<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 

Knygnešys Andrius Matulaitis
 
Gimė 1872 m. lapkričio mėn. 4 d. Stebuliškių k., Liudvinavo apyl., Marijampolės r. Mirė 1958 m. balandžio mėn. 20 d. Marijampolėje. Palaidotas senosiose kapinėse.

 

Tėvai buvo turtingi ūkininkai (60 ha). Baigęs Liudvinavo pradžios mokyklą liko dirbti tėvų ūkyje. Su lietuviška draudž. spauda susipažino 1883 m., kai brolis Petras parvežė į namus "Aušrą". Vėliau parveždavo ir kAndrius Matulaitis. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvot. spaudinių. Iki 1891 m. spaudos į namus atveždavo knygnešys kun. A.Grinevičius. Pradėjo ją platinti. Dalyvavo 1890 m. Stebuliškėse vykusiame Varpininkų pasitarime, susipažino su žymiaisiais varpininkais. Buvo vienas iš 1892 m. Liudvinave įkurtos "Ūkininkų draugijos" steigėjų. Išrinktas draugijos knygininku. Spaudos dabar daugiausiai gaudavo iš J.Kanclerio. 1894 m. dalyvavo "Sietyno" draugijos steigiamajame susirinkime, aktyviai dirbo Liudvinavo kuopelėje. 1894 m. metų rudenį mobilizuotas į carinę armiją. Tarnaudamas kariuomenėje susirašinėjo su sietyniečiais. 1897 m. žandarai susekė draugiją ir kratos metu rado jo laiškų, adresuotų sietyniečiui F. Vitkauskui. Areštavo ir per kratą rado jam atsiųstų sietyniečių laiškų. Iš Kaukazo pervežė į Marijampolę. Čia tris savaites tardė, bet nieko neišgavę, perkėlė į Kalvarijos kalėjimą, kuriame išbuvo 2 metus: pirmus metus vienutėje, o antrus - vienoje kameroje su broliu Pranu. 1899 m. lapkričio 3 d., įskaičius kardomąjį areštą, 3 m. ištremtas į Viatkos gub. 1901 m. pabaigoje grįžo į Lietuvą. Vienerius metus uždrausta gyventi Suvalkų gubernijoje. Priglaudė dr. P.Avižonis, tuo metu gyvenęs Ariogaloje. Iš jo gaudavo draudž. lietuviškos spaudos ir platindavo. Vėliau persikėlė pas T. Daugirdą į Plembergo dvarą (Raseinių r.). Sugrįžęs į Stebuliškes įsitraukė į Artojų draugijos veiklą. 1902 m. įstojo į LSDP. Vėl platino draudž. spaudą, taip pat ir socialdemokratinę. Rašė korespondencijas į "Ūkininką". Dalyvavo 1905 m. revoliucijoje. Dirbo savo ūkyje, vėliau cukraus fabrike Marijampolėje. Nuo 1930 m. birželio 1 d. jam paskirta 100 Lt dydžio mėnesinė knygnešio pensija.
Apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino I-ojo laipsnio medaliu (1930).
 
Atmint. vietos ir paminklai: antkapinis paminklas Marijampolės kapinėse.
 
Lit.: Matulaitis A. [Atsiminimai.] //Rankraštis.- LVOA. -F.3377.-Ap.10.-B.281.-L.l-6; Lietuvių 
nacionalinis judėjimas Suvalkijoje XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje. Atsiminimai - autobiografija... - LVOA.-F.3377.-Ap.l6.-B.264.-21 p.; V. Civ. Kalvarijos kalėjimas, Viatka ir vargingas pensininko gyvenimas: Iš pasikalbėjimo su spaudos draudimo laikų veikėju A.Matulaičiu // Liet. žinios.-1939, kovo 6.- P.9.Z, LE (B).-T17.-P.514-515; Merkys V. DLSK.-P.249; Merkys V. KL.-P.271,
274.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.