<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 
 
Knygnešys Ignas Lapinskas
 
Gimė 1877 m. birželio 27 d. Bardišldų k. , Žeimelio apyl. , Pakruojo r.
Mirė 1935 m. rugsėjo 26 d. ten pat. Palaidotas Bardiškių k. kapinėse.

 

Tėvai buvo ūkininkai. Skaityti ir rašyti lietuviškai išmokė daraktorius S. Prakaitas. Dar būdamas paaugliu žinojo, kad kaime yra draudž. lietuviškos spaudos platintojų - tai jį mokęs S. Prakaitas ir Girnys. Įsiminė Ignas Lapinskas. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo studentą N. Čepą, įkūrusį 1888 m. draugijėlę spaudai platinti. 1896 m. įstojo į slaptą valstiečių jaunimo draugiją draudž. spaudai pla -
tinti, kurią subūrė kaimyninio Steigvilių k. ūkininko sūnus, Jelgavos gimnazijos VI - osios klasės mokinys Vladas Požėla. Draugįjoje be jo buvo dar 6 vyrai iš aplinkinių kaimų: Jonas Lapinskas, Adolis Monkūnas (Steigvilių k.), Jonas Miseika (Puodžiūnų k.), Juozas Cepas (Draudelių k.), Juozas Valiulis (Diržių k.), Ignas Bičkūnas (Skarulių k.). Iš
pradžių draudž. spaudos parūpindavo V. Požėla. Jam po atostogų išvažiavus mokytis į Jelgavą, spaudos beveik kiekvieną mėnesį parsinešdavo iš Jono Sabo, Kremblių dvarelio (Pakruojo r.) savininko, uolaus lietuviškos spaudos skleidėjo. Gaudavo ir atsišaukimų, kuriuos taip pat plačiai paskleisdavo, ypač aplinkiniuose bažnytkaimiuose prieš atlaidus ir prieš kitokias bažnytines šventes. Nuo 1898 m. draudž. spaudos atveždavo J. Bielinis, kuris pats jį susirado, atvažiavęs į kaimą. Gautą spaudą slėpdavo šiauduose, spaliuose, peluose. Duodavo skaityti draugijos nariams ir platindavo aplinkiniuose kaimuose. Tai buvo "Varpas", "Ūkininkas", "Naujienos", "Kryžius", vėliau - "Darbininkų balsas". Religinės spaudos nepirkdavo ir neplatindavo. Gaudavo ir cenzūros uždraustų knygų rusų kalba. Taip darbavosi nesusektas iki spaudos atgavimo. Į Prūsiją pats spaudos parsinešti neidavo. Po spaudos draudimo panaikinimo platino socialdemokratinę spaudą. Aktyviai dalyvavo 1905 m. revoliuciniame sąjūdyje, 6 mėn. kalintas Panevėžio kalėjime. Nepriklausomybės laikais buvo I, II ir III seimų narys, valstiečių liaudininkų atstovas. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).
Atmint. vietos ir paminklai: gimtinėje - gyvenamasis namas.
Lit. : Lapinskas I. Spaudos platintojai Žeimelio valsčiuje [atsiminimai apie savo veiklą // Knygnešys. - T. 2. - P. 58 - 67; ????£CKl. - F. 391. - Ap. 8. - B. 540. - L. 23 [trumpas veiklos aprašymas],
tas pats: Stravinskas A. Išsaugokime jų atminimą // Mūsų kraštas. - 1994. - Nr. 1(4). - P. 8;
 
Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.