<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Jeronimas Dalbokas

Gimė 1867 m. sausio 17(5) d. Gudaičiųk., Krakių a., Kedainių r. Mirė 1930 m. gruodžio 31 d. Krakėse, Kedainių r. Palaidotas Krakių senosiose
kapinėse

 

Augo mažažemių ūkininkų šeimoje - tėvai turėjo 6 ha žemės. Mokėsi daraktorinėje mokykloje. Išmokęs siuvėjo amato, turėjo progų keliauti per kaimus. Draudž.lietuvišką spaudą pradėjo platinti apie 1886. Knygnešystės mokėsi iš šiluviškio knygnešio Juozo Karabino, kuris jam kartkartėmis atveždavo maišą knygų, daugiausiai maldaknygių. Atsiskaitydavo, kai atveždavo naują siuntą. Būdamas siuvėju ir keliaudamas iš kaimo į kaimą, nesunkiaijas išplatindavo, ne tik savoje Krakių parapijoje, bet ir kaimyninėse. Platinti padėdavo ir brolis Jonas. Taip jie darbavosi keletą metų nesukeldami jokio įtarimo. Vėliau pradėjo bendradarbiauti su knygnešiais Jonu Lukošiumi iš Ariogalos ir Viktoru Gigniumi iš Krakių parapijos. J.Lukošius atveždavo ir periodinės spaudos - "Varpą", "Ūkininką", "Žemaičių ir Lietuvos apžvalgą", "Tėvynės sargą" ir kt. V.Gignius vieną kartą iš Prūsijos parnešė jam lietuviškų dainų knygelių - "Parinktos lietuviškos dainos pagal Antaną Juškevičį" (Tilžė, 1901). Išplatino šias knygeles, ir dainos plačiai paplito apylinkėse. Pas Plinkaigalio k. (Krakių a.) gyventoją Joną Jurevičių turėjo patikimą prieglaudą. Čia susitikdavo su knygnešiais J.Karabinu ir J.Lukošiumi, pailsėdavo. 
Vėliau pradėtas sekti policijos. Kartą į jo namus atėjus J.Lukošiui, kaimynas V. kerštaudamas pranešė policijai. Kol policija atvyko daryti kratą, šeimininkai spėjo viską patikimai paslėpti. Taip išvengė arešto. (J.Lukošių išsivedė, bet ryte paleido, uždraudę lankytis Krakėse.) Buvo išvykęs į Angliją, bet po kelerių metų grįžo, vedė, pasistatė namus Krakėse, Kauno gatvėje. Aklyviai dalyvavo 1905 m. įvykiuose, buvo Krakių revoliucinio komiteto narys. 1905 m. dalyvavo Didžiojo Vilniaus seimo darbe. Per I-ąjį pasaulinį karą sudegė namai ir juose buvusi nemaža bibliotekėlė, kurioje turėjo sukaupęs daug draustos lietuviškos spaudos. Nuo 1930 m. birželio 1 d. paskirta 50 Lt knygnešio pensija. Po jo mirties našlė Elena (g.1883 m.) 1931.XII.1 gavo vienkartinę 150 Lt pašalpą.

Atmint. vietos ir paminklai: kapas senosiose Krakių kapinėse.
Lit.: Dalbokas Jeronimas. Krakių padangėje // Knygnešys.-T.2.-P.105-106; LCVA.- F.391.-
Ap.8.-B.540.-L.21-22 [trumpas veiklos aprašymas], tas pats: Stravinskas A. Išsaugokime
jų atminimą // "Mūsų kraštas".-1994.-Nr.l.-P.Tl;
Rankraščių apie J.Dalboką rinkinys

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Ona Žemaitytės - Narkevičienės  sudarytą
knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.