<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Knygnešys Jonas Luobikis

Gimė 1864 m. birželio 23 d. Barštinės k., Sasnavos a., Marijampolės r. Mirė 1941 m. spalio 25 d. Barnaule, Altajaus kr., Rusija. Kapas nežinomas.

 

 
Sasnavos zakristijono sūnus. Tėvas anksti išmokė skaityti ir rašyti. Jau 11-kos metų būdamas padėdavo tėvui mokyti vaikus slaptoje mokykloje. Vėliau ir pats daraktoriavo. Draudž. lietuvišką spaudą Jonas Luobikis. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo pradėjo platinti apie 1885, nors namuose knygų turėjo ir anksčiau. Spaudinių parsinešdavo iš Marijampolėje gyvenusio savo giminaičio knygnešio J.Lietuvninko. Be kitų knygelių, iš jo gaudavo ir "Aušrą". Dirbdamas pas ūkininkus įvairius pagalbinius darbus, susitaupė pinigų ir Sasnavoje nusipirkęs
namą įsirengė krautuvėlę. Čia vėliau buvo knygnešių susitikimo vieta, čia žmonės gaudavo ir draudž. lietuviškos spaudos. Susikūrus "Sietyno" draugijai buvo jos narys - knygų platintojas Sasnavos apylinkėse. 1897 suimtas J.Lietuvninkas prisipažino, kad įvairių liet. knygų iš jo imdavo ir J. Luobikis. Žandarai, padarę kratą, knygų nerado, išskyrus seną elementorių. Iš anksto perspėtas, spėjo viską paslėpti. Areštuotas kaip "Sietyno" draugijos narys. 1897 m. kovo 28 - spalio 2 d. taikytas kardomasis areštas Kalvarijos kalėjime. Paleido už 500 rb užstatą. Bet tuo metu žandarams pateko žmonos jam
į kalėjimą siųstas raštelis, kad "...neprisipažintų dėl laikraščių". Caro 1899 m. lapkričio mėn. 3 d. paliepimu nubaustas 6 mėn. kalėti ir 2 m. praleisti tremtyje. Kalėjo Peterburgo Kryžių kalėjime, ištrėmimo vieta pasirinko Žitomirą (Ukraina). 1901 m. rudenį grįžo į Sasnavą. Įsitraukė į Artojų draugijos veiklą - vėl platino draudž. spaudą. Susipažino su K. Griniumi, kuris lankydavosi Sasnavoje. Dalyvavo 1905 m.  revoliucijoje. 1906 m. buvo suimtas ir kurį laiką kalintas Kalvarijos kalėjime. Nuo 1930 m. birželio 1 d.   gaudavo 50 Lt valst. knygnešio pensiją. Apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino 1-jo laipsnio medaliu (1930). 1941m. birželio mėn. 15 d. trečią kartą rusų okupantų areštuotas ir su dukters, mokytojos Onos Stasiulevičienės, šeima ištremtas į Sibirą. Ten rudenį ir mirė.
Atmint. vietos ir paminklai: Sasnavoje gyv. namas ir stogastulpis (st. 1989, skulpt. I.Užkurnys.
 
Lit.: Knygnešys Jonas Luobikis pasakoja // Suvalkietis.- 1936.-Rugp.29.- Nr.35;-Rugs.5.-
?.36; LE(B).-T.16.-P.523-524; Merkys V. DLSK.-P.237; Merkys V. KL.-P.254, 270, 271,
274; Luobikytė-Abramavičienė N. Žmogaus dvasios neužgesinsite // Šviesa (VPI).-Gruod.21.- P 2-3. (Knygnešių krivulė.-Nr.4).

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.