<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 

Knygnešys Juozas Bagdonas

Gimė 1866 m. balandžio mėn. 6 d. Slibinų k. , Kybartų a. , Vilkaviškio r. Mirė 1956 m. birželio mėn. 8 d. Klivlende (Clevelande), JAV, Ohajo valstija r. 1979 m. spalio mėn. 27 d. urna atvežta iš JAV ir perlaidota Kudirkos Naumiesčio kapinėse.

 

Juozas Bagdonas. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvoJuozas Bagdonas. Pasimokęs daraktorinėje kaimo mokykloje, 1878 m. įstojo į Marijampolės gimnaziją. 1886 iš mokyt. P. Kriaučiūno gavęs ir perskaitęs “Aušrą”, parašė į šį žurnalą pirmąją korespondenciją (slapyvardis “Kvietaitis”). Baigęs gimnaziją 1886 pradeda studijuoti Varšuvos universiteto Medicinos fakultete. Dalyvavo slaptos lietuvių studentų draugijos veikloje. Draugijos iniciatyva 1889 pradėtas leisti “Varpas”, o po metų ir “Ūkininkas”. Po trejų metų studijų persikėlė į Maskvos universitetą. Čia taip pat įsijungė į slaptos lietuvių studentų draugijos veiklą. Aktyviai dalyvavo varpininkų suvažiavimuose. 1891 baigė studijas ir 1892 metais grįžo į Lietuvą. Norėdamas būti arčiau V. Kudirkos, įsidarbino gydytoju Naumiestyje (dabar Kudirkos Naumiestis). Su V. Kudirka artimai bendradarbiavo iki pat jo mirties. Daug rašė įvairiais klausimais į draudžiamąją spaudą. Pats gabeno literatūrą iš Prūsijos. Į knygnešystę įsitraukė ir brolis bei sesuo. Įkliuvus broliui Jurgiui, policija susidomėjo ir J. B. Prasidėjo kratos, tardymai. Uždarytas į Kalvarijos kalėjimą. Už 300 rb. užstatą buvo paleistas, bet atiduotas policijos priežiūrai. Persikėlė gyventi į Vilkaviškį. 1899 kovo mėn. gavo pranešimą, jog tremiamas į Viatkos guberniją. Vengdamas tremties, pabėgo į Prūsiją. 1899 gruodžio mėn. mirus V. Kudirkai, tuoj pat perėmė “Varpo” ir “Ūkininko” redagavimą. Padėjo ir socialdemokratams - tvarkė jų laikraštį “Aidas Lietuvos darbininkų gyvenimo”, vertė iš kt. kalbų. Ypač didelį darbą atliko 1900, rengiant lietuvių skyrių pasaulinėje parodoje Paryžiuje. Apsigyvenęs Londone organizavo lietuvių “Šviesos” draugiją. Daug rašė į spaudą, prisidengęs įvairiausiais slapyvardžiais. Į Lietuvą grįžo 1906. Aktyviai įsijungė į lietuvių kultūrinę ir visuomeninę veiklą. 1944 kartu su šeima pasitraukė į JAV. Mirė eidamas 91-uosius metus.

Atmintinos vietos ir paminklai: kapas ir antkapinis paminklas

Literatūra:
Bagdonas J. Iš mūsų kovų ir žygių prieš leisiant spaudą. Kova dviem frontais. D. 1-2. -K. ,1930-1931; Bagdonas J. Iš mano atsiminimų apie uždraustų raštų gabenimą, platinimą ir leidimą 1892-1899 // Knygnešys. T. 2. -P. 273-289; LE(K). -T. 3. -P. 664-665; LE(B). -T. 2. -P. 41; Merkys V. DLSK. -P. 36-37; Merkys V. KL-P. 270-272; Būtėnas J. Juozas Bagdonas // Ūkininkas. -1990, Nr. 5. - P. 2-3.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės 
knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.