<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Knygnešys Juozas Rimša

Gimė 1875 m. rugpjūčio mėn. 24 d. Naudžių (buv. Margių) k., Pilviškių a., Vilkaviškio r. Mirė 1970 m. gruodžio mėn. 24 d. ten pat. Palaidotas Paežerių kapinėse, Pilviškių a., Vilkaviškio r.

 

 

Tėvai - mažažemiai valstiečiai (7 ha). Lietuviškai skaityti ir rašyti išmokė motina. 1888 m. baigė Paežerių 3 skyrių rusų pradžios mokyklą. Tėvas tais pačiais metais nuvežė į Pilviškius mokytis Juozas Rimša. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo knygrišystės pas Pauliukevičių, kuris kartu buvo ir draudž. spaudos platintojas. Spaudos atnešdavo knygnešys A. Kračeliūnas. Pramokęs amato, atidarė knygrišyklą. Susipažino ir pradėjo bendradarbiauti su knygnešiais M. Baltūsiu, J. Kačergiu, J.Kanclcriu ir su tuo metu Pilviškiuose gyvenusiu dr. St. Matulaičiu. 1892 m. kartu su M. Baltūsiu užsisakė "Varpą" ir "Ūkininką". Perskaitę perduodavo kitiems patikimiems kaimynams. 1895 m. lapkričio mėn. 21 d. buvo krata, bet rado tik duotas įrišti  maldaknyges, kurių nepaėmė. 1896 m. iš S. Matulaičio gavęs atsišaukimų, išlipdė Gižuose, Šunskuose, Pilviškiuose. 1897 m. į Pilviškius vietoje ištremto St. Matulaičio atvyko dr. K. Grinius, kuris
vis labiau įtraukė J.Rimšą į knygnešystę. Vilkaviškyje susipažino su J.Bagdonu, su mokyt. V.  Palukaičiu. Pats parsigabendavo spaudos iš Prūsijos. Spaudą platindavo Gižų, Pilviškių apylinkėse, perduodavo į Seinų kunigų seminariją V.Kapsukui, į Vilnių V. Urbonavičiui. Priklausė "Sietyno" draugijai, aprūpindavo spauda draugijos Pilviškių kuopelę. 1899 m. lapkričio mėn. 18 d. pasienio sargybiniai jį sulaikė Vilkaviškio geležinkelio stotyje. Vežėsi iš Kybartų po drabužiais pasislėpęs draudž. spaudos. Nugabeno į Kalvarijos kalėjimą. Po kelių savaičių, kovo 7 d., paleistas už 1000 rb užstatą, bet gegužės 23 d. vėl suimtas ir išvežtas į Kalvariją. Caro 1899 m. lapkričio mėn. 10 d. paliepimu 2 m. ištremiamas. Tremties vieta pasirinko Odesą. 1902 m. pradžioje grįžo į Lietuvą. Tais pačiais metais įstojo į LSDP.
Pradėjo aktyviai gabenti bei platinti ir socialdemokratinę spaudą, atsišaukimus. 1904 m. sausio mėn. 3 30 d. buvo namuose krata, bet nieko draudžiamo nesurado. Dalyvavo 1905 m. revoliucijoje, vėl buvo kalintas. Sėkmingai ūkininkavo tėvo jam paliktame ūkyje. Bendradarbiavo spaudoje tiek spaudos draudimo metais, tiek ir vėliau.

Lit.: Rimša J. Kovoje dėl spaudos ir laisvės // Knygnešys.-T.l. (2 leid.).-P.245-264; Lm4.-F.3377.-Ap. 10.-B.375.-L.4-6 (Rimšos Juozo, s. Simano autobiografija). LE(B).- T.25.-P303; Merkys V. DLSK. - P.329-330; Merkys V. KL.-P.270-272; Bulota J."Gerą žmogų reikia gelbėti...":[Atsiminimai] // Švyturys.-1990,Nr.5., E21-22.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą
 „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.