<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 

Knygnešys Antanas Rucevičius
 
Gimė 1880 m. gegužės 30 d. Pavembrių k. (buv. ), Bartninkų apyl. ,
Vilkaviškio r. 
Mirė 1949 m. balandžio mėn. 11 d. Kaune.

 

Gimė valstiečių šeimoje. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje. 1898 m. baigęs 6 klases toliau mokėsi Jelgavos ir Liepojos gimnazijose. Aktyviai dalyvavo slaptųjų moksleivių būrelių veikloje. Stokodamas tolesniam mokslui lėšų, 1900 m. sugrįžo Marijampolėn ir vertėsi privačiomis pamokomis. Draudž. lietuvišką spaudą pradėjo skaityti dar mokydamasis Marijampolėje. Sugrįžęs iš Liepojos susirado bendraminčių ir 1901 m. liepos 1 d. kartu su jais įkūrė Artojų draugiją. Buvo vienas iš jos vadovų, turėjo slaptą "Ūkininko" redakcijos adresą, kuriuo siųsdavo savo ir kitų korespondencijas bei surinktą
tautosaką. Plačiai platino draudž. lietuvišką spaudą. Suorganizavo jos atgabenimą iš Prūsijos. Tuo reikalu pats slapta važinėjo į Tilžėje esančių lietuviškų laikraščių redakcijas ir į Rokaičius pas M. Zauniūtę. Į Marijampolę knygnešių atgabentą spaudą platindavo ir pats. Nuveždavo į Suvalkus - Karaliui, į Vilnių - J. Vileišiui, į Šiaulius - P. Višinskiui, A. Janulaičiui, J. Biliūnui. Paštu išsiųsdavo į Odesą, Peterburgą ir kt. Palaikė ryšius su kauniečiais J. Pakniu, Gediminaite, kurie ir patys atvažiuodavo draudž. spaudos. Siųsdavo korespondencijas į "Ūkininką", "Varpą", "Naujienas". Suorganizavo vaidintojų trupę, kuri 1901-1902 Marijampolės apylinkėse suvaidino apie 10 slaptų spektaklių.
Vaidintojais buvo Vitkauskai, Ambraziejai, Pr. Penčyla, Matulaičiai ir kt. 1902 m. įstojo į Kazanės pramonės mokyklą. Prasidėjus Artojų draugijos bylai, žandarai kratė ir jo butą Kazanėje, rado 10 kažkokio anticarinio leidinio lapelių lenkų kalba ir jų vertimą į lietuvių kalbą, cenzūruotos A. Vilkutaičio komedijos "Amerika pirtyje" rankraštį. Nuo 1903 m. liepos 25 jam paskirtas kardomasis areštas Marijampolėje, rugpjūčio 1 d. paleistas už 1000 rb užstatą. Dėl caro 1904 m. rugpjūčio 11 d. manifesto byla nutraukta. Vėlesniais metais dirbo redakcijose, leidyklose, spaustuvėse. Apdovanotas Lietuvos
nepriklausomybės medaliu (1928) ir Vytauto Didžiojo 4-ojo laipsnio ordinu (1932).
Lit. : Rucevicius A. Sunkiaisiais laikais (Iš mano atsiminimų). -Tilžė, 1920. - 115 p. ; Sunkiaisiais laikais // Knygnešys. -T 1 (1938 leid. ). - P. 267-278; Kaip kovota dėl lietuvybės Užnemunėje // Lietuvos aidas. - 1938. - Bal. 22 - Geg. 2; Marijampolės Artojų draugijos 30 m. sukaktuvių proga // Lietuvos aidas. - 1931. - Spal. l6. 30; LE (B). - T. 26. - P. 48-49; Merkys V. DLSK. - P. 332-333; Merkys V. KL. - P. 225, 227, 272-278.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.