<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Knygnešys Juozas Šmulkštys
 
Gimė 1866 m. kovo mėn. 14 d. Sūduvoje. Mirė 1931 m. birželio mėn. 21 d. Bartninkų mstl., Vilkaviškio r. Palaidotas senosios bažnyčios šventoriuje

 

 
Baigė Seinų kunigų seminariją ir 1889 m. buvo įšventintas kunigu, paskirtas Kalvarijos kalėjimo kapelionu. 1894 m. perkeltas vikaru į Pakuonį (Prienų r.). Parapijiečių buvo labai gerbiamas kaip geras Juozas Šmulkštys. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvopamokslininkas, draugiškas žmonėms. Čia daug pasidarbavo stiprindamas lietuvybę, platindamas draudž. lietuvišką spaudą. Jau anksčiau Pakuonyje prieš jį buvę vikarai Pr. Būčys ir jį pakeitęs vikaras J. Jankauskas vietinių knygnešių padedami platindavo lietuvišką spaudą. Atvykęs į Pakuonį netrukus susipažino su čia gyvenusiu knygnešiu, smulkios parduotuvės savininku Antanu Bajoraičiu. Duodavo jam pinigų kalendoriams, brošiūroms ir laikraščiams nupirkti iš knygnešių, ateinančių į Pakuonį. Daugiausiai jų pristatydavo knygnešys J. Kancleris. Dalį įsigytų spaudinių A. Bajoraitis pasilikdavo sau, o kitus perduodavo vikarui. Pakuonis tapo vienu iš knygnešystės centrų Panemunėje. Klebonas V. Bukontas numanė apie vikaro veiklą ir skųsdavo žandarams. Jo bute buvo daromos kratos, bet nieko draudžiamo neužtikdavo. 1898 m. žandarai susekė A. Bajoraitį ir namuose padarę kratą rado daug draudž. spaudos (už 550 rb). Per kvotą išaiškėjo A. Bajoraičio ryšiai su vikaru. Buvo kratomas ir J. Šmulkščio butas. Caro 1899 m. birželio mėn. 23 d. paliepimu dvejiems metams ištremtas į Odesą. Čia susipažino su taip pat ištremtais lietuviais. Artimai bendravo su knygnešiu J. Rimša, atvykusiu į tremtį kiek vėliau. Abu susidėję pinigų užsiprenumeravo "Varpą" ir "Ūkininką", kuriuos reguliariai gaudavo. Grįžęs iš tremties paskirtas vikaru toliau nuo Lietuvos - į Zambravą (Lenkija, Lomžos vaivadija). Nuo 1907 m. – klebonas Plutiškėse (Marijampolės r.). 1915 m. perkeliamas klebonu į Bartninkus. Didelę savo biblioteką testamentu užrašė Vilkaviškio kunigų seminarijai.
 
Atmint. vietos ir paminklai: kapas ir antkapinis paminklas sugriautos Bartninkų bažnyčios šventoriuje. 
Lit.: LE(B).-T.30.-P.67; Merkys V. DLSK.-P.38-39; Bajoraitis A. Pakuonis - vienas iš
Panemunės centrų // Knygnešys.-T.2.-P.218-222; Rimša J. Kovoje dėl spaudos ir laisvės // Knygnešys.-T.1.-P.260.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą
 „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.