, gelbėdamas vieną lietuvį mokinį, vėl pusei metų pateko į kalėjimą. Per I-jį pasaulinį karą gyveno Voroneže. Po karo sugrįžo į Šiupylius.

Atmintinos vietos ir paminklai: gyv. namas Šiupyliuose (1993 pritvirtinta lenta su užrašu); antkapinis paminklas Šiupylių kapinėse (pastatė Šaulių sąjunga 1935 m.).

Literatūra:
LE(B).
-T.2.-P.1187; Merkys V. DLSK.-P.47-48; Merkys V. KL.-P.259, 260, 262, 263; Merkelis A. Užmirštas aušrininkas // Lietuvos aidas.-1931.- Nr.292; Adomaitienė Ž. Knygnešys ir daraktorius Augustinas Baranauskas (1861-1924) // Voruta.-1995.-Kovo 11-17.-Nr.10.-P.6: portr.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės 
knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.