<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    

 

Antanas Bataitis (išsamiau)

Parengta pagal Romo Kasparo publikaciją „Trys ketvirčiai amžiaus“, išspausdintą  „Pasaulio lietuvio” žurnale. 1980 m. Nr. 1/123. P. 16-21

 
Antanas Bataitis daug metų darbavosi Panevėžio apskrityje, Smilgių valsčiuje. Jis supirkinėdavo rusų brukamas knygas rusišku raidynu, o paskui jas sudegindavo. Vėliau įsijungė į knygnešių veiklą ir tvarkė slaptąją Smilgių lietuvišką bibliotekėlę. Apie tai pats A. Bataitis yra taip pasakojęs:
„Kad ir sunkūs buvo laikai, bet mes Smilgiuose knygų daug turėjome. Buvo tikra biblioteka. Ją įtaisė darbštus kunigas Domininkas Tuskėnas (Tuskevičius). Jis duodavo pinigų, liepdavo pirkti knygų ir dalinti jas žmonėms. Pats taip pat ragindavo žmones skaityti. Daug jaunimo jo dėka išmoko skaityti ir rašyti. Kunigas Tuskėnas tuo buvo patenkintas. Žmonės jį labai mylėjo ir gerbė. Iš čia jis buvo iškeltas į Ukmergę. Jam išvažiavus, aš knygas ir laikraščius vežimais gabenau. Man buvo pavesta tvarkyti visus smilgiečių reikalus.
„Kad nesusektų bibliotekos, kiekvienoje knygoje parašytas vis kitas vardas: Petro, Jono, Stasio, Jurgio. Aš ją perdaviau „Pavasario” jaunimo kuopai. Tos knygos neva duotos man įrišti. Mano laimei, kai darė Valiliškyje kratą, daug knygų nerado. Tik vargas, kad rado „Aušrą“, „Šviesą“ ir vieną kitą kalendorių. Visa tai uriadninkas paėmė, sukišo į maišą ir išvežė į Smilgius, sakydamas, jog atvažiavęs pristavas peržiūrės, kokios čia knygos.
„Man didžiausia baimė buvo, kad tarp knygų atsirado tie laikraščiai ir vienas kitas lapelis, kur rusams siūloma pipirų. Už tai kvepėjo Sibiru. Ėmiau teirautis pas gerus žmones, ką būtų galima išsisukti, kad tų pavojų išvengčiau. Tada Smilgių zakristijonas Kazys Kasparavičius sako:
- Nebijok nieko. Jei ras ką negera, sakyk, kad Kasparavičius davė. Aš atsakysiu.
Po kelių dienų atvažiavo pristavas, pašaukė mane ir klausia:
- Ar čia tavo maišas?
- Mano.
Pristavas žiūri - knygos vis su parašais: Ta Petro, ta Jono, ta vėl kito.
- Kam tu jas laikai? - klausia pristavas.
- Man duota taisyti, - atsakiau.
- A zdies što? „Aušra“, „Šviesa“, a kakoj do kalendar. 0 čia kas? „Aušra“, „Šviesa“ ir kažkoks tai kalendorius.) Kur juos gavai?
- Kasparavičius man davė.
- Na, pavadink Kasparavičių. Ateina Kasparavičius.
- Ar tu davei Bataičiui tas knygeles?
- Aš.
- 0 kur tu jas gavai?
- Aš gyvenu miestelyje. Per Sekmines pas mane dideli atlaidai. Mano daržinėje daug žmonių gulėjo. Po Sekminių vežė šiaudus. Kūtėje rado daug popierių surištų. Nei aš jų skaičiau, nei žiūrėjau. Žinau, kad Bataitis knygas taiso, daviau jam ir sakau: bus tau kuo užklijuoti.
„Paskui dar kartą mus šaukė pas pristavą. Abu taip pat atsakėm. Skaitomų knygų man neatidavė. Tik girdim, raštininkas klausia pristavo:
- 0 dabar kaip rašyti?
- Piši, jis susižino su užsieniu.
lš to supratau, kad būsiu daug kartų kratomas.
Po kokio mėnesio atvažiavo uriadninkas su dešimtininkais, apstatė juos apie namus, kad neišneštume slėpti. Bet kur čia tau! Sodne pragręžtuose stulpuose ir dėžutėse, paukščiams medžiuose įkeltuose, slepiami laikraščiai ir kalendoriai. Krėtikams ir galvon neateina, kad ten būtų knygų. Jie tik po trobas verčia, knisa.
Vieną kartą atėjo pas mane kratos daryti. Atsivedė 10 dešimtininkų ir 5 porinius vežimus knygoms vežti. Dešimtininkai apstojo namus, išvertė visus kampus, net pagalves sudraskė, bet nieko nerado. Man kinkos dreba, o laikraščiai obelyse. Nieko neradęs, lyg musę kandęs, keikdamasis išėjo.
Dievui padedant pavyko ir prie jo prisigerinti, kaip prie šunelio, kad nekąstų.
Tas uriadninkas man ne kartą parodė širdies gerumą. Daug kartų darė kratą, bet atvažiavęs pirmiausia su manimi išgerdavo puskvortę, o paskui eidavo į sodą atsivėsti. Mes tuo tarpu viską paslėpdavome. Paskui jei ką ir rasdavo, tai per puskvortę nieko nebematydavo.
Kartą vėl jis gavo įsakymą padaryti pas mane kratą. Pasiėmė 10 dešimtininkų ir atvažiavo. Manęs nerado namie. Vartė visur, kad dešimtininkai matytų, jog krato. Nelaimei, skrynioje rado 10 jubiliejinių knygučių. Bet jas užspaudė ir užkišo už skrynios. Protokole parašė nieko neradęs. Mano moteriai pasakė, kad grjžęs užeičiau pas jį. Nuėjau. Jis ir sako:
- Buvau pas tave viešėti. Tu esi neatsargus, nepasirūpinai. Radau kelias knygutes ir už skrynios užmečiau, kad dešimtininkai nepamatytų.
Žinoma, reikėdavo gerai už tokias paslaugas tą poną pavaišinti.
Kaimynai ne kartą skundė, kad pas Bataitį kontrabanda esanti. Bet tokių girtuoklių, tamsių žmonių buvo mažai. Daugiausia turėjom gerų, apsišvietusių draugų; pavyzdžiui, mano kaimynas Stasys Jasilionis. Jis leido man savo trobose, kurios tik nerakinamos, dėti, kiek turiu knygų. Pas jį padariau didžiausią knygų sandėlį.
Dar mano knygų sandėliai buvo bažnyčios varpinėje, pastogėje netoli varpų; pas Kazį Kasparavičių, gyvenantį prie bažnyčios, ir Valiliškiuose pas Juozę Venckūnę. Namie knygų nelaikydavau. Rozalimo miestelyje mano sandėlis buvo pas Vaitiekūną. Ten man buvo labai gerai knygas slėpti. Be to, slėpdavau miškuose, šiauduose. Daug jų ten ir žūdavo. Kitas tik dabar randu, nes paslėpęs ir pats buvau užmiršęs. Dėl to nuostolių turėjome daugybę - aš ir kiti knygnešiai.
Slėpiau ir Rymiškių kaime (Smilgių vals.) pas Jurgį Klykūną, Svainikuose (taip pat Smilgių vals.) pas Adomą Giedriką; Panevėžyje - pas Antaną Briedį, policininkę. Briedis daugiausia išplatindavo laikraščių ir kalendorių. Tik spėk jam pristatyti. Rusams jis buvo tikrai vilkas avino kailyje”.