<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 

Knygnešys Antanas Bizauskas

Gimė 1861 m. liepos mėn. 28 (16) d. Vildūnų k., Deglėnų a., Pasvalio r. Mirė 1937 m. spalio mėn. 27 d. Kaune. Palaidotas Kretingoje

 

 

Antanas Bizauskas. 1878 m. baigęs Joniškėlio dviklasę mokyklą nuvažiavo į Rygą, kur kelerius metus dirbo paprastu darbininku. Tik 1881 įstojo į keturklasę rusų mokyklą. 1882 Liepojoje išlaikė keturių kl. egzaminus ir tais pačiais metais įstojo į Kauno kunigų seminariją. Čia dalyvavo susipratusių lietuvių klierikų būrelio veikloje. 1886 įšventintas kunigu. Paskirtas vikaru į Gaurės parapiją, vėliau perkeltas į Obelius. Vikaraudamas pradėjo platinti draudžiamąją lietuvišką spaudą. Nuo 1888 iki 1900 darbavosi įvairiose Kuršo gubernijos parapijose. Išmoko latvių kalbą ir parašė knygelę “Per Piemine komunijos diena”. Bendradarbiavo Latvijos laikraščiuose. 1900 paskirtas Kretingos klebonu. Grįžęs į Lietuvą tuoj pat įsijungė į tautišką lietuvių veiklą: Kretingoje sudarė slaptą spaudos platinimo organizaciją, vienuolyno patalpose įrengė liet. knygų slėptuvę. Tuo metu Kretingos vienuolyne rusų valdžia laikė įkalinusi kunigus: P.Dogelį, J.Jasinskį, J.Stakauską, P.Kavaliauską ir kt. Drauge su minėtais “kaliniais” leido ir redagavo mėnesinį religinį laikraštį “Kryžius”, savo lėšomis padėjo išleisti kun. K.Skrodskio “Trumpą katekizmą” ir kun. P.Dogelio verstą A.Liguori “Kristaus Sužadėtinę”. Straipsnius pasirašydavo slapyvardžiu Herr Kamil. Keletą kartų buvo tardytas ir atiduotas policijos priežiūrai. Kun. P.Dogelis apie šį laikotarpį rašė: “...kun. Bizauskas buvo arterija, per kurią eidavo į Prūsus rankraščiai, Prūsuose organizuojama korektūra, knygų gabenimas į Lietuvą bei knygų platinimas Lietuvoje. Jis, turėdamas leidimą pereiti sieną, sudarė sutartį su klebonu Hinzmanu, vokiečiu, gerai išmokusiu lietuvių kalbos gramatiką, kad šis galėtų taisyti lietuviškus spaudinius...“. 1905 paskirtas Vabalninko klebonu. Vėliau įstojo į Kretingos vienuolyną. Buvo apvilktas abitu ir gavo Pranciškaus vardą. Yra parašęs religinių knygelių. Redagavo žurnalą “Šv.Pranciškaus varpelis” ir “Tretininkų kalendorių”.

Atmintinos vietos ir paminklai: Prie Joniškėlio pastatytas paminklas broliams Bizauskams - Pranciškui ir Kazimierui.

Literatūra:
LE (B).
-T. 3.- P.59; Dogelis P. Mano gyvenimo prisiminimai.-K.,1936.-P.91-92; Bizauskas Antanas [kunigas knygnešys. 1861-1937] // Bibliografijos žinios.-1937.-Nr.5.-P.213-214; Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas.-V.,1996.-P.117.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės 
knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.