<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 

Knygnešys Jonas Burba

Gimė 1853 m. birželio 16 (04) d. Čypiškių k., Skapiškio a., Kupiškio r. Mirė 1915 m. rugsėjo 14 d. Kaltanėnų mstl., Švenčionių r. Palaidotas Kaltanėnuose.

 

Jonas Burba. Mokėsi Švenčionių gimnazijoje. Baigęs 5 klases įstojo į Vilniaus kunigų seminariją. Čia besimokydamas dalyvavo lietuvių klierikų sambūriuose. Skaitydavo draudž. lietuvišką spaudą. 1878, Jono Burbos kapas. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo gavęs kunigo šventimus, paskirtas vikaru į Dysnos parapiją (Ignalinos r.). Po dvejų metų paskiriamas Prozorokų parapijos klebonu (Vitebsko sr., Gluboko r.). 1882 pabaigoje perkeliamas į Tverečių. Po penkerių metų vėl trumpai būna klebonu Baltarusijoje - Višniovo parapijoje (Ašmenos r.). 1888 paskiriamas Daugėliškio (dabar Naujasis Daugėliškis) klebonu. Čia gyveno 15 metų. Nuo 1903 Švenčionių klebonas ir dekanas. Lietuvos parapijose - Tverečiuje, Daugėliškyje, Švenčionyse - praėjo jo, kaip lietuvybės gaivintojo, vaisingiausi veiklos metai. Parapijose dauguma gyventojų buvo lietuviai, bet dvarponių ir kunigų stipriai lenkinami. Nebuvo lietuviškų mokyklų. Beveik nepasiekdavo lietuviška spauda. Atvykęs pareikšdavo esąs lietuvis: bažnytines apeigas atlikdavo lietuvių kalba. Iš energingų bei veiklių parapijiečių suorganizuodavo parapijos aktyvą. Jų tarpe surasdavo knygnešių bei spaudos platintojų. Parapijas pradėdavo pasiekti draudžiamoji lietuviška spauda - organizuodavo jos atgabenimą iš Prūsijos. Platino draudžiamąją spaudą ir pats. Aktyvūs jo talkininkai buvo veiklūs Švenčionių dekanato vikarai, kunigai K.Karvelis, M.Matevičius, M.Maželis, ir kt. Daugėliškyje jo artimiausiais ir patikimiausiais pagalbininkas buvo zakristijonas Mykolas Cicėnas. Jie parūpindavo gyventojams lietuviškų maldaknygių, pasaulietinio turinio spaudinių, dažnai išdalindami juos nemokamai. Pats mokė vaikus lietuviškai melstis, ragino jaunimą siekti mokslo. Stengėsi padidinti daraktorių skaičių, kurie dažnai vien už pragyvenimą mokė vaikus. Buvo laikomas geriausiu to meto Vilniaus vyskupijos pamokslininku. Jo pamokslai rasti Švenčionių klebonijos palėpėje ir perduoti Mokslų akademijos bibliotekai. Po spaudos atgavimo yra dirbęs kitose Vilniaus vyskupijos parapijose. Bendradarbiavo spaudoje. Paskutiniaisiais gyvenimo metais sunkiai sirgo (nervų liga). Gyveno Kaltanėnuose pas giminaitį kun. Meštikį.

Atmintinos vietos ir paminklai: kapas ir antkapinis paminklas Kaltanėnų kapinėse.

Literatūra: 
LVIA.
-F.694.-Ap.3.-B.1016 (J.Burbos byla); LE(K).-T.4.-P.1121; LE(B).-T.3.-P.360; Knygnešys.-T.1.P.290; T.2.P.293-298; Umbražiūnas K. Kunigas Jonas Burba //Voruta.-1993.-Kovo 17-24.-Nr.11.-P.1.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės 
knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.