<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    JAV parengta anketa apie knygnešius

Irena Kubilienė (publikacija pirmą kartą išspausdinta pavadinimu „Knygnešystės istorija prasideda Amerikoje“ („Knygnešių krivulė“,  Nr. 1)

 

 

Pirmasis knygnešys, pabėgęs Amerikon nuo caro persekiojimų, tai tikriausiai Andrius Tepliušis, uolus kun. M. Sederavičiaus padėjėjas. Jis jau 1869 metais atvyko į Ameriką, paskui dvidešimt metų dirbo keliaujančiu lietuviškų knygų pardavėju Amerikos lietuvių naujokynėse.
1880 m. kun. Aleksandras Burba, aušrininkas, Silvestro Gimžausko bičiulis, atkeliauja Amerikon jau kaip žinomas tėvynmeilis. 1892 metų vasarą lietuvių inteligentų suvažiavimas Amerikoje nutaria kuo plačiau paskleisti žinias apie „Aušrą” ir aušrininkus, paminint 10-ąsias „Aušros metines. Nutarta mokėti honorarą aušrininkui Mečislovui Dovainai-Silvestravičiui ir Šlekiui-Stagarui. Šias žinias randame Antano Miluko JAV išleistoje (Pranaičių Julės lėšomis) knygoje „Spaudos laisvės ir Amerikos lietuvių organizuotos sukaktuvės” antrajame leidime. Randame daug medžiagos apie lietuvius, besidarbuojančius spaudoje, kuri Amerikoje nėra draudžiama. Jau 1886 metais Juozas Paukštis kartu su Pajauju pradeda leisti savaitraštį „Wienibe Lietuwnikų”. Tos vienybes lietuviams Amerikoje, kaip ir Lietuvoje, labai reikia, nes po to, kai 1884 metai į JAV atvykęs Jonas Šliūpas sutraukia žymų būrelį vietos lietuvių leisti „Lietuvos Balsą”, dvidešimčiai metų lietuviai suskyla į „kryžiokus” ir „šliūptarnius”. Kad ir kaip ten būtų, tas susiskaldymas neišvengiamas, o gal ir pažangą skatinantis. 1888 metais III „Susivienijimo Lietuvninkų Katalikų Draugijos Amerikoje” Seimas po pamaldų gieda tautinį himną - Adomo Mickevičiaus „Pono Tado” pirmutine eilutes (stanzas) „Tėvyne Lietuva, tu kaip sveikata„: per dvidešimtį metų lietuvių išeivija turi sukūrusi 7 parapijas. O jau 1890 metais „Vienybėje Lietuvninkų” skaitome apie „Lietuvių Mokslo Draugiją”, vadovaujamą dr. J. Šliūpo (Lietuvoje „Lietuvių mokslo draugija” galutinai susiformavo ir pasiskelbė tik1907 metais, dr. J. Basanavičiui vadovaujant.)
Taigi Amerika yra ta derlinga dirva, kurioje gali tarpti ir lietuvių ambicijos, ir gražaus susitelkimo vaisiai, buriantis į draugijas kultūrinei veiklai. Jau kiek vėliau Lietuvą per laiškus tėvams pasiekia tie gražūs Amerikos lietuvių kultūrinės veiklos atgarsiai. Įdomus ir informatyvus 1921 metais rašytas laiškas į Lietuvą, kuriame randame žinių apie Amerikos lietuvių draugijas, besiruošiančią išleisti knygą apie spaudos draudimo laikų knygnešius. Pateikiame to laiško dalį autentiška kalba:
„Jei tėvelis turėsi kada laiko, tai labai prašau, kad parašytum ant popieriaus apie visus škaplierninkus, kokius tik pažįsti. Už tamstos darbą bus užmokėta gerai. Čia viena Draugystė nori kuo daugiausia surinkti apie škaplierninkus žinių, nes toji Draugystė nori atspausdinti knygą apie senovės laikus, kaip sunku buvo caro laikuose su lietuviškomis knygomis. Taigi ir aš esu išrinktas į tą komitetą. Tėveliui reikia parašyti ant popieros štai kas:

 

1) Škaplierninko vardas ir pavardė.

2) Jei galima sužinoti, tai kur ir kada gimė. Ar jau miręs, ar dar tebegyvena. Jei mirė, tai kokiuose metuose ir kur palaidotas.

3) Kur tas škaplierninkas gyveno ir kur targavojo? Ar jis pardavinėjo lietuviškas knygas? Jei pardavinėjo, tai ar žandarai nekratė, ar nerado knygų. Jei rado knygas, tai kokia jam buvo bausmė? Ar ilgai sėdėjo kalėjime ir kur?

4) Taip pat tokias pačias žinias apie kontrabandininkus-knygnešius.

5) Tokias pat žinias ir apie kunigus, kurie platino knygas.

6) Kiekvieno škaplierninko fotografijas gauk. Už fotografijas mūsų Draugystė užmokės, jei reikės Tamstai užmokėti. Jei kur negalima bus gauti fotografijos, tai nereikia.

7) Aprašyk apie atsitikimus kontrabandčikų ir škaplierninkų, pavyzdžiui, kaip apie tą ubagą, kad suareštavo, nuvedė pas pristavą ir jis ant revolverio sako, kad tai „birbynė”, ant parako, kad tai „aguonos” ir t. t. Arba apie tokį atsitikimą kaip tėvukui su Ariogalos uriadniku Juodaičiuose, kad draskė abrozėlius, o paskui atėjo atsiprašyti. Aprašyk taip pat apie savo keliones į Prūsus, kaip gaudė, kaip ištrūkai, kiek vargo turėjai ir apie viską. Mums tos žinios yra labai reikalingos. Už tai bėdos jokios niekam nebus, o tiems, kurie skaitys knygą, bus džiaugsmas ir Lietuvos žmonėms naudinga.

 

Už tą visą darbą aš suderėjau, kad Tėveliui Draugystė užmokėtų. Ir Draugystė užmokės Tamstai sekančiai:
1) Už aprašymą škaplierninkų vardą, pavardę ir taip toliau, po 500 auksinų už šimtą škaplierninkų.
2) Už aprašymą kiekvieno kunigo, kurs platino lietuviškas knygas arba pagelbėjo škaplierninkams slėpti knygas, arba gelbėjo papuolusį į nelaimę su knygomis kontrabančiką arba kuris pats nešė knygas, mokės po dešimt auksinų už kiekvieną aprašymą.
3) Už aprašymą kontrabančiko arba škaplierninko atsitikimą su policija užmokės po 10 auksinų už kiekvieną aprašymą. Čia reikia parašyti, kada tas atsitikimas buvo, per kokius atlaidus, o jei metų negalima atsiminti, tai reikia parašyti maždaug, ar tas atsitikimas buvo prieš Didijį Jubileušą ar po Jubileušo.
4) Už aprašymą vardą pavardę ir t. t. kontrabančikų, kurie nešė knygas iš Prūsų, tai bus užmokėta po 5 auksinus už kiekvieną.
Taigi Tėveliui suradau gerą darbą. Būdamas Lietuvoje galėsi sau rašyti ir iš Amerikos gausi pinigus. Galėsi uždirbti keletą tūkstančių auksinų. Jei pačiam bus sunku rašyti, tai padiktuok Antanukui, o jis galės surašyti. Tik po apačia savo ranka turėsi pasirašyti, kad tai, kas yra parašyta, yra viskas teisybė, nes kitaip mūsų Draugystė nepatikės ir spausdinti į knygą negalės.
Tikiuosi, kad Tėvelis nepatingėsi pasidarbuoti, tas bus ir Tėveliui naudinga ir man gerai.

Sudiev, brangūs mano Tėveliai. Linkiu Jums viso gero ir liekuos iš širdies amžinai Jus mylintis sūnus Aleksandra Račkus ir marti Kotryna Ambrozaitė-Račkienė