<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Knygnešys Juozas Milašiūnas

Gimė 1852 m. Katlėrių k., Anykščių a., Anykščių r. Mirė 1943 m. liepos mėn. 21 d. Panevėžyje. Palaidotas senosiose miesto kapinėse (Ramygalos g.)

 

 
Augo mažažemio valstiečio šeimoje. Tėvas buvo paimtas į rekrutus ir motina jį nuo vaikystės išleido tarnauti pas ūkininkus. Tarnaujant šeimininkė pamokė skaityti ir rašyti. Vėliau išmoko dailidės amato. Juozas Milašiūnas. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo Labai pamėgęs skaityti, skaitė ką tik galėdavo gauti. Mirus tėvo broliui Panevėžyje, buvo pakviestas šeimininkauti į jo ūkį (apie 30 ha), kuriame ir gyveno iki mirties (dabar Smėlynės g. 97/1). Apie 1885 pas dėdę (Anykščių r.) gavo paskaityti pirmąjį "Aušros" numerį. Ir tai jį taip stipriai paveikė, kad S.Didžiulio paskatintas nutarė žūtbūt tapti knygnešiu. Susitaupęs pinigų ir dar gavęs iš giminaičio, išvažiavo į pirmąją kelionę kartu su knygnešiu Jonu Vikiru. Tilžėje prisipirko draudž. spaudos už 500 rb. Tai buvo maldaknygės, elementoriai ir kalendoriai. Pirmoji kelionė buvo sėkminga. Vėliau keliaudavo ir su kitais knygnešiais. Pažinojo ir bendradarbiavo su knygnešiais J.Bieliniu, K. Ūdru, J. Mickūnaičiu, J. Sakalausku ir kt. Iš pradžių spaudą slėpdavo savo gyvenamajame name. Vėliau ir pas M. Mickevičių
Panevėžio senamiestyje. Platindavo čia pat Panevėžyje, taip pat Ukmergės, Biržų, Rokiškio apskrityse. Spaudą veždavo pasikinkęs pora arklių, apkrovęs pripiltais pelų miltuotais maišais. Išklijuodavo ir atsišaukimus. Keletą kartų buvo įkliuvęs, bet pavykdavo policininkus nugirdyti arba papirkti. Panevėžyje daug spaudinių perduodavo platinti škaplierininkams. Įkliuvęs Panevėžio knygnešys K. Tamošiūnas tardomas prisipažino, kad knygų gavęs iš J.Milašiūno. Buvo organizuota krata, bet žmona knygas
spėjo išmesti už daržinės} griovį ir žandarams nepavyko įrodyti, kam priklausė griovyje rastos knygos. Nuo to laiko policija jį sekė, todėl kurį laiką spaudos nebegabeno.
Persekiojimams kiek aprimus, vėl atnaujino keliones į Tilžę. 1903 pradžioje vos neįkliuvo eidamas per sieną į Vokietiją. Kartu su juo ėjo į JAV susiruošęs Liesys, kuris įkliuvo ir papasakojo, kas jį vedė. Bijodamas arešto, į namus negrįžo - emigravo į JAV. Į Lietuvą sugrįžo jau po spaudos draudimo panaikinimo. Yra paskaičiavęs, kad spaudos pargabeno maždaug už 8000 rb.
Atmint. vietos ir paminklai: gyv. namas Panevėžyje (Smelynės g. 97) su memorialine lenta.
 
Lit.: LE(B).- T.18.-P.456; Merkys V. KL.-P.212; Plevokas P. Panevėžio knygnešys Juozas
Milašiūnas // Knygnešys.-T.2.-P.92-98; P.J. Pas knygnešius // Mūsų kraštas (Panevėžys).-
1932.-Gruod. 4.-Nr. 49.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą
 „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.