<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 

Knygnešys Juozas Angrabaitis

Gimė 1859 m. sausio mėn. 26 d. Pervazninkų k. , Kidulių a. , Šakių r. Mirė 1935 m. rugpjūčio mėn. 2 d. Krokuvoje (Lenkija). Kapas nežinomas.

 

Juozas Angrabaitis. Nuo 1875 šešiolikmetį jaunuolį pradėjo globoti Sudargo klebonas knygnešys M. Sederevičius. Paskatino išmokti knygrišystės. Nuo 1876 kartu su broliu Jurgiu apsigyveno Rėžgalių k. , netoli Sudargo. Namuose įsirengė nemažą knygrišyklą. Juozas Angrabaitis Knygnešiai iš Prūsijos atnešdavo neįrištų, daugiausia M. Sederevičiaus ir J. Antanavičiaus parengtų, religinio turinio knygelių ir maldaknygių. Nuo 1877 pradėjo pats gabenti draudž. spaudinius iš Tilžės. Tapo M. Sederevičiaus vienu geriausių padėjėjų. Išnešiodavo spaudinius jo nurodytais adresais Suvalkijoje ir Žemaitijoje: į Skirsnemunę, Raseinius, Nemakščius, Skaudvilę, Viduklę ir kt. 1883 padėjo J. Mikšui ir M. Jankui platinti “Aušrą”. 1884 apsigyveno Kaune, norėjo pasimokęs įstoti į Kauno kunigų seminariją. Nepavykus 1889 persikėlė gyventi į Tilžę. Gavęs iš S. Kušeliausko lėšų, lietuviškų knygų spausdinimą organizavo pas O. Mauderodę, tapo jo spaustuvėje spausdinamų lietuviškų raštų korektoriumi. Nuo 1890 buvo “Žemaičių ir Lietuvos apžvalgos” faktiškasis redaktorius. Tvarkydavo atsiųstus laikraščiui rankraščius. Pats rašydavo straipsnius, antirusiškus paskvilius. 1890 parengė O. Mauderodės spaustuvės lietuviškų leidinių katalogą, 1893 - šios spaustuvės išleistų paveikslėlių katalogą. Dėl konkurentų skundų, vengdamas ne tik vokiečių, bet ir rusų persekiojimų, 1895 priverstas persikelti į Krokuvą. Čia spausdino bažnytinius paveikslėlius su lietuviškais užrašais. Rėmė lietuvius, studijuojančius Krokuvos universitete (P. Mažylį, J. Vienožinskį ir kt. ). Visuomet pabrėždavo savo lietuvybę. 1897 Jono Zanavykučio slapyvardžiu išspausdino vertingą bibliografinį leidinį “Suskaita arba statistika visų lietuviškų knygų [atspaustų Prūsuose 1864-1896 m. ]”. Turėjo savo knygynėlį. Į Lietuvą atsiųsdavo prašymų dėl knygų persiuntimo. Gaudavo knygų ir iš Prūsijos. Per jį į Rusiją ištremti knygnešiai (J. Sakalauskas ir kt. ) užsisakydavo draudž. spaudos iš Tilžės. Prekiavo ir devocionalijomis.

Literatūra:

Angrabas J. [Angrabaitis J. ]. Mūsų draudžiamos literatūros keliai // Spaudos laisvės ir Amer. liet. organizuotės sukaktuvės. -Philadelphia, Pa, b. m. 2 leid. -P. 135-150; LE(K). -T. 1. -P. 48; LE(B). -T. 1. -P. 189; Merkys V. KL. -P. 233, 246-249, 252, 257, 281, 328, 353; Knygnešys. -V. ,1997. -T. 3. -P. 15, 129, 140, 141, 145, 147, 148, 335.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės 
knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.