<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 

Knygnešys Juozas Kačergius 

Gimė 1862 m. sausio mėn. 29 d. Tarsučių k., Šunskų apyl., Marijampolės r.
Mirė 1943 m. lapkričio mėn. 16 d.  Marijampolėje. Palaidotas Antupiuose,
Keturvalakių a., Vilkaviškio r.

 

Tėvai valstiečiai. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje ir Seinų kunigų seminarijoje. Besimokydamas Seinuose įsijungė į lietuvybės žadinimo darbą. Pašalintas iš III kurso, sugrįžo į Marijampolę. Buvo Juozas Kačergius. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo slaptos "Sietyno" draugijos narys. 1894 m. organizavo šios draugijos Pilviškių kuopelę ir jai vadovavo. Slaptai knygnešio veiklai pridengti suorganizavo valstiečių bendrovę, į kurią įstojo 17 narių ir Pilviškiuose įsteigė kolonijinių prekių parduotuvę. Pats buvo jos vedėjas ir kasininkas. 1885 m. kompanionams  J.  Lozoraičiui ir J. Adomaičiui talkinant prie parduotuvės prikalė dvikalbę iškabą (lietuvių ir rusų kalbomis). Policija juos perdavė teismui. Bylą svarstęs teisėjų suvažiavimas Marijampolėje visus tris išteisino. Platindamas draudž. spaudą tampriai bendradarbiavo su čia dirbusiu gydytoju S. Matulaičiu. Daug draudž. spaudos yra gavęs iš knygnešių J. Navicko, J. Kanclerio ir kt. Yra platinęs atsišaukimus. Žandarams pavykus išaiškinti "Sietyno" draugiją ir prasidėjus areštams, 1897 m. rugpjūčio 3 d. buvo suimtas. Jo, kaip draugijos nario, pavardę po ilgų tardymų paminėjo marijampolietis F. Vitkauskas. Per kratą žandarai rado užrašų knygutę su įrašais apie lietuviškos spaudos platinimą, taip pat korespondenciją, parengtą išsiųsti lietuviškam laikraščiui, manoma, kad "Ūkininkui". Taip pat yra bendradarbiavęs "Varpe", "Darbininkų balse" ir kt. leidiniuose. Iki bylos pabaigos buvo laikomas Kalvarijos kalėjime. Caro 1899 m. lapkričio 3 d. paliepimu ištremtas 3 m. į Viatkos guberniją. Į Pilviškius grįžo 1902 m. Iš karto įsijungė į Artojų draugijos veiklą. Tų pačių metų vasarą kartu su S. Matulaičiu ir J. Rimša pradėjo organizuoti LSDP Suvalkijos organizaciją. Platino draudž., dažniausiai socialdemokratinę, spaudą, ir atsišaukimus. Aktyviai dalyvavo 1905 m. revoliuciniuose įvykiuose ir vėlesnėje anticarinėje veikloje. Keletą kartų vėl buvo suimtas, kalintas. Nepriklausomoje Lietuvoje dirbo teisme. Apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino IV-ojo laipsnio ordinu (1928). Nuo 1936 m. birželio mėn. gaudavo 175 Lt knygnešio pensiją.

Lit.: LCVA.-Ap.8.-B.5W.-L.14-15 (Juozas Kačergius), tas pats: Stravinskas A. Išsaugokime jų atminimą // Mūsų kraštas.-lW.- Nr2(3).-P.16-17 ; LE(B) .-T.10.-P201; Merkys V. DLSK,- 175-176; Merkys V. KL. -P.268, 271, 278, 324; Milukas A. Lietuviškas albumas.- Shemanandoh, Pa., 1900; Masalaitis B. Knygnešys Juozas Kačergius // Sūduva (Marijampolė).-1992, saus. 29.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės 
knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.