<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Knygnešys Juozas Norkus
 
Gimė 1864 m. gruodžio mėn. 29 (17) d.  Kiukiškių k., Gaurės a., Tauragės r. 1942 m. gruodžio mėn. 18 d. ten pat. Palaidotas Gaurės kapinėse

 

Tėvai - mažažemiai valstiečiai, turėjo apie tris hektarus žemės. Gyveno prie pat Prūsijos sienos. Eidami į Prūsiją arba grįždami knygnešiai čia visuomet rasdavo prieglaudą. Išmokęs skaityti, labai pamėgo Juozas Norkus. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo knygas. Rašyti nemokėjo. Paaugęs pats pradėjo nešti per sieną draudž. lietuvišką spaudą. Platindavo aplinkinėse parapijose. 1895 m. žandarų pasiųstas provokatorius iš jo nupirko draudž. lietuvišką knygą - "Tikras tėvyniszkas kalendorius..."-1896. [Tilžė, 1895]. 1895.XIL8 žandarai kratė jo namus ir stalo stalčiuje bei švarko kišenėje rado keturias lietuviškas knygas, tarp jų - 1895 m. kalendorių. Nuo 1896 m. sausio mėn. 15 d. paskirtas kardomasis areštas Tauragės kalėjime. Caro 1896 m. rugpjūčio mėn. 7 d. paliepimu nubaustas 2 m. ištrėmimo už Pavyslio ir Vakarų kraštų.
1896 m. rugpjūčio mėn. 25 d. paleistas iš kalėjimo ir po dviejų dienų išsiųstas į Rygą, kurią pasirinko
tremties vieta. Buvo padavęs dokumentus knygnešio pensijai gauti, bet iki 1940 m. nesulaukė patvirtinimo. Prašymuose Švietimo ministeriui taip pat Karo muziejaus viršininkui generolui V.Nagevičiui parašė dvigubą pavardę: Norkus - Norkaitis. Prašymuose užrašyta P. Rusecko rezoliucija: "Šiam žmogui reik
ėtų pensijų išrūpinti. Bepigu mums dabar būti griežtais anų laikų žmonių teisėjais. 1940.VI.22. (Vilnius, Gedimino 7)".
Lit.: LCVA.-F.391.-Ap.8.-B.540.-L.185-186 (Prašymas Švietimo ministeriui. 1938.XI.22); Prašymas [...gen. V. Nagevičiui...], (saugomas Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus archyve); LCVA. - F.391.-Ap. 8. -B. 540.-L.24 [trumpas veiklos aprašymas], tas pats: Stravinskas A. Išsaugokime jų atminimą // Mūsų krastas.-1994.-Nr.l(4).- P.8; Merkys V. DLSK.- P.284.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą
 „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.