<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Knygnešys Juozas Strimaitis
 
Gimė 1868 m. lapkričio mėn. 13 d. Užbalių k., Vilkaviškio a., Vilkaviškio r. Mirė 1942 m. rugsėjo mėn. 23 d. Vilkaviškyje

 

 
Jaunystėje pramokęs batsiuvio amato, persikėlė gyventi ir dirbti į Vilkaviškį. Draudž.lietuvišką spaudą pradėjo Juozas Strimaitis. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo platinti būdamas 18 metų. Parsigabendavo iš Tilžės. Dažniausiai eidavo su knygnešiu J.Simonaičiu (iš Steponų k., Vilkaviškio a.). Pirkdavo O. Mauderodės spaustuvėje knygelių, laikraščių, maldaknygių, iki 100 rb. vertės. Prūsijos sieną dažniausiai pereidavo ties Eitkūnais. Kai kada spaudos pirkdavo iš Virbalyje gyvenusio knygnešio Vinco Danisevičiaus. Namuose tris kartus buvo kratos, bet
arešto pavykdavo išvengti. Platino pats Vilkaviškio apylinkėse ir perduodavo kitiems platintojams. Iš laikraščių daugiausia platindavo "Žemaičių ir Lietuvos apžvalgą", o jai nustojus eiti - "Tėvynės sargą". Talkininkavo 1894 m. susikūrusiai "Sietyno" draugijai. Perduodavo parsigabentos spaudos  J.Lietuvninkui, pašto vežėjui, atvažiuojančiam iš Marijampolės į Vilkaviškį, taip pat knygnešiui J.Kancleriui ir kt. 1897 m. žandarai susekė "Sietyno" draugiją. Per kratą pas J. ir P. Lietuvninkus surado sąskaitas ir sąrašus, kuriuose buvo J. Strimaičio pavardė. Per kratą jo bute Vilkaviškyje rado naujų knygų ryšulį, kuriame buvo religinio ir pasaulietinio turinio knygų, maldaknygių, kalendorių.
Be to, žandarai užtiko sąsiuvinį, } kurį jis užsirašinėjo gautų knygų skaičių, kainą ir pajamas. 1897 m. balandžio mėn. 30 - spalio mėn. 10 d. jam paskirtas kardomasis areštas Kalvarijos kalėjime. Paleistas už 300 rb užstatą. Caro 1899 m. vasario mėn. 3 d. paliepimu nubaustas 6 mėn. kalėti ir 2 m. tremties už Pavyslio, Šiaurės vakarų kraštų ir Kuršo gub. Kalėjo Peterburgo "Kryžių" kalėjimo vienutėje. Tremties bausmę atliko Žitomire. Grįžęs į Vilkaviškį, buvo policijos priežiūroje, bet ir toliau slaptai platino draudž. lietuviškąją spaudą iki spaudos atgavimo. Nuo 1935 m. lapkričio mėn. 1 d. iki gyvos galvos buvo paskirta 25 Lt knygnešio pensija. 1940 m. gruodžio mėn. sovietų okupacinė valdžia pensijos mokėjimą nutraukė. Nuo 1942 m. kovo mėn. 1 d. pensijos mokėjimas pratęstas - po 15 RM mėnesiui.
Lit.: LCVA.-F.1787.-Ap.l.-B.149 (Juozo Strimaičio pensijos byla); Merkys V. DLSK.-
P.366-367; Merkys V. KL.-P.270-271; Merkšaitis J. Vilkaviškyje tebegyvena penki gana
žymūs knygnešiai // Lietuvos aidas.-1933.-Kovo 25.-P.5.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą
 „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.