<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Knygnešys Antanas Verbyla
 
Gimė 1879 m. lapkričio mėn. 1 (X.20) d. Tabariškių k., Kazlų Rūdos a., Marijampolės r. Mirė 1941 m. liepos 4 d. Rudžių giraitėje, prie Marijampolės (sušaudė vokiečiai)

 

 
Tėvai buvo dvaro kumečiai. Augo gausioje šeimoje. Dešimties metų jau buvo išleistas tarnauti pas ūkininkus. Ištarnavo 10 metų. Kartu tarnavęs vyresnis bernas pamokė skaityti ir rašyti. Pamėgęs Andrius Verbyla. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo skaityti, perskaitė visas lietuviškas knygas, kurias sugebėjo gauti kaime. 1899 m. pradėjo mokytis kalviauti. Susitaręs su draugais Pijumi Vizbaru ir Juozu Kazakevičiumi užsiprenumeravo "Naujienas" ir "Ūkininką". Kaip priedą atsiųsdavo ir knygelių. Lipdydavo gautus atsišaukimus. 1901 m. pavasarį su K. Muraška slaptai nuėjo į Tilžę parsinešti draudž. spaudos. Susipažino su J. Lapinu, M. Zauniūte ir tuo metu pas ją gyvenusiu V. Kapsuku, vėliau ir su A. Janulaičiu, kuris pasiūlė platinti socialdemokratų laikraštį "Darbininkų balsą" nemokamai. Pradėjo nuolat gabenti draudž. spaudą. Daugiausia imdavo iš E. Jagomasto, pagal Artojų draugijos užsakymą. Iš pradžių papirkdavo sienos apsaugos kareivius. Vėliau surado patogesnę vietą ir eidavo slaptai. Keletą kartų buvo gaudomas, bet pavykdavo pasprukti.
Naktį slaptai perėję sieną, dažnai dienodavo pasienyje gyvenusio ūkininko J. Meškaus klojime (Kurpikų k., Vilkaviškio r.). Daug spaudos atnešdavo į sandėlį, įrengtą pas M. Matulaitytę Tarpučių k.  (Marijampolės r.). Bendradarbiavo su knygnešiais J. Rimša, J. Kalėda, J. Dabrila ir kt. Gerai pažinojo K. Grinių, Pr. Penčylą. Daug padėdavo sesuo Marija Navickienė. 1904 m. sausio mėn. 22 (09) d. kartu su trimis knygnešiais naktį laimingai pernešę per sieną ryšulius, sustojo dienoti. Kartu su A. Barkevičiumi apsistojo pas ūkininką Antaną Strazdį, o kiti du pas J. Meškų. Pasienio sargyba pagal pėdsakus  sniege atsekė iki sodybos ir abudu areštavo. Kiti suspėjo pabėgti. Ryšuliuose suskaičiavo 1910 draudž. spaudinių. Kardomasis areštas paskirtas Kalvarijos kalėjime, iš jo paleistas birželio mėn. 6 d. už 100 rb užstatą. Byla nutraukta dėl caro 1904 m. rugpjūčio mėn. 11 d. manifesto.
Dalyvavo 1905 m. revoliucijoje. Po spaudos draudimo panaikinimo iš Prūsijos gabeno socialdemokratinę spaudą.
 
Lit.: LVOA.-F.77.-Ap.28.-B.12396.-L.58-67 [A.Verbylos atsiminimai apie knygnešystę]; Verbylienė J. Atsiminimai apie Andrių Verbylą.-Marijampolė, 1984.-45 p. (iš jų - 22 puslapiai A. Verbylos atsiminimai): iliustr. (Rankraštis saugomas Lietuvos kraštotyros dr-je (Vilnius); Merkys V. DLSK.-P.423; Merkys V. KL.-P.207, 210.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą
 „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.