<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 

Knygnešys Antanas Gudaitis 

 

Gimė 1872 m. Antakalniškių k., Gelgaudiškio apyl., Šakių r. 
Mirė 1937 m. kovo mėn. 11 d. Kaune. Palaidotas Plokščiuose, Šakių r. 

 

Baigęs Naumiesčio (dabar Kudirkos Naumiestis) dviklasę miesto mokyklą, pradėjo dirbti raštininku pas Plokščių valsčiaus teisėją Petrą Kriaučiūną. Čia dirbdamas susipažino su žymiais to meto kultūros ir visuomenės veikėjais, mokslo žmonėmis, kurie atvykdavo pas Kriaučiūnus: V. Kudirka, prof. J. Mikola ir Antanas Gudaitis. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo jo žmona Maila Talvio, J. Jablonskiu, K. Griniumi, E. Volteriu, A. Aleksandrovu, danų mokslininku A. Benediktsenu Mėjeriu ir kt. Nuo 1897 m. iki 1905 m. gyveno Naumiestyje ir dirbo teismo raštininku. Dar
artimiau susipažino su V. Kudirka, nuolat jį aplankydavo. Padėdavo tvarkyti redakcinius "Varpo" ir "Ūkininko" reikalus. Kaip valdininkas turėjo leidimą laisvai pereiti sieną į Prūsiją. Nunešdavo į Širvintą ir parnešdavo atgal "Varpo" korektūrą ir visą V. Kudirkai skirtą korespondenciją. Širvintoje tuos raštus priimdavo ir išsiųsdavo pagal nurodytus adresus vokietis vaistininkas Jastrzembskis. Taip darbavosi iki V. Kudirkos mirties. Mirus V. Kudirkai, buvo vienas iš penkių vyrų, kurie nepabijojo nešti karstą į kapines. Iš Prūsijos ir vėliau parsinešdavo draudž. spaudos. Aprūpindavo stud. Stankūną ir kitus.
Kelis kartus buvo krečiamas žandarų ir tiktai užtarus teisėjui Vaškevičiui, pas kurį tarnavo, išvengdavo suėmimo. Bendradarbiavo draudž. spaudoje: "Varpe", "Ūkininke", "Vienybėje lietuvninkų" ir kt. Žandarai įtarė platinant draudž. spaudą ir pradėjo sekti. Buvo areštuotas, bet teisėjas pasirūpino, kad būtų paleistas. 1905 m., nepakęsdamas žandarų persekiojimo ir norėdamas išvengti galimo arešto, pabėgo į JAV. Apsigyveno Filadelfijoje. Čia 23 metus vargonininkavo, rašė dainas, dirbo kultūrinį darbą. 1927 m. grįžo į Lietuvą. 1931-1934 m. dirbo Plokščių valsčiaus viršaičiu, aktyviai dalyvavo visuomeninėje
veikloje. Nuo 1935 m. rugsėjo 1 d. jam buvo paskirta 50 Lt knygnešio pensija.

Lit.: Gudaitis A. Varpininko atsiminimai apie Dr. V. Kudirką (su Dr. K. Griniaus pataisomis
bei paaiškinimais) // Spinduliai.-1940.-Geg.3, 10, 17, 24; LB(K) .-T.8.-P.781; LE(B).-T.S.-
P.24; LCK4.-F.391. -Ap.8.-B.54.-L.260; (trumpas veiklos aprašymas), tas pats: Stravinskas
A.
Išsaugokime jų atminimą // Mūsų kraštas.-1994.-Nr.l(4).-R10; Kudirka J. Plokščių
valsčiaus viršaitis Antanas Gudaitis // Lietuvos aidas.-1934.-Birž. 9; Sabaliauskas A. Kai
dar tebegyveno V.Kudirka // N.Romuva.-1934.-Nr.l78-179.-P,440-441; Kudirka J. A. A.
Antanas Gudaitis // Liet. aidas.-1937.-K.ovo 20.-P.7.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės 
knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.