<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Knygnešė Agota Zigmantaitė
 
Gimė 1855 m. Egliabalių k., Kalvarijos a., Marijampolės r. Mirė 1951 m. gegužės mėn. 27 d. Kalvarijoje, Marijampolės r.
 

 

 
Nuo jaunystės gyveno Kalvarijoje. Buvo tretininkė, gyveno Roglienės namuose, dabartinėje Vytauto gatvėje, kartu su aštuoniomis tretininkėmis. Padėdavo kunigams mokyti vaikus katekizmo ir poterių, Agota Zigmantaitė (pirmoji iš dešinės). Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo taip pat daraktoriavo. Kunigas A. Grinevičius, žymus draudž. lietuviškos spaudos platinimo  organizatorius, atkeltas į Kalvariją, organizavo knygnešių ir spaudos platintojų tinklą Pietų Lietuvoje. Jaunoji Agota tapo viena patikimiausių jo pagalbininkių. Jai talkindavo kartu gyvenusi Marijona Slavėnaitė ir kitos tretininkės. Spaudos parsiveždavo pats K.Grinevičius, taip pat atveždavo P. Mikolainis ir kt. knygnešiai. 1891 m. K. Grinevičių iškėlus { Ūdriją (Alytaus a.), P. Mikolainiui pasitraukus į užsienį, daugiausia spaudos atveždavo knygnešys J. Kancleris. Slėptuvės buvo įrengtos netoli Kalvarijos, Kušliškių k. pas ūkininką B. Klimą ir Juodeikiuose - pas J. Barkauską. Kalvarijoje taip pat turėjo dvi slėptuves: vieną pas banko sargą Karpavičių, gyvenusį banko namų rūsyje, ir kitą - bažnyčioje, po sakykla pastatytoje dėžėje. Ant jos visuomet stovėdavo altorėliai, tai niekas ir nebuvo dėžės dangčio
atkėlęs. Kol Kalvarijoje buvo A. Grinevičius, spaudą išnešiodavo pagal jo nurodytus adresus: į Punską - P. Kupstui, kunigams Škėmai, J. Dailydei ir klebonui S. Norkui - Norkevičiui. Taip pat nešdavo į Liubavą, Rudaminą, Būdvietį, Krosną ir kt. kaimus. Čia turėdavo pažįstamų spaudos platintojų, kuriems palikdavo atneštą spaudą. Krepšelyje su knygomis nešdavosi katiną ar kitą gyvulėlį. Tai pagelbėdavo, kai būdavo sulaikoma kelyje. Kun. A. Grinevičius savo atsiminimuose ją yra pavadinęs knygnešių
motinėle. Policija įtarė platinant draudž. spaudą ir penkis kartus buvo surengę kratas. Tik vieną kartą surado 20 maldaknygių, bet pavyko išsisukti. Nubausta areštu dviem paroms - už slaptą vaikų mokymą. Nuo 1938 m. lapkričio mėn. 16 d. gaudavo 35 Lt knygnešės pensiją.
Lit.: Dundzila A. Praeities vaizdai. Pas senas lietuviškojo rašto skleidėjas [užrašyti ir A. Zigmantaitės atsiminimai // Trimitas.-1937.-Nr.l2.-P.280-282: iliustr.; LE(B).- T.35.- P.89; Agota Zigmančiūtė knygnešių motinėlė // [Milukas A.] Spaudos laisvės ir Amerikos lietuvių organizuotės sukaktuvės. 2-asis leid.- Philadelphia, Pa.-1928.-P.399-403: portr.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą
 „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.