<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Knygnešys Kostas Narkevičius
 
Gimė 1860 m. gruodžio mėn. 31 (19) d. Bylėnų k., Viešintų a., Anykščių r. Mirė 1946 m. kovo mėn. 13 d. Kamajuose, Rokiškio r. Palaidotas Kamajų kapinėse

 

Lietuviškai skaityti išmokė tėvas. Rašyti nemokėjo. Mokyklos nelankė. Labai pamėgo skaityti lietuviškas knygas. Paūgėjęs pats mokė kaimynų vaikus - daraktoriavo. Lietuviškų knygų nuvyko ieškoti į Kupiškj. Cia susipažino su knygnešiu Ambraziejumi Majausku. Pirkdavo iš jo knygų ir parsinešęs išplatindavo Viešintų parapijoje. Vėliau platino ir gretimose parapijose. Spaudinius slėpdavo Salake pas Baranauską ir pas Mykolą Biveinį (Aštrakalnio k., Baibių a., Zarasų r.). Po kiek laiko spaudą pradėjo gauti iš panevėžiečio knygnešio Jono Vikiro. Kartais jam spaudos atveždavo ir pats J. Vikiras į Kuosių kaimą (Kamajų a., Rokiškio r.), kur tuo metu buvo apsigyvenęs. Gautas knygas slėpdavo ne tik savo ūkyje, bet ir pas kaimynus. Slėpdavo taip sumaniai, kad žandarai per kratas nė karto jų nesurado. Knygas padėdavo platinti knygnešiai: J. Gylys, Ig. Starkus, Iz. Sinkūnas, J. Marcinkevičius, J. Kavaliauskas ir kt. Platinti padėdavo ir žmona. Vaikų neturėjo. Parūpindavo ir latgališkų knygų. Jas
perduodavo einantiems į Latviją knygnešiams Juozui Marcinkevičiui ir J. Vaicekauskui. Draudžiamą spaudą pardavinėdavo prie bažnyčių per atlaidus, j
omarkuose, taip pat eidamas per kaimus kaip elgeta. Ne kartą buvo įkliuvęs žandarams, bet pavykdavo nuo jų pabėgti (1884 m. Salako apylinkėse) arba papirkti. 1885 m. žandarus papirko du kartus - Kavarske ir Užpaliuose, duodamas po 10 rb. Skapiškyje uriadnikui sumokėjo 100 rublių. Du kartus buvo nuteistas. 1890m. vasario mėn. pristavas areštavo Kamajuose. Atėmė knygų už 150 rb. Nubaustas 32 mėn. arešto policijos areštinėje Rokiškyje.
Sargybinis įvaręs į Rokiškio areštinę, Suvieko kaimo karčemoje pasigėrė, labai primušė ir parsivertęs ant žemės keliais išmaigė vidurius. Nuo to laiko tapo invalidu. 1898 m. policija vėl surado 2 kalendorius. Nubaustas 2 d. arešto. 1928 m., minint Lietuvos nepriklausomybės 10-metį, gatvelę, kurioje gyveno Kamajuose, pavadino jo vardu. Nuo 1931 m. birželio mėn. 1 d. gaudavo 50 Lt knygnešio pensiją.
 
Atmint. vietos ir paminklai: gyv. namas Kamajuose; kapas, antkapiniame paminkle įrašas: "Knygnešys Konstantinas Narkevičius".
Lit: LCVA.-F.1787.-Ap.l.-B.109 (K.Narkevičiaus pensijos byla); Merkys V. DLSK.-P.277;
Sabalys K. Kamajų knygnešys Kostas Narkevičius pasakoja // Vilniaus spinduliai.-1940.- Nr.23; Nr.24-25.

Parengta pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Onos Žemaitytės - Narkevičienės  knygą
 „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.