<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    

 

Knygnešys Jurgis Gudas 

 

Gimė 1868 m. kovo mėn. 22 d Kumžaičių k., Kulių apyl., Plungės r.
Mirė 1941 m. gruodžio mėn. 7 d. Kvecių miške (netoli Kretingos sušaudė hitlerininkai). Kapas nežinomas

 

Gimė vargingų valstiečių šeimoje. Vaikystėje netekęs tėvų, gyveno pas gimines. Būdamas gabus anksti išmoko lietuviškai ir rusiškai skaityti. Pirmą kartą į Prūsiją nuėjo su patyrusiais knygnešiais – 1890 m., būdamas 22 metų. Draudž. spaudą gabeno 14 metų, nepaprastai drąsiai ir pasišventusiai, iki pat  spaudos atgavimo. Visų buvo vadinamas Jurgis Gudas. Nuotrauka iš B. Kaluškevičiaus archyvo Jurgeliu. Per sieną nešdavo pats, tik kartais samdydavo padėjėjus. Spaudą imdavo iš M. Zauniūtės, J. Lapino ir kt. Parsigabentas knygas platindavo Kulių, Žemaičių Kalvarijos, Kartenos, Kretingos, Plungės, Alsėdžių apylinkėse. Pasiekdavo Mažeikius. Aprūpindavo spaudiniais J. Tumą-Vaižgantą, tuo metu dirbusį vikaru Kuliuose.
Laikomas vienu iš žymiausių Žemaitijos knygnešių. Bendradarbiavo su knygnešiais J. Bieliniu, D. Bubėnu, F. Petravičiumi, A. Mika ir kt. Iš pradžių daugiausia platino religinio turinio spaudą. Vėliau susidomėjo pasaulietine. Parsinešdavo J. Šliūpo, V. Dembskio, J. Adomaičio-Serno parengtų knygelių, laikraščių - "Varpą", "Ūkininką", "Darbininkų balsą". Pargabendavo ir socialdemokratinės literatūros. Turėjo patikimų spaudos platintojų. Kūrė kuopeles knygoms ir laikraščiams skaityti ir pats labai daug skaitė. Akcizininkai įtarė nešant knygas, sekė jį, norėdami sugauti su įkalčiais - draudž. spauda. Kelis kartus kratė jo butą Alsėdžiuose, bet knygų nerado. Yra sunkiai nukentėjęs. Einant per sieną apšaudė pasienio sargybinis. Buvo sužeista akis ir ta akimi prarado regėjimą. Bet ir toliau gabeno ir platino lietuvišką spaudą. Rusų persekiojamas dėl spaudos skleidimo turėjo daug nuostolių (ne mažiau kaip 3000 rublių), nors sprukdamas niekados knygų nebuvo pametęs. Socialdemokratinės spaudos dar parnešdavo ir po spaudos draudimo panaikinimo. Nuo 1928 m. sausio 1 d. jam buvo paskirta 75 Lt knygnešio pensija.

Atmint. vietos ir paminklai: gimtasis namas Kumžaičių k.
Lit.: Gudas Jurgis. Mano prietikiai kas link lietuviškos literatūros iš užrubežio gabenimo //  MAB.- RF.-5.-B.1263; Gudas J. Su knygomis per Žemaičius // Knygnešys.-T.2.-P. 145-156; LCVA - F. 923. - Ap. L-B. 559 [J.Gudo pensijos byla]; LE(B).-T.8.-P.25; Merkys V. DLSK,-P.146; Kijauskas A. Tragiško likimo knygnešį prisimenant // Kauno diena.-1995.-Geg.1.- P.21: portr.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės 
knygą „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.