<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 

Knygnešys Ignas Bitaitis

1875.VIII.26(14) Lumbelių k., Linkuvos a., Pakruojo r. Mirė 1900.IX.22 Tbilisyje (Gruzija). Kapinės nežinomos.

 

Ignas Bitaitis. Tėvai buvo neturtingi, teturėjo apie 2 ha žemės. Vaikystėje teko piemenauti pas svetimus. Žiemomis mokėsi Joniškėlio mokykloje. 1888 su tėvais Ignas Bitaitis. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo persikėlė į Rygą. Čia baigė 6 progimnazijos klases. Pagal tėvų norą į kunigus eiti atsisakė. Grįžo į tėviškę. Žemiečių viršininkas J.Žemskis priėmė Lumbeliuose (Pakruojo r.) raštininku. Laisvalaikiu slaptai mokė vaikus - daraktoriavo. Susipažinęs su J.Bieliniu ir jo paragintas metė tarnybą. Pats pradėjo gabenti knygas iš Prūsijos. Platino Linkuvos apylinkėse. Bendradarbiavo su G.Petkevičaite-Bite, knygnešiu J.Žąsinu ir kt. Rašė į “Varpą”, “Ūkininką”, “Vienybę lietuvininkų” eiles, apysakas ir dramas. 1896 įdavė knygnešiui P.Šėmbeliui nunešti į Bitėnus M.Jankui rankraštį ir pinigų jo atspausdinimui. Tai buvo eiliuota apysaka “Laukinis kvietkelis”, atspausdinta 1898 Kaltunio slapyvardžiu. Kaimynas J.Pliura įskundė Pasvalio pristavui. 1898.XI5 per kratą jo namuose uriadnikas rado 63 knygų bibliotekėlę, iš jų 52 lietuvių kalba, taip pat rankraščių, eilėraščių apmatų, scenos veikalų. 1898.XI.20-1899.VIII.20 taikytas kardomasis areštas Panevėžio kalėjime. Kalėjimo kamera buvo šalta, drėgna, priplėkusi, nevėdinama ir maža, joje nebuvo galimybės vaikščioti. Susirgo džiova. Caro 1900.II.9 paliepimu 2 metams ištremtas į Tbilisį. Ten ir mirė, tesulaukęs 25-erius metus.

Literatūra:
LE(K).-T.3.-P.1270; LCVA.-F.391.-Ap.8.-B.54.-L.12 [trumpas veiklos aprašymas], tas pats: Stravinskas A. Išsaugokime jų atminimą // Mūsų kraštas.-1994.-Nr.1.-P.6-7; Merkys V. DLSK.-P.67; Merkys V. KL.-P.212; Juodytė G. Gabenusieji mums šviesą // Auksinė varpa (Pakruojis).-1992.-Kovo 18; LB.-Ser.A.-T.1.-Kn.1.-P.255-256.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Ona Žemaitytės - Narkevičienės sudarytą
knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.