<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Knygnešys Jurgis Lietuvninkas
Gimė 1855. spalio mėn. 12 d. Suvalkijos gub. Mirė 1917 m. Vilniuje
Palaidojimo vieta nežinoma.

 

 
Kilęs iš valstiečių. Gyveno Marijampolėje, dirbo pašto vežėju. Veždavo paštą iš Marijampolės į apskrities miestus Vilkaviškį ir Kalvariją. Lietuvišką draudž. spaudą pradėjo gabenti ir platinti nuo 1890. Spaudą gaudavo VilkaviškyjJurgis Lietuvininkas su žmona. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvoe. Čia kurį laiką gyveno knygnešys J. Kancleris, vėliau persikėlęs į Sintautus, iš kurio dažniausiai ir gaudavo draudž. spaudos. Perduodavo spaudos ir J. Bagdonas bei A. Baltrušaitis per pašto vežėją A. Žemantauską, važiuojantį iš Naumiesčio (dabar - Kudirkos Naumiestis). Paslėpdavo pašto vežime po pasoste įrengtoje slėptuvėje. Veždamas draudž. spaudą, nevengdavo
pavėžėti ir pakeliui einantį policininką, jausdavosi tuomet drąsiau. Kartais pusiaukelėje, buv. Rudaičių giraitėje, dalį spaudos paimdavo knygnešiai. Parsivežęs saugodavo pašto arklidėse ir kitose slėptuvėse. Toliau ją tvarkydavo, skirstydavo ir perduodavo knygnešiams žmona Petronėlė. Tuo laikotarpiu jis daugiau nei kiti knygnešiai atgabendavo draudž. spaudos į Marijampolę, turėjo didžiausią knygų sandėlį. Taip jam sekėsi vežioti gana ilgai. Iš pradžių veždavo nedidelį kiekį, bet 1894 m. įsisteigus Marijampolėje "Sietyno" draugijai, padidėjus spaudos poreikiui ir platinimo galimybėms, pradėjo vežti didesnius kiekius. Abu su žmona tapo "Sietyno" draugijos bendradarbiais. 1897 m. prasidėjo "Sietyno" draugijos persekiojimas. K. Grinius nurodo, kad kontrabandininkas A. Marcinkevičius įskundęs J. Lietuvninką kaip savo konkurentą ("Atsiminimai ir mintys"). 1897 m. kovo mėn. 4 d. per kratą namuose surasti du dideli maišai lietuviškos spaudos, taip pat užrašų knygelė kurioje buvo knygų platinimo apskaita. 1897 m. kovo 10 d. - liepos 21 d. paskirtas kardomasis areštas Kalvarijos kalėjime (žmonai - Plocko kalėjime), paskui buvo paleistas už 200 rb užstatą. 1899 m. lapkričio mėn. 3 d. caro paliepimu abu su žmona nubausti po 6 mėn. kalėjimo ir 2 m. tremties. Pasirinko Žitomirą, Volynės gub. 1901 m.  leista grįžti į Vilnių, bet buvo policijos prižiūrimas.

Lit.: LVOA. -F.3377.Ap.10.-B.252.-L.l-3 [Lietuvninkaitės [dukters Juzės] atsiminimai...]; LCVA.-
F.391.-Ap.8.-L.23 [trumpas veiklos aprašymas], tas pats: Stravinskas A. Išsaugokime jų atminimą
//Mūsųkraštas.-1994.-Nr.l(14).-P.8;L£'^ .-T16.-P.91; Širvinskas J. Marijampolės ir jos apylinkės
knygnešiai // Knygnešys.-T. 1 (1938 leid.).-P.280-281; T.2.-P.232-233,240,242,243,259; Merkys V. 
DLSK.-P.230-231; Merkys V. KL.-P.270,271.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.