<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Knygnešys Jonas Mačys
 
Gimė 1867 m. Ingavangio k., Šilavoto a., Prienų r. Mirė 1902 m. gruodžio mėn. 15 d. Niujorke, JAV. Palaidotas Prienuose

 

Gimė neturtingų valstiečių šeimoje. 1880 m. įstojo į Marijampolės gimnaziją. Tuo metu čia mokytojavo žymūs lietuvybės puoselėtojai P. Arminas ir P. Kriaučiūnas. Buvo uolus ir mylimas jų mokinys. 1883 Jonas Mačys. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo m. gavęs ką tik pasirodžiusią "Aušrą", tapo jos nuolatiniu skaitytoju, bendradarbiu ir platintoju. Drauge su bendraklasiu K. Griniumi leido rankraštinį mokinių laikraštėlį "Priešaušrį" (išėjo 12 numerių). 1885 m. išleido laikraštėlį - "Iššiepdantis", į kurį įdėjo savo pirmą eiliuotą kūrinį "Nelaimės dainiaus". Atsisakęs mokytis kunigų seminarijoje, neteko tėvų ir giminaičio kunigo paramos.
1885 m., būdamas 6 klasėje, išstojo iš gimnazijos, ketindamas dirbti šviečiamąjį darbą. Kurį laiką vertėsi pamokomis Krosnos dvare, vėliau apsigyveno Garliavoje pas mokytoją J. Andziulaitį-Kalnėną. Susipažino su čia gyvenusiu vaistininku - knygnešiu K. Aglinsku, Ks. Sakalausku - Vanagėliu. Susibūrė "Aušros rėmėjų" ratelis. Platindavo "Aušrą" ir kt. draudž. lietuvišką spaudą. Buvo vienas darbščiausių jos bendradarbių. 1886 m. gavo raštininko vietą Aukštosios Panemunės valsčiaus valdyboje. Čia susipažino su Vilkaviškio apskrities viršininku A. A. Linka, kuris išrūpino jam Virbalio burmistro vietą. Po kiek laiko perkėlė į apskrities kanceliariją savo sekretoriumi. Tiek Virbalyje, tiek gyvendamas Vilkaviškyje nenutraukė lietuviškos veiklos: padėdavo knygnešiams gabenti per sieną draudž. spaudą, parūpindavo dokumentus nuvykti } Prūsiją. 1895-1896 metais jo bute buvo redaguojamas "Varpas". Gavęs įdomesnius valdžios raštus, perduodavo redakcijoms. "Varpe", 'Lietuviškajame balse", "Vienybėje lietuvninkų" spausdino eilėraščius ir straipsnius. Pasirašydavo Kėkšto slapyvardžiu. 1900 m. dėl konflikto tarnyboje ir vengdamas arešto už ryšius su knygnešiais, pasitraukė į Tilžę, o iš ten - pas M. Jankų į Bitėnus. Čia redagavo M. Jankaus laikraštį "Saulėteką". Juo susidomėjo Prūsijos
politinės policijos sekliai. Emigravo į JAV. 1901-1902 metais redagavo "Vienybę lietuvninkų".
Mirė susirgęs džiova. Palaikai sudeginti krematoriume. 1938 urna atvežta į Lietuvą.
Atmint. vietos ir paminklai: kapas ir antkapinis paminklas Prienų kapinėse.
 
Lit.: LE(B).-T.17.-'P.44-45; Grinius K. Atsiminimai ir mintys.-T.l.-Tiubingenas.- 1947.-P.50, 216; Kubilius V. J.Mačys-Kėkštas.-Vilnius,1958.-24 p.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.