<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 
 
Knygnešys Adomas Ladukas
Gimė 1852 m. liepos mėn. 13 d. Molainių k., Naujamiesčio apyl. Panevėžio r. Mirė 1930 m. kovo 30 d. Raukštonių k., Ramygalos apyl., Panevėžio r. 
Palaidotas Ramygalos kapinėse.

 

Tėvai buvo ūkininkai - nuomininkai. Skaityti, rašyti išmokė netoliese gyvenę studentai Venckevičiai. Pramokęs siuvėjo amato keliaudavo iš kaimo į kaimą. Pamokydavo vaikus uždrausto lietuviško rašto. Adomas Ladukas. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo Pakviestas į Garšvius (Naujamiesčio apyl.) apsigyveno pas K.Ūdrą, čia susipažino su knygnešiais. Tapo vienu iš pagrindinių Garšvių knygnešių draugijos narių. Jam buvo patikėta tvarkyti buhalterinius reikalus. Priimdavo atvežtą literatūrą ir sąskaitas, atrišdavo ryšulius, patikrindavo, vedė apskaitą, sukomplektuodavo knygas užsakovams, paskaičiuodavo joms antkainius, pasirūpindavo,
kad jos būtų nugabentos ten, kur reikia. Užrašinėjo, kiek kas knygų paėmė, ir pats jas išdavinėdavo knygnešiams.
1895 m. policija užtiko draugijos pėdsakus. Areštavę K.Ūdrą, jo namuose 1895 m. birželio 7 d. padarė kratą. Suimtas čia gyvenęs A. Ladukas. Jo kambaryje surado keliolika lietuviškų knygų, taip pat jo pavardė buvo rasta K.Ūdros užrašų knygutėje. Nuvežtas į Panevėžio kalėjimą. Žandarai į vieną bylą įtraukė 4 Garšvių knygnešių draugijos narius J. Bielinį, K. Ūdrą, V. Kazanauską ir A. Laduką. Tardomas atkakliai gynė save ir kitus įtariamuosius. Apkaltintas antivyriausybinių leidinių laikymu, bet neįrodyta, kad juos būtų platinęs. Vilniaus teismo rūmų prokuroras pasiūlė
bausmę - 2 m. kalėjimo ir 3 m. ištrėmimo. Caras 1896 m. spalio 14 d. patvirtino bausmę. Išsiųstas į Peterburgo vienučių kalėjimą. Baigęs kalėti 1897 m. lapkričio 26 d. ištremtas į Vologdos
gub. Jaransko m. 1900 m. lapkričio 23 d. baigėsi tremties laikas. Grįžęs apsigyveno pas tėvus Raukštonių k.
Jokio turto anksčiau dirbdamas Garšviuose nebuvo sukaupęs. Duoną užsidirbdavo siūdamas rūbus. Kartu mokė rašto ir dainų jaunimą bei pagyvenusius žmones. Nuo 1927 m. sausio 1 d. gaudavo 75 Lt knygnešio pensiją. Po mirties apdovanotas
Vytauto Didžiojo ordino I-ojo laipsnio medaliu (1930 m.).
Atmint. vietos ir paminklai: Kapas ir antkapinis paminklas Ramygalos kapinėse.
Lit.: Butkus St. Garšvių organizacijos buhalteris A. Ladukas // Knygnešys.- T 1.-2 leid.-P.81-94. [A. Laduko atsiminimai]; LE(B)-T.14.-P.246; LCVA. F.391. -Ap.8.-B.540.-L.15, 16, 43; Merkys V. DLSK.-P.220; Tyla A. Garšvių knygnešių draugija. V, 1991.-P.48-51, 56-58, 65-72, 77-82. Vyšniauskas V. Garbingas knygnešio jubiliejus // Tėvynė.-1992, liep. 10.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės 
knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.