<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 

Knygnešys Antanas Brundza

Gimė 1838 m. birželio mėn. 17 d. Talkiškių k., Pilviškių apyl., Vilkaviškio r.  Mirė 1892 m. Kronštate (Rusija). Palaidojimo vieta nežinoma.

 

 

Antanas Brundza. Augo valstiečių šeimoje. Mokėsi Marijampolės aps. mokykloje. 1862 baigė Seinų kunigų seminariją. Tuo metu Seinuose vyskupo nebuvo, todėl vyskupas M.Valančius įšventino kunigu Varniuose. Paskirtas Berznyko parapijos (netoli Seinų) vikaru. 1863.VI perkeltas į Adamovičius (Lenkija) ir po 5 - 6 savaičių į Keturvalakius (Marijampolės r.). Aktyviai palaikė 1863 sukilėlius. Bijodamas persekiojimo 1864.II.25 pasitraukė į Tilžę. 1867 Varmijos vyskupas paskyrė Ropkojų filijos (netoli Pagėgių) filialistu. Čia apsigyveno dar keletas kovotojų prieš carizmą: sukilimo dalyvis K.Rimkevičius, S.Kulakauskas, S.Peteraitis. 1867 vyskupas M.Valančius pradėjęs organizuoti draudžiamos lietuviškos spaudos spausdinimą ir platinimą Lietuvoje, jam paskyrė labai atsakingą darbą. Teko rūpintis M.Valančiaus rankraščių pristatymu J.Zabermanui ir jų redaktoriui kun. V.Norvaišui į Žygaičius. Organizuodavo spaudos pergabenimą per sieną ties Ropkojais (Sartininkų muitinės užkarda) į Žygaičius, Žvingius ir toliau į Lietuvą. Sartininkų muitinės užkardoje tuo metu tarnavo kapitonas Burdzi, Jelgavos protestantų kunigo sūnus. Pažintis su šiuo caro karininku palengvino draudžiamosios spaudos pergabenimą per sieną. Pasikrovęs į vežimą gabendavo knygas kun. Pranui Butkevičiui į Žvingius. Vežėju buvo pasikvietęs Simoną Peteraitį, kilusį iš Kauno gubernijos. Aktyvi kunigo veikla caro pareigūnams kėlė įtarimą, kad jis dalyvauja rengiant naują sukilimą. Prašė Prūsijos žandarų, kad jie padarytų kratą ir perduotų jiems kunigą. 1870.VII.7 buvo areštuotas. 1870.VIII.6 kartu su kitais Ropkojuose gyvenusiais lietuviškos spaudos rėmėjais perduotas caro policijai. Atvežtas į Tauragę, o paskui - į Vilniaus citadelės pastatą Nr.14. Kvotė dar nuo 1863 - 1864 sukilimo veikusi caro įsteigta, didelį patyrimą turėjusi politinių bylų tardymo komisija. Vilniaus generalgubernatoriaus 1871.IV.11 įsakymu buvo ištremtas į Mezenę, Archangelsko gub., 1876.III perkeltas į Pinegą, o po metų - į Temnikovą, Tambovo gub. 1882 paleistas. Uždrausta grįžti į Lenkijos karalystę ir Šiaurės vakarų kraštą. Apsigyveno Kronštate. Ten ir mirė.

Literatūra: 
LE (B)
.-T.3.-P.288; Merkys V. DLSK.-P.75; Žemaitytė- Narkevičienė O. Vyskupas Motiejus Valančius ir jo kareiviai [Antanas Brundza] // XXI amžius.-1997.-Vas.28 (Nr.17).-P.9.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės 
knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.