<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Knygnešys, rašytojas Juozas Tumas - Vaižgantas
 
Gimė 1869 m. rugsėjo mėn. 20 (08) d. Maleišių k., Svėdasų a., Anykščių r. Mirė 1933 m. balandžio mėn. 29 Kaune. Perlaidojimo vieta nežinoma
 

 

 
Gimė pasiturinčių ūkininkų šeimoje. 1881-1888 metais mokėsi Daugpilio realinėje gimnazijoje. Čia iš P. Matulionio gaudavo draudž. lietuviškos spaudos. Baigęs gimnaziją tą patį rudenį įstojo į kunigų Juozas Tumas - Vaižgantas. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo seminariją Kaune. Įsitraukė į lietuvių klierikų slaptos Lietuvos mylėtojų draugijos veiklą, o vėliau perėjo į šv. Kazimiero draugiją. 1890 m. parašė pirmąją korespondenciją į "Žemaičių ir Lietuvos apžvalgą". 1893 m. lapkričio mėn. 28 d. įšventintas kunigu ir paskirtas vikaru į Jelgavą. Čia susipažino su J. Jablonskiu, G. Petkevičaite ir kt. 1895 m. susipyko su kunigais ir dekanu E. Roppu, todėl perkeltas vikaru į Mosėdį
(Skuodo r.). Palaikė ryšius su Kretingos vienuolyne tuo metu įkalintais kunigais:
F. Leliu, S.S takele ir kt. Buvo vienas iš "Tėvynės sargo" išleidimo 1896 m. iniciatorių. 1897-1902 metais – faktinis  jo  redaktorius. Susipažino su vietos knygnešiais, rūpinosi slapta jų draugija, gaudavo draudž. spaudos, ją platindavo, pats mokė vaikus skaityti. Draudž.spaudos pas jį atvykdavo brolis Jonas. 1896 m. spalio mėn. 2 d., grįždamas į tėviškę su lagaminu draudž.spaudos, Jonas buvo areštuotas. Žandarai, sužinoję, iš kur gavęs spaudinius, padarė kratą klebonijoje, bet įkalčių nerado. 1897 m. sausio mėn. 31 d. įtrauktas į šią bylą kaip kaltinamasis. Per kvotą kaltu neprisipažino. Žandarai įtarė, kad rašo į draudž. spaudą Vaižganto slapyvardžiu. 1897 m. dėl įrodymų stokos byla buvo nutraukta. 1898 m. rugpjūčio mėn. 10 d. perkeltas vikaru į Kulius (Plungės r.). Čia vėl aktyviai įsitraukė į draudž. spaudos platinimo organizavimą ir slaptųjų mokyklų kūrimą. Saugią slėptuvę spaudai įrengė klebonijoje. Palaikė artimus ryšius su knygnešiais D. Bubėnu, S. Neteckiu, J. Grušiu, K. Norkumi ir kt.
1900 m. pradėjo leisti laikraštį "Žinyčia". Dėl lenkomanų dvarininkų ir kunigų skundų 1901 m. iškeltas į Micaičius (Šiaulių r.). Bet vėl skundai, ir 10 mėn. pabuvusį perkėlė į Vadaktėlius (Panevėžio r.). Čia toliau redagavo nelegalius laikraščius. Nuo 1902 m. lapkričio mėn. 28 d. buvo slaptai policijos sekamas kaip nepatikimas. Vadaktėliuose sulaukė spaudos draudimo panaikinimo. Apdovanotas Vytauto Didžiojo 2-jo laipsnio ordinu (1932 m.) ir Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 2-jo laipsnio ordinu (1928 m.).
 
Atmint. vietos ir paminklai: gimtoji sodyba; J. Tumo Vaižganto muziejus Kaune (Aleksoto g. 10-4); paminklai - gimtinėje ir Kaune; ekspozicija Knygnešių muziejuje - Ustronės svirne (Panevėžio r.).
Lit.: Merkelis A. Juozas Tumas Vaižgantas.-Vilnius.-1989.-[16], 398 p.; LE(B).-T.32.- P. 27-34; Merkys V. DLSK.-P.398-399; Merkys V. KL.-P.153-155, 179-182, 284-286, 312-314. Juozas Tumas Vaižgantas: (1869-1933) [Bibliograf. sąrašas] // Bibliotekų darbas.-1989.-Nr.7.-P.38.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą
 „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.