<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Knygnešys Juozas Maldžius

Gimė 1862 m. liepos mėn. 1 d. Piktagalio k., Kavarsko a., Anykščių r. Mirė 1942 m. gegužės mėn. 2 d.  Kavarsko mstl., Anykščių r.

 

 

 
Anksti neteko tėvų. Tarnavo samdiniu pas ūkininkus. Kaimyno Adomo Jakeliūno paragintas, jau eidamas devynioliktus metus, per tris mėnesius išmoko skaityti. Draudž. lietuviškos spaudos pasiskaityti gaudavo iš KavJuozas Maldžius. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvoarsko klebono Pr. Izelio, nusipirkdavo iš škaplierininkų. Dėdė Juozas Vildžius Kavarske supažindino su Stanislovu Didžiuliu iš Griežionėlių dvarelio, kuris pasiūlė platinti draudž. spaudą. S. Didžiulis spaudos duodavo išsimokėtinai ir nemokamai. Tapo patikimu bendradarbiu, spaudos  platintoju. S. Didžiulis, gavęs draudž. spaudos siuntą, parašydavo jam laišką. Kadangi mokėjo skaityti tik spausdintą raštą, pagalbos tekdavo prašyti kaimynų. Tie, sužinoję, kuo jis užsiima, ketino įskųsti žandarams, bet giminės užtarė. Dar spaudos gaudavo iš Šilų škaplierininko Kazio Paliliūno, iš Lyduokių k. (Ukmergės r.) gyventojo Kazio Katino, kuriam draudž. spaudą pristatydavo svainis Jonas Žvirblis iš Šiluvos mstl. Iš jų parsinešdavo platinti "Aušrą", "Apžvalgą", "Šviesą" ir įvairaus turinio knygelių. Kartais
spaudos pirkdavo iš Panevėžio žydo Bencelio, kuris ją pardavinėjo savo drabužių krautuvėje. Apie trečdalį savo berno algos išleisdavo knygoms pirkti, kurių nemažą dalį išdalydavo nemokamai. Gautą spaudą slėpdavo šiaudiniame stoge, įrišdamas į kūlį. Turėjo slėptuvių ir pas patikimus kaimynus. Bendradarbiavo su knygnešiais Jonu Siaučiūnu (Padvarninkų k.), Baltru Sakaliu iš Panevėžio, Juozu Gyliu (Pravydžių k., Kavarsko a.) ir kt. Dažnai išdalydavo nemokamai, norėjo, kad kuo daugiau žmonės skaitytų. Įkliuvęs policijai nebuvo. Tik per paskutinę kratą pas Didžiulius buvo sumuštas. 1905 m. aktyviai dalyvavo revoliuciniame sąjūdyje. 1928 m. apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu. Nuo 1938.11.16 gaudavo 25 Lt knygnešio pensiją.

Lit.: LCVA.- F.1787.-Ap.l.-B.90 (J.Maldžiaus pensijos byla); LE(B).-T.17.-P.178; Kuzmaitė-
Mikolajūnienė G.
Knygnešys darbininkas Juozas Maldžius // Knygnešys.-T2.-P.67-69;
Karosas A. Dar vienas Lietuvos knygnešys // Lietuva.-1.926.-Liep. 30.-Nr.l68; taip pat - Socialdemokratas.- 1926. -Nr.32.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą 
„ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.