<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 

Knygnešys Juozas Kancleris 

Gimė 1859 m. lapkričio mėn. 3 d. Veselavos k., Igliaukos apyl.,
Marijampolės r. Mirė 1936 m. liepos 21 d. Kalvarijoje, Marijampolės r.

 

Kilęs iš ūkininkų šeimos. Kai jam buvo trys metai, mirė motina. Augo pas gimines Paulionius Santakos k., Kalvarijos apyl. Skaityti, rašytiJuozas Kancleris (kairėje). Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo išmoko pats, jau grįžęs iš kariuomenės. Paulionio svainis J. Barkauskas apie 1887 m. supažindino su knygnešiu P. Mikolainiu, kuris jo ūkyje Juodelių k. (Kalvarijos apyl.) buvo įsirengęs slaptą knygų sandėlį. J. K.  padėjo P. Mikolainiui platinti spaudą. 1890 m. dėl žandarų persekiojimų P. Mikolainiui išvykus į Prūsiją, pradėjo pats gabenti spaudą iš Tilžės. Tapo knygnešiu profesionalu. Buvo nepaprastos valios, drąsos ir gabumų, pramintas Suvalkijos knygnešių karaliumi. Turėjo daug patikimų bendradarbių - knygnešių ir spaudos platintojų. Pas valstiečius įsirengė slėptuvių. Per metus vidutiniškai parsigabendavo apie 20 transportų - 100-120 panešamų ryšulių už 10000 rb. Vienu kartu iš Tilžės imdavo už 500 rb. Nešdavo įvairaus turinio spaudinius. Mėgo  pasaulietinius. Parsigabeno ir išplatino "Aušros" likučius. Spauda aprūpindavo daugelį Suvalkijos knygų platintojų, Vilniaus inteligentų. Spaudinius pats pristatydavo V. Kudirkai, A. Grinevičiui, K. Griniui, S.  Matulaičiui ir kt. to meto įžymiems veikėjams. "Sietyno" spaudos platintojų draugijoje tapo vienu iš pagrindinių knygnešių. Išaiškinus draugiją, buvo ieškomas žandarų, bet spėjo pasislėpti. Buvo ir Artojų draugijos narys. 1899 m. spalio mėn. pasienio sargybinių sužeistas ir areštuotas, sugebėjo pabėgti. 1901 m. lapkričio 26 d. sulaikytas prie Rumokų k. (Vilkaviškio r.). Per kratą rado drabužiuose paslėptus 25 spaudinius. Kardomasis areštas taikytas Vilkaviškyje, Marijampolėje, Kalvarijoje. Nuo 1901 m. gegužės mėn. Kalvarijos kalėjime ėmė vaizduoti išprotėjusį. Išvežtas į Tvorkų psichiatrinę ligoninę netoli Varšuvos. Pripažintas nepagydomu ligoniu ir grąžintas į Suvalkus. 1902 m. gegužės 1 d. paleistas iš kalėjimo. Aktyviai prisidėjo prie 1905 m. revoliucijos, į Lietuvą gabeno revoliucinę spaudą ir ginklus. Nuo 1931 m. gruodžio 1 d. jam paskirta 50 Lt knygnešio pensija. Kalvarijoje gavo pusę gyvenamojo namo.

Atmint. vietos ir paminklai: gyv. namas Kalvarijoje, pažymėtas memorialine lenta (aut. L. Juozonis). Kapas su antkapiniu paminklu Kalvarijos kapinėse.

Lit.: Ambrazevicius J. Suvalkijos knygnešys Kanclierius mirė: Velionies atsiminimai apie savo gyvenimo nuotykius // XX amžius.-1936.-Liep.23 - 24; LE(B).-T10.-PA30; LCVA.- F.391.- Ap.8.- B. 540. - L. 14; Merkys V. DLSK.-P.180-181; Gr[inius] K. Knygnešių karalius (Juozas Kancierius) // Varpas. - 1924. - P.182-1.87; Merkys V. KL.-P.207, 210, 270.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės 
knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.