<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Iškiliausi knygnešiai. Įrašai  “Knygnešių sienelės” 
paminklinėje lentoje (Kaunas)

 

Knygnešių organizatoriai

 • AMBROZAITIS JONAS, prekybininkas

 • BAGDONAS JUOZAS, gydytojas
 • BALTRUŠAITIS ANTANAS, darbininkas

 • BIZAUSKAS ANTANAS, kunigas
 • BORTKEVIČIENĖ FELICIJA
 • BURBA JONAS, kunigas
 • DIDŽIULIS STANISLOVAS, ūkininkas

 • DOGELIS POVILAS, kunigas
 • GIMŽAUSKAS SILVESTRAS, kunigas

 • GRINEVIČIUS ADOMAS, kunigas
 • GRINIUS KAZYS, gydytojas
 • JAGMINAS KOSTAS, kunigas
 • JAKUBĖNAS POVILAS, kunigas
 • JANKUS MARTYNAS, ūkininkas
 • JANULAITIS AUGUSTINAS, studentas

 • KRIAUČIŪNAS PETRAS, mokytojas
 • KUDIRKA VINCAS, gydytojas
 • KUMETIS JONAS, vargonininkas
 • LAPINAS JURGIS, ūkininkas
 • LELIS FELICIJONAS, ūkininkas
 • MAČYS JONAS, valdininkas
 • MEDEIKIS JUOZAS, ūkininkas
 • MIKOLAINIS PETRAS, žurnalistas
 • MILIAUSKAS JUOZAS, valdininkas
 • PETKEVIČAITĖ GABRIELĖ, rašytoja
 • POVYLIUS ANTANAS, ūkininkas
 • PUTVINSKIS VLADAS, dvarininkas
 • SEDEREVIČIUS MARTYNAS, kunigas

 • TUMAS JUOZAS, kunigas
 • VALANČIUS MOTIEJUS, vyskupas
 • VILEIŠIS PETRAS, inžinierius
 • VIŠINSKIS POVILAS, publicistas
 • VYTARTAS ANTANAS, kunigas
 • ZAUNIUTĖ MORTA, ūkininkė

Sunkiai nukentėję knygnešiai

 • AKELAITIS JUOZAS, ūkininkas
 • BALTUŠIS MOTIEJUS, knygrišys
 • BANKAITĖ MAGDĖ, mokytoja
 • BARANAUSKAS JUOZAS, ūkininkas
 • BARANAUSKAS JURGIS, ūkininkas
 • BITAITIS IGNAS, raštininkas
 • BRUNDZA ANTANAS, kunigas
 • BUBĖNAS DOMAS, ūkininkas
 • BUTKEVIČIUS PRANAS, kunigas
 • ČĖSNA JONAS, ūkininkas
 • EITUTAVIČIUS KAZYS, kunigas
 • JUŠKA VINCAS, darbininkas
 • JUŠKYS PRANAS, darbininkas
 • KANCLERIS JUOZAS, darbininkas
 • KASPUTIS JUOZAS, kurpius
 • KAZILIAUSKAS MOTIEJUS, kunigas
 • LADUKAS ADOMAS, ūkininkas
 • LAURINAVIČIUTĖ KAROLINA, padienininkė
 • LIETUVNINKAS JURGIS, vežėjas
 • LIETUVNINKIENĖ PETRONĖLĖ
 • LUOBIKIS JONAS, zakristijonas
 • MARKEVIČIUS VINCAS, ūkininkas
 • MATULAITIS ANDRIUS, ūkininkas
 • MATULAITIS PETRAS, gydytojas
 • NORKUS JUOZAS, ūkininkas
 • NORVAIŠAS VINCAS, kunigas
 • RIMŠA JUOZAS, ūkininkas
 • SAKALAUSKAS JUOZAS, darbininkas
 • STRAUPAS PRANAS, kunigas
 • STRIMAITIS JUOZAS, darbininkas
 • SURVILA MARTYNAS, ūkininkas
 • UDRA KAZYS, ūkininkas
 • VAINEIKIS VLADAS, gydytojas

Labai pasižymėję knygnešiai

 • ANGRABAITIS JUOZAS, korektorius

 • BALČIUS JONAS, darbininkas

 • BARANAUSKAS AUGUSTAS, vargonininkas

 • BARYSAS KAZYS, ūkininkas

 • BATAITIS ANTANAS, knygrišys

 • BIELINIS JURGIS, ūkininkas

 • CICĖNAS MYKOLAS, ūkininkas

 • DALBOKAS JERONIMAS, siuvėjas

 • EIMAITIS MOTIEJUS, mažažemis

 • GUDAITIS ANTANAS, valdininkas

 • GUDAS JURGIS, siuvėjas

 • GUMBELEVIČIUS KAZYS, škaplierininkas

 • KAČERGIUS JUOZAS, ūkininkas

 • LAPINSKAS IGNAS, ūkininkas

 • LOŽINSKIS JUOZAS, mažažemis

 • MALDŽIUS JUOZAS, darbininkas

 • MILAŠIUNAS JUOZAS, ūkininkas

 • NARKEVIČIUS KOSTAS,mažažemis

 • NAVICKAS JUOZAS, amatininkas

 • NETECKIS STASYS, škaplierininkas

 • PETRAVIČIUS FELIKSAS, tarnas

 • RUCEVIČIUS ANTANAS, mokinys

 • SLANČIAUSKAS MATAS, siuvėjas

 • STAKAUSKAS PRANAS, darbininkas

 • STAKELĖ STASYS, kunigas

 • STIKLIUS KOSTAS, darbininkas

 • ŠĖMBELIS PETRAS, ūkininkas

 • ŠILGALIS ANTANAS, ūkininkas

 • ŠLEKYS VINCAS, ūkininkas

 • ŠMULKŠTYS JUOZAS, kunigas

 • TAUTAVIČIUS FELIKSAS, ūkininkas

 • VERBYLA ANDRIUS, knygrišys

 • ZIGMANTAITĖ AGOTA, darbininkė

Knygnešių sienelė Kaune, Karo muziejaus sodelyje (Vytauto Didžiojo 
karo muziejus) 1943 m., prieš sienelės nugriovimą