<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 

Knygnešys Adomas Grinevičius 

Gimė 1845 m. gruodžio mėn. 23 d. Kirkiliavo k., Liudvinavo apyl., Marijampolės r. Mirė 1932 m. gruodžio mėn. 21 d. Kaune. Palaidotas Panemunės kapinėse.

 

Gimė sulenkėjusių bajorų šeimoje. Lietuviškumo atgimimą lėmė mokymasis Marijampolės gimnazijoje ir Seinų kunigų seminarijoje. 1870 m. įšventintas kunigu ir paskirtas vikaru į Aukštąją Panemunę (dabar  Panemunės parapija, Kauno m.). Po 15 Adomas Grinevičius. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo mėnesių siunčiamas vikaru į Kalvariją. Užmezgė ryšius su kun. M.Sederevičiumi, J.Kancleriu ir kt. šio krašto knygnešiais. Sumanumas, drąsa, organizaciniai sugebėjimai padėjo jam palaipsniui suformuoti gana efektyvų spaudinių platinimo tinklą Pietų Lietuvoje.
Apie tai rašė jo bendražygiai P.Mikolainis ir A.Milukas. Jo rūpesčiu spaudiniai pasiekdavo tolimiausius Dzūkijos kampelius, Seinų ir Kauno kunigų seminarijas. Spaudinius veždavo pats arba įduodavo klebono vežėjui. Veždamas knygas Matulaičiams į Stebuliškes, neaplenkdavo ir savo gimtinės. Skirtingai nuo M.Sederevičiaus, platindavo ne tik religinę, bet ir pasaulietinę literatūrą. Kelis kartus vos neįkliuvęs žandarams, tapo labai atsargus. Draudž. spaudos savo bute nelaikydavo. Slėptuvę buvo įsirengęs ant klebonijos aukšto, taip pat pas ūkininkus, šalia Kalvarijos. Patikimiausia pagalbininkė buvo tretininkė Agota Zigmantaitė. Rašė korespondencijas į "Varpą", "Ūkininką", "Žemaičių ir Lietuvos Apžvalgą", "Viltį". Buvo suorganizavęs "Šviesos" skaityklą-knygyną netoli Kalvarijos esančiame Jurgežerių kaime.
1891 m. perkeliamas į Udriją (Krokialaukio a., Alytaus r.). Čia rado vikaro A. Radušio, taip pat knygnešio, paliktą draudž. lietuviškos spaudos sandėlį.
Spaudos atveždavo knygnešys J.Kancleris. 1893 m. sustiprėjus knygnešių persekiojimams Marijampolės a., ištremiamas jo bendražygis knygnešys M. Akelis, kratomas Juozas Matulaitis Stebuliškėse. Žandarai kelis kartus buvo atvykę į Ūdriją, darė kratas. Bet iš anksto perspėtas, spėjo viską paslėpti.
Neišlaikė įtampos ir 1894 m. nutarė visiškai nutraukti spaudos platinimą.
1909 m. perkeltas į pirmąją parapiją - Aukštąją Panemunę.

Atmint. vietos ir paminklai: antkapinis paminklas Panemunės kapinėse (Kaune).
Lit.: Grinevičius A. [Atsiminimai] // [Milukas A.] Spaudos laisvės ir Amerikos lietuvių organizuotės
sukaktuvės. 2 leid.-Filadelfija, [1929].-P.206-240; LE(B).-T:7.-P.506; Merkys V. KL-P.216, 217,
264; Kaluškevičius B. UolusTėvynės žadintojas// Katalikų pasaulis.-1992.-Nr.12.-P.40-41.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės 
knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.