<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 

Knygnešė Felicija Bortkevičienė

Gimė 1873 m. rugsėjo mėn. 1 d. Linkaučių dv., Krekenavos a., Panevėžio r. 1945 m. spalio mėn. .21 d. Kaune. Palaidota Troškūnuose, Anykščių r.

 

Felicija Bortkevičienė. Gimė ūkininkų bajorų Pavickių šeimoje, bet savos žemės neturėjo - ją nuomojo. Iki 13 m. mokėsi namuose. 1885-1889 mokėsi Kaune, Marinskaja mergaičių gimnazijoje. Iš Flicija Bortkevičienė. B. Kaluškevičiaus nuotrauka priešpaskutinės klasės buvo pašalinta, kaip viena iš streiko organizatorių - ragino katalikes mokines neiti melstis į rusų cerkvę. 1889 per didelę protekciją, įstojo į Vilniaus gimnaziją ir 1890 baigė. Vienerius metus studijavo Varšuvoje, Moravskos slaptuose privačiuose moterų kursuose. Grįžusi kurį laiką dirbo kartu su tėvu Ukmergės banke. 1899 ištekėjo už lietuvio inžinieriaus J.Bortkevičiaus, tėvo nuomojamų dvarų ekonomo sūnaus. Persikėlė gyventi į Vilnių ir nuo to laiko prasidėjo jos dalyvavimas lietuvių visuomeniniame gyvenime Vilniuje. Išmoko kalbėti ir rašyti lietuviškai. Kartu su vyru dalyvavo Vilniaus lietuvių inteligentų būrelio veikloje, rūpinosi lietuvybės atgaivinimu ir stiprinimu. Vaidino privačiuose lietuviškuose spektakliuose, dalyvaudavo ekskursijose po Vilniaus apylinkes. Susipažino su atsikėlusiu į Vilnių gyventi knygnešiu Motiejumi Baltūsiu. Pradėjo gauti draudžiamąją lietuvišką spaudą - “Varpą”, “Ūkininką”, “Naujienas” ir kt. knygeles. Po M.Baltūsio arešto ėmėsi pati rūpintis spaudos gabenimu į Vilnių, slėpimu ir platinimu. 1902, po šv.Mykolo bažnyčios remonto, daug spaudinių laikydavo ten įrengtoje slėptuvėje. Nedidelį kiekį slėpdavo savo namuose ir pas G.Sapkauskaitę, grafų Čapskių tarnaitę. Jonas Vileišis padėjo užmegzti ryšius su “Varpo” ir “Ūkininko” administratore Morta Zauniūte, su kuria pradėjo nuolat susirašinėti, persiųsdavo jai spaudai paruoštus rankraščius. Daug padėjo pastangų parūpindama šiems laikraščiams leisti lėšų. Aktyviai dalyvavo 1905 revoliucijos įvykiuose. Vėliau buvo viena iš lietuviškų laikraščių, leidžiamų Vilniuje, organizatorių ir leidėjų. Dirbo "Lietuvos žinių" ir "Varpo" redaktore, taip pat įvairiose komisijose bei organizacijose. Buvo Steigiamojo Seimo narė.

Atmintinos vietos ir paminklai: kapas ir antkapinis paminklas

Literatūra:
Lit.: Būtėnas J. Felicijos Bortkevičienės pasakojimai // Istoriografo užrašai.-V., 1974.-P.129-198; LE(K).-T.4.-P.288-289; LE(B).-T.3.-P.149; Trumpos Steigiamojo Seimo narių biografijos su atvaizdais.-Klaipėda, 1924.-P.10 (Bortkevičienė Felicija); Lietuvos albumas. K.,1921.-P.372-374; LNB.-Rankraščių sk.-F.68-(Felicija Bortkevičienė).

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės 
knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.