<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 
 
Knygnešys Felicijonas Lelis
 
Gimė 1870 m. sausio mėn. 13 (1) d. Pumpėnų mstl. , Pasvalio raj. Mirė 1949 m. liepos mėn. 7 d. Velžio k. , Velžio apyl. , Panevėžio r. Palaidotas Panevėžyje, Ramygalos g. kapinėse

 

1889 m. įstojęs į Kauno kunigų seminariją, tuojau pat įsijungė į slaptos klierikų šv.
Kazimiero draugijos veiklą. 1892 m. lapkričio 29 d. įšventintas kunigu ir paskirtas Kauno šv. Trejybės bažnyčios vikaru. Nuo 1894 m. - Kauno rusų įgulos katalikų kareivių kapelionas. Tais pačiais metais, laidojant kun. E. Barauską, kareiviai, kuriuos jis mokė katekizmo, ėjo laidotuvių eisenoje. Kariuomenės vadovybė apkaltino politiniu nusižengimu ir dvejiems metams uždarė į Kretingos vienuolyną (nuo 1894 m. gegužės 24 d. Kun. K. Pakalniškis jį paragino vietoje "Žemaičių ir Lietuvos apžvalgos" organizuoti kito laikraščio leidimą. Tai buvo pavojingas darbas, nes ištremtiems kunigams buvo griežtai uždrausta bet kokia visuomeninė veikla ir išvykimas iš vienuolyno. Susiradęs bendraminčių, kreipėsi dėl straipsnių į A. Jakštą, J. Tumą ir kt. Laikraštį pavadino "Tėvynės Sargu" ir 1896 m. sausio mėn. Tilžeje I-jo numerio išspausdino 2000 egz. Darbo pradžioje jam ypač talkino tremtinys kun. K. Kazlauskis, kuris slaptai nunešė I-ojo numerio rankraščius į Tilžę. Susirado daugiau pagalbininkų bei knygnešių, kurie atgabendavo visą tiražą. Vienuolyno jaujoje įsirengė slėptuvę. Organizavo laikraščio platinimą. Žandarai įtardavo, bet kratos būdavo be rezultatų. Baigiantis tremties terminui (1896), slaptai, persirengęs civiliais rūbais, nuvyko į Palangą tartis dėl "Tėvynės Sargo" redagavimo perdavimo kun. J. Vizbaruį. Žandarai susekė ir tremties terminą pratęsė dar vieneriems metams. 1897 m. birželio mėn. pasibaigus tremčiai, perdavė redagavimą J. Tumui. Paskirtas vikaru į Kupiškio parapiją. Čia suorganizavo platų knygnešių tinklą, mokė jaunimą rašto, rengė lietuviškus vaidinimus. 1904 m. perkeltas į Saudininkų filiją (dabar Maironiai, Raseinių r.). Vėliau klebonavo įvairiose Aukštaitijos parapijose. Rašė straipsnius į lietuvišką spaudą. Nuo 1934 m. liepos 1 d. jam paskirta 150 Lt pensija.
 
Atmint. vietos ir paminklai: gimtosios sodybos vietoje pasodintas ąžuolas.
Lit. : LE (B). -T. 14. -P. 372-373; Paystrietis P. [Lelis F. ] Kun. F. Lialis - komandiras ir "Tėvynės Sargo" pradžia // Mūsų senovė. - 1922. -T 1. -Kn. 4-5. -P. 627-643; Kasperavičius J. Mano ir kunigo F. Lialio darbų žiupsnelis // Knygn. T. 2. -P. 185-187; Žemaitytė-Narkevicienė 0. Priėmė kaip pareigą tarnauti Tėvynei // XXI amžius. - 1996. - Gruod. 20.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.