<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 

Knygnešys Jonas Balčius

Gimė 1873 m. birželio mėn. 26 d. Verkuliškės dv. (dabar Obeliškių k.), Gelgaudiškio a., Šakių r. Mirė 1950 m. lapkričio mėn. 6 d. Šakiuose.

 

Jonas Balčius. Tėvai - Verkuliškės dvaro kumečiai. Draudžiamąją lietuvišką spaudą pradėjo gabenti iš Prūsijos ir platinti nuo 1892 m., paskatintas Šilgalių k. ūkininko Jono Būčio. Vykdavo į Tilžę 1 - 2 kartus Jonas Balčius. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo per savaitę. Sieną pereidavo ties Sudargu arba ties Slavikais ir toliau link Lazdynų (Prūsijoje). Artimiausias bendradarbis, 2 metus kartu ėjęs draudžiamosios spaudos, buvo Jonas Paukštys. Parsinešdavo daugiausia religinės spaudos: laikraščių, kalendorių, maldaknygių ir kt. Platindavo tuometinėje Šakių apskrityje: aprūpindavo spauda dr. J.Staugaitį, gyvenusį Šakiuose, Kaimelio km. gyvenusį Spurgą (vėliau dirbusį advokatu), nemažai spaudos pateikdavo ir vietiniams platintojams. Nunešdavo kun. Adomaičiui į Vilkaviškį. Daug spaudos išplatindavo Žemaitijoje - Veliuonos ir Seredžiaus apylinkėse. Veliuonoje spaudą perduodavo klebonui, taip pat vargonininkui J.Kumečiui. Į Prienus nunešdavo kun. Mikuckui. Įkliuvo su draudžiamąja spauda Bugamino miškelyje ties Kiduliais (Šakių r.). Bandant pabėgti pasienio sargybiniai peršovė kojas, stipriai sumušė, šautuvo buože sudaužė galvą ir patalpino į Kidulių valsčiaus kalėjimą. Tą pačią naktį, išsilaužęs lango virbą, išardė mūrinę sieną ir pabėgo. Pakelyje pasitaikė besiganantys dragūnų arkliai. Užšokęs ant arklio, nujojo į Prūsijos miestelį Vizbarynus. Čia gyvenęs pažįstamas karčemos savininkas Klysas nugabeno pas daktarą Domfartą. Išsigydęs kojas vėl grįžo į Lietuvą ir, pasivadinęs Petro Bulčiaus slapyvardžiu, toliau platino draudžiamąją spaudą iki spaudos atgavimo. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę gavo 0,5 ha žemės Šakių priemiestyje. Nuo 1936.V.1 paskirta 20 Lt valst. knygnešio pensija. 1940 metais okupavus Lietuvą, pensijos mokėjimas buvo nutrauktas. 1941.II.20 kreipėsi į sovietinę administraciją dėl pensijos mokėjimo atnaujinimo.

Literatūra:
Lit.: LCVA.
-F.1787.-Ap.1.-B.13.-L.1-56.(J.Balčiaus pensijos byla); LCVA.-F.391.-Ap.8.-B.540.-L.15 [trumpas veiklos aprašymas], tas pats: Stravinskas A. Išsaugokime jų atminimą // Mūsų kraštas.-1994.-Nr.1(4).-P.10.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės 
knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.