<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Knygnešys Jurgis Lapinas
 
Gimė 1856 m. rugsėjo mėn. 4 d. Girininkų k., Šilutės aps. (buv.) Mirė 1932 m. gegužės mėn. 9 d. Senuosiuose Vainočiuose, Tilžės a., Mažoji Lietuva
 
Gimė pasiturinčio ūkininko šeimoje. Baigęs pradžios mokyklą ir pasimokęs pas Kaukėnų parapijos (Pakalnės aps.) kunigą privačiai, tėvams pageidaujant, 2 metus mokėsi Berlyne misionierių mokykloje (pasiuntinių seminarijoje),bet iš jos išstojo. 1878-1879 metais tarnavo kariuomenėje Karaliaučiuje. Jurgis Lapinas. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo Grįžęs dirbo tėvų ūkyje Aleknaičiuose (Pakalnės aps.). 1895 persikėlė į Tilžę, dirbo J. Senkės, vėliau Otto fon Mauderodės spaustuvėse korektorium ir raidžių rinkėju. Susipažino su Tilžės lietuvių visuomenės veikėjais, įsitraukė į tautinį darbą. Nuo 1895 ėmė pasirašinėti Tilžėje leidžiamų lietuviškų laikraščių atsakomuoju redaktoriumi: 1895-1902 - "Varpo" ir "Ūkininko", 1899-1901 - "Tėvynės sargo", 1900-1902 - "Žinyčios", 1902 - "Naujienų". Buvo oficialus "Varpo" leidėjas. Rašė straipsnius į "Lietuvišką laišką" (nuo 1897 "Aušra"), leidžiamą E.Jagomasto, taip pat į "Naują lietuvišką ceitungą" (1897-1898) ir į kt. periodinius leidinius. Buvo "Tėvynės sargo" korektoriumi ir ekspeditoriumi. 1896 įsteigė knygyną ir iki 1905 intensyviai prekiavo Lietuvai skirta literatūra, spausdinama Bitėnuose ir Tilžėje. Vien iš M.Jankaus 1891-1901 įsigijo 2175 egz. knygų, keliasdešimt "Apšvietos" ir "Saulėtekos" žurnalų komplektų ir pavienių numerių. Jį gerai pažinojo iš Didžiosios Lietuvos atvykstantys knygnešiai. Čia gaudavo ne tik knygų, bet ir prieglobstį. Bendradarbiavo su Morta Zauniūte. 1902 išleido "Kataliogą lietuviškų knygų, gaunamų per J. Lapyną Tilžėje". Jame užregistravo 364 knygas, 2 albumus, 8 natų sąsiuvinius, 4 periodinius leidinius ir paveikslėlių. Aktyviai dalyvavo Mažosios Lietuvos nacionaliniame judėjime: organizavo draugijas, sueigose sakė kalbas. Buvo geras oratorius. 1892 įsteigus Lietuvišką konservatyvų skyrimo draugiją, išrinktas valdybos nariu. 1893-1898 metais buvo "Birutės" draugijos pirmininku, blaivybės draugijos "Žvaigždė" (įkurta 1900) bibliotekininku. 1901 m. kartu su kitais įsteigė kultūros švietimo draugiją "Lietuvininkų susivienijimas Prūsuose". 1902 m. su J. Banaičiu ir A. Bruožiu sudarė literatūrinį komitetą draugijos leidiniams rengti.
Lit.: LB.-T.2.-Kn.l.-P.664-665; LE(B).-T.U.-P.169; Jurgis Lapinas II Kovos keliais.-Klaipėda, 1938,-PM; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knygynai (iki 1940 metų). Žinynas.-V, 1992.- P.754, 800; Merkys V. KL.-P.191, 289.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą
 „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.